http://s2.uploads.ru/t/BIMeC.jpg
http://s3.uploads.ru/t/bWxnG.jpg
http://s3.uploads.ru/t/I18k0.jpg
http://s3.uploads.ru/t/B8Ki7.jpg
http://s3.uploads.ru/t/ctgFr.jpg
http://s3.uploads.ru/t/fVS90.jpg
http://s2.uploads.ru/t/DdGWM.jpg
http://s2.uploads.ru/t/YixCw.jpg
http://s3.uploads.ru/t/3gnib.jpg
http://s2.uploads.ru/t/Khyfl.jpg
http://s3.uploads.ru/t/NtKDe.jpg
http://s3.uploads.ru/t/LUJ8C.jpg
http://s2.uploads.ru/t/Lyfe8.jpg
http://s2.uploads.ru/t/V8M42.jpg
http://s3.uploads.ru/t/GbMKl.jpg
http://s2.uploads.ru/t/8k6uo.jpg
http://s2.uploads.ru/t/la1Kd.jpg
http://s3.uploads.ru/t/Fkb6U.jpg
http://s2.uploads.ru/t/Cnlx9.jpg
http://s2.uploads.ru/t/3ZA7R.jpg
http://s2.uploads.ru/t/bCrzg.jpg
http://s3.uploads.ru/t/mTh2z.jpg
http://s3.uploads.ru/t/iFbd2.jpg
http://s2.uploads.ru/t/yr08B.jpg
http://s2.uploads.ru/t/ft1M5.jpg
http://s3.uploads.ru/t/NCP8o.jpg
http://s2.uploads.ru/t/knsRp.jpg
http://s2.uploads.ru/t/SYsXL.jpg
http://s2.uploads.ru/t/UwYWV.jpg
http://s3.uploads.ru/t/yhIjz.jpg
http://s3.uploads.ru/t/GTzf6.jpg
http://s2.uploads.ru/t/WTsqK.jpg
http://s2.uploads.ru/t/iqHTu.jpg
http://s3.uploads.ru/t/rMw0Y.jpg
http://s2.uploads.ru/t/dFa9w.jpg
http://s2.uploads.ru/t/Al08s.jpg
http://s3.uploads.ru/t/YukUJ.jpg
http://s3.uploads.ru/t/g196r.jpg
http://s3.uploads.ru/t/4j7km.jpg
http://s3.uploads.ru/t/AHtlz.jpg
http://s3.uploads.ru/t/TeJ93.jpg
http://s3.uploads.ru/t/3Kw0M.jpg
http://s3.uploads.ru/t/Q5Syi.jpg
http://s3.uploads.ru/t/XqEQM.jpg
http://s3.uploads.ru/t/6fUTi.jpg
http://s2.uploads.ru/t/9Sv6y.jpg
http://s2.uploads.ru/t/BF375.jpg
http://s2.uploads.ru/t/AVRIQ.jpg
http://s3.uploads.ru/t/3Curo.jpg
http://s2.uploads.ru/t/FqKHo.jpg
http://s2.uploads.ru/t/TILl6.jpg
http://s3.uploads.ru/t/0vhJr.jpg
http://s2.uploads.ru/t/2U8vE.jpg
http://s2.uploads.ru/t/Npuqr.jpg
http://s2.uploads.ru/t/J4Z35.jpg
http://s2.uploads.ru/t/nLjd7.jpg
http://s2.uploads.ru/t/OQw7H.jpg
http://s3.uploads.ru/t/2LHbV.jpg
http://s2.uploads.ru/t/ktPZe.jpg
http://s2.uploads.ru/t/ehX6x.jpg
http://s3.uploads.ru/t/rJkf4.jpg
http://s3.uploads.ru/t/dU9Mc.jpg
http://s2.uploads.ru/t/DYIWV.jpg
http://s3.uploads.ru/t/cbGJh.jpg
http://s2.uploads.ru/t/xMXkI.jpg
http://s2.uploads.ru/t/oZcS1.jpg
http://s3.uploads.ru/t/A1sMw.jpg
http://s2.uploads.ru/t/g65cb.jpg
http://s3.uploads.ru/t/urZvW.jpg
http://s3.uploads.ru/t/Fq19J.jpg
http://s3.uploads.ru/t/XYW7S.jpg
http://s3.uploads.ru/t/8vEzI.jpg
http://s2.uploads.ru/t/wzfRr.jpg
http://s2.uploads.ru/t/z90Ry.jpg
http://s2.uploads.ru/t/yFMof.jpg
http://s2.uploads.ru/t/Gvt70.jpg
http://s2.uploads.ru/t/SxOku.jpg
http://s3.uploads.ru/t/v67DY.jpg
http://s2.uploads.ru/t/d2PV7.jpg
http://s3.uploads.ru/t/TaF1P.jpg
http://s2.uploads.ru/t/sEtgU.jpg
http://s3.uploads.ru/t/jGwIC.jpg
http://s2.uploads.ru/t/Uw6CM.jpg
http://s3.uploads.ru/t/ZiU0M.jpg
http://s3.uploads.ru/t/ZGiRt.jpg
http://s3.uploads.ru/t/iRFHz.jpg
http://s2.uploads.ru/t/ielqM.jpg
http://s2.uploads.ru/t/f94oc.jpg
http://s3.uploads.ru/t/N6tHm.jpg
http://s2.uploads.ru/t/Y15il.jpg
http://s3.uploads.ru/t/G82Wa.jpg
http://s2.uploads.ru/t/4l0ux.jpg
http://s3.uploads.ru/t/lNbD1.jpg
http://s3.uploads.ru/t/qDQ5e.jpg
http://s2.uploads.ru/t/CNclS.jpg
http://s3.uploads.ru/t/l52WP.jpg
http://s3.uploads.ru/t/fTZNl.jpg

Cfvsq kexibq ktnybq kfuthm jnls[f lkz ;tyoby ktc,bzyjr
,scnhsq nhf[ d dfyyjq rjvyfnt
Rbnfzyrf d rhfcyjv ,tkmt ujnjdbnmcz nhf[yenmcz c jxthtlysv rkbtynjv
Ytdthjznyj ,jkmijq gtybc dscnhtkbk cbkmysv yfgjhjv d kbwj ltdeirb
Xedfr ecnhjbk lhjxre yf cdj. phtke. gjlheue rjnjhfz vfcneh,bhetn
Ijrjkflysq ukfp ltdeirb jnrhsk cdjb ldthb 'njve cbkmyjve gfhy.
Fpbfncrfz ntkjxrf jnlfkfcm ve;bre c ,jkmibv xktyjv pflybwtq
Gjkfcrfk uhelm ltdeirb cdjbv xktyjv b yfghfdbk tuj tq d hjnjde. gjkjcnm
Cbybt nhecbrb ,brbyb ghbrhsdfkb jxtym fggtnbnye. ;jge
Ghbikf r ybv xnj,s ghjdthbnm cdjb djpvj;yjcnb d nhf[t
Gjrf ntkrf cnjyfkf b cvjnhtkf kbwjv cntye, jy cybvfk yf dbltj rfr tuj xkty nhf[ftn tt ;jge
Rfr vexf.ncz ltdeirf rjulf e yb[ jncencndetn dnjhfz gjkjdbyrf
Htibkb gjcvjnhtnm abkmv c 'hjnbrjq b ytvyjuj gthtgb[yenmcz
Yf re[yt xedfr nhf[ftn cnjz cdj. rhfcbde. cj;bntkmybwe
Djkjcfnsq ve;br yfcj,bhfk ltyt;tr yf ljhjue. ik.[e
Nhjuftn cdjbv hnjv b herjq djkjcfnsq gbc.y cjctlf rjnjhsq ckexfqyj pfitk r ytq
,jkmifz b lkbyyfz ghjphfxyfz buheirf lkz dtxthjd jlbyjxtcndf
Gjpyfrjvbkcz c ntkrjq yf ekbwt, yj ljvf jrfpfkjcm xnj 'nj gfhtym
;tyf [jntkf pyfxbntkmyj ,jkmituj hfpvthf
Uheggjdjt gjhyj c ldevz ik.irfvb
Gthdfz yjxm nhf[f c yjdsv gfhytv
Xthyjrj;bq bvttn ltdxjyre d gjgre b hjnbr
Htibkb pfyznmcz ctrcjv gj cnfhjq lhe;,t
;tyz jrfpfkfcm cfvf ljvf b ghbdtkf chfpe ;t rfdfkthf, xnj,s crjhjnfnm [jhjij cdjt dhtvz
Vfitymrf htibkfcm gjcjcfnm [eq
Ve;br nhf[ftn cnhfiytymre. fpbfnre dj dct[ gjpf[
Ghjukjnbkf dtcm xkty gj cfvst zqwf
Ye ghjcnj jxtym ctrcefkmyst k.lb ltkf.n, nj xnj vyjubt bp dfc [jnzn
Htibkb gthtgb[yenmcz yf crkflt
,b,kbjntrf lfkf bv djpvj;yjcnm c,kbpbnmcz b gjhf,jnfnm dvtcnt
Njkmrj ds,hbnjt ntkj jyf htibkf gjrfpfnm yf rfvthe lhepmzv
Sex Star Amy Reid - rkfccyfz gjhye[f c bpdtcnyjq vjltkm.
Ctujlyz tuj ,jkmijq xkty j,hf,fnsdfkj chfpe ldt ntkrb
Gjhyj rhfcjnrf Fytnf Rtqc rjyxftn cj cnjyfvb
Nhf[fnm 'nb[ ntkjxtr ,skj cgkjiyjt eljdjkmcndbt lkz gfhyz
Tq yt ye;yj ,skj cnfhfnmcz hf,jnfnm b ghjzdkznm cdjb cgjcj,yjcnb
Ctujlyz jyb htibkb dtxthjv gjbuhfnm d ctrc buhs
Jxtym rhfcbdsq nhfyc cjctn xkty e ve;brf, rjnjhsq ybrfr yt vj;tn tuj nhf[yenm
Jyf [jntkf ;tcnrbq ctrc njkmrj lj vjvtynf rjulf jy yfxfkcz
Elj,ysq hjn ltdeirb dvtoftn d ct,z egheubq b pfljhysq gbc.y
Jxtym ctrcefkmyfz fpbfnrf cnjbn d gkfot j;blfz nhf[f
Ctrc c rhfcbdjq ,h.ytnrjq rjnjhfz vyjuj eks,ftncz
D tt gjybvfybb ukfdysv d nhf[t ,skj ghfdbkmyj gjlj,hfnm yfhzl
Cnhjqyfz vjkjltymrfz ,h.ytnrf cjctn b nhf[ftncz
Yfltymrf kt;fkf b ;lfkf rjulf jyb yfxyen nhf[fnm tt d ytcrjkmrj cndjkjd
Ghtdjc[jlyfz ,h.ytnrf cnfkf yf rjktyb gthtl cdjbv ghbywtv
Ldjt ntkjxtr c kfnbycrjq Fvthbrb htibkb gjhfpdktxmcz d gjcntkb
'njn nhfyc d hjpjdjq vftxrt dculf ujnjd hfccnfdbnm yjub gthtl ve;brjv
Gjckt nhecjd jcnfkcz ,tksq cktl yf pfufht ltdeirb
Hfccnfdbkf yjub gthtl yt pyfrjvsv tq ve;xbyt b ;ltn nhf[f
Vjoysq gfhtym fnfretn cdj. gjlhe;re dzksv xktyjv rjnjhsq ghjitk e;t vyjuj jgthfwbq
Jyf ,eltn cjcfnm b hfccnfdkznm yjub gthtl ybv jxtym ljkuj
Yt,jkmibt uhelb dctulf ghbdktrfkb tuj cdjtq gthdjplfyyjq rhfcjnjq
Gj[j;t xnj ntkrf ctujlyz e ytuj ,eltn cjcfnm tuj ,jkmijq xkty
Yfrfxfyyst gfhyb ecnhjbkb ltdeirt yfcnjzobq jnls[
Ve;br nhf[ftn d nefktnt nhfycf jltnjuj d ,tkjt gkfnmt
Wtkm gfhyz yfrjyxfnm yf ltdeire gj gjkyjq ghjuhfvvt
E 'njuj nhfycf ,sk ghjcnj ibrfhysq dbl, rjnjhsq jxtym djp,e;lfk
Gjcflbk ntkjxre yf cnek, f cfv pfktp yf yt` cdth[e
Ltdeirf hfpltdftncz gthtl dfvb b [jxtn jwtyrb cdjtq dytiyjcnb
K.,bntkmcrfz c]tvrf gjkjdjuj frnf gjlheub c t` ,hfnjv
Lt,.nyfz ajnjctccbz d 'hjnbxtcrb[ gjpf[ ltdeirb rjnjhfz htibkf cnfnm ajnjvjltkm.
Jxtym cbkmyj nhzcencz cbcmrb e ltdeirb yf dbltj
Ntkjxrf jxtym k.,bn gjrfpsdfnm yf rfvthe cdjb ,jkmibt cbcmrb
Jxtym frnbdyst d ctrct vjkjlst k.lb
'hjnbxtcrfz ajnjctccbz lde[ ltdxtyjr rjnjhs[ cybvftn b[ cnfhifz pyfrjvfz
T,tn ntkre d rktnrt cdjbv lkbyysv xktyjv
Nhfycctrcefkrf ltvjycnhbhetn cdjt hfphf,jnfyyjt jxrj yf rfvthe
Igbkbn cbvgfnbxye. vjkjle. ltdeire
,kjylbyrf hfpldbuftn yjub b gjrfpsdftn cdjt cnhjqyjt ntkj hflb dfc
Xedfr nhf[ftn cdj. vjkjltymre. ntkjxre
Jgsnyfz ;tyobyf gjrfpsdftn cdjt ntkj d 'hjnbxtcrjv yfhzlt
Pfcnfk cdj. gjlheue d dfyyjq rjvyfnt
Jxtym [elfz ltdeirf gjrfpsdftn cdjt ntkj
Djkjcfnsq gfhtym evjcnbkcz djpkt gjlheub
[jhjitymrbq nhfyc ujnjdbnmcz nhf[yenmcz c gfhytv e ct,z ljvf
Zhjcnyfz ntkrf pfrflhbkf ct,t gfhybire
Jyb yfrjytw-nj htibkbcm gjghj,jdfnm nhf[yenmcz d gjpt 69
Djkjcfnsq xkty pyftn rfr cyf,lbnm ltdeire ye;ysv fhctyfkjv
Hs;bq nhfyc b tuj yjdjt cthjt gkfnmt cgtwbfkmyj lkz nhf[f yf ekbwt
,jkmijq xkty lkz ,jkmijq gjgrb
Cyfxfkf ghjcnj hfpltdfkfcm gthtl ybv jxtym vtlktyyj, f gjnjv nhf[fkbcm
Heccrfz hf,jxfz ltdeirf cjctn gjl cdtnjv kfvgs jn rfvths
Ltnrf rjyatnrf vfcneh,bhetn cdj. yt,jkmie. dfubye gthtl rfvthjq
Dgthdst htibkf gjpyfrjvbnmcz c xktyjv cdjtuj gfhyz
Yfcflbkf cdj. gbple yf xkty gfhyz, rjnjhsq ghbitk r ytq d ujcnb
Gjhyj dbltj - rhfcbdst yj;rb
Ukegfz gjlheuf cjdctv yt ukegj cjctn gtybc gfhyz b pyftn rfr gjlcnfdkznm dfubye
Ltdeirf hfpdktrftncz cj cdjtq gjlhe;rjq
Ntkrf rfr rjhvbkbwf dctv ghtljcnfdbkf cdj. dfubye b gjljuyfkf htpbyjdsq [eq
Vjkjltymrfz gjlheuf gthtl dt,-rfvthjq
Lkbyyjyjufz ,kjylbyrf gsnftncz gjcjcfnm xkty gfhyz ghfdbkmyj rfr t` exbkb
Njkcneitxrf gjlfhbn cdjq gjpbnbd k.,jve rnj gjcvjnhbn 'nj dbltj
Ldjt cextr htibkb nhf[yenm ljrnjhf, rjnjhsq bv ltkfk jgthfwb.
Uhelf ;tycrjuj cfkf nfywetn yf gjlbevt gthtl juhjvyjq ge,kbrjq
,ktcnzobq fyfkmysq dsyjc cdjbv zpsrjv cltkfkf rhfcbdfz ltdeirf gjlheut
Cnhflftn jn njuj, xnj tq ghbznyj ltkftn htpbyjdsq [eq
Jyf lf;t yt vjukf ct,t ghtlcnfdbnm rfr 'nj dktptn d tt ghjvt;yjcnm
'hjnbxtcrbt nfyws jn rhfcbds[ ltdxtyjr 'rcrk.pbdyj e yfc yf cfqnt
Ntkjxrf ;f;lbn fyfkmyjq k.,db gj'njve ujnjdf lf;t cjcfnm gtybc gfhyz hflb nfrjuj
'hjnbxtcrbt c]tvrb jn cegth vjltktq rjnjhst gjkyjcnm. ujkst
Ntkjxrf d hjpjds[ xekrf[ lj;lfkfcm cdjtuj gfhyz b yfrbyekfcm yf tuj xkty
Fhf,crfz ltdeirf ghtljcnfdbkf yf j,jphtybt cdj. uhelm
Ve; edbltk rfr tuj ;tyf ik.[f cjctn juhjvysq xkty k.,jdybrf
'hjnbxtcrfz rhfcjnrf Kfehbyf nfywetn cbcmrfvb
Ltdeirf d hjpjdjv yb;ytv ,tkmt cjdhfnbkf cdjbv dbljv gfhyz
Bcgjkyztn ,h.ytnjxrf gthtl rfvthjq 'hjnbre
Ctrcfgbkmyfz jabcyfz ktlb jltkf zhrbq rhfcysq yfhzl b cj,kfpyztn phbntkz
Ltdeirf vjtncz d leitdjq rf,byt, f t` cybvf.n
Gfhtym nhf[ftn yf rfvthe cdj. cjctlre
'hjnbxtcrbt nfyws ghb xthyj-,tkjq c]tvrt dbltjrfvthjq
C ufyljyjv d fyfkmysq ghj[jl c hfpdtlrjq j,cnfyjdrb
Dt,-rfvthf yfghfdktyf yf ctrcefkmysq j,]trn
Edkf;yfztn hnjv xkty ve;brf xnj,s gjnjv tve ,skj ktuxt gjgfcnm d fyfkmysq ghj[jl
Ctujlyz jy [jntk ghjdtcnb lkz ytt nhf[ d fyfkmyjt jndthcnbt
Cdjbv rj;fysv ,jknjv ghjxboftn fyfkmysq ghj[jl ltdeirb
Tq e;t yfljtkj nhf[fnm ct,z d gbple b jyf htibkf gjghj,jdfnm t,fnm ct,z d jxrj
Ye dst,b vtyz rfr gjcktly.. cexre
Lkz njuj xnj,s gjgfcnm d uhegge gjllth;rb yflj ,skj gjhf,jnfnm cdjtq ;jgrjq
,h.ytnrf dsukf;bdftn gtybc cdjtuj pyfrjvjuj b dskbpsdftn tuj zpsrjv lj ,ktcrf
Hfplhj,bk gbple ntkrb e ct,z d jabct yf hf,jxtv vtcnt
Jcj,j ltdeirf cjcfnm yt evttn yj cnfhftncz cltkfnm [jhjij gfhy.
Tot jlyf cextxrf htibkfcm yf ctrc c 'nbv ,jkmieobv xktyjv
Gjukjnbkf gtybc cdjbv ctrcefkmysv hjnbrjv b cvjrxtn tuj
Jy e;t yt vju clth;bdfnmcz b htibk cbkjq nhf[yenm ctrhtnfhie
Yfuyek hfrjv cdj. ,juby. k.,db b nhf[ftn
,kb;t r gjkyjxb yf dtxthbyrf yfxfkj ghjbc[jlbnm cfvjt bynthtcyjt
Jy lf;t yt levfk jcnfyfdkbdfnmcz b ljcnfdfnm xkty bp tt ;jgs
Gjqvfkf xkty gfhyz cdjbv ckfltymrbv hjnbrjv
Tq ,sk ,kb;t ljuub cnfqk xtv k.,fz lheufz gjpf, rjnjhe. jy gthtkfufk
Ntkrf cnfhftncz elth;fnm xkty cdjtq gbpljq, xnj,s jy yt dsgfk
Jyb cjdctv ytlfdyj gjpyfrjvbkbcm, yj jyf e;t cnjzkf hfrjv gthtl ybv
Rhfcbdfz lkbyyjyjufz cexrf gjrfpsdftn cdjb ghtktcnb yf rfvthe
'njn nhfyc ,sk ujnjd nhf[fnmcz c 'nbv gfhytv d k.,jq gjpt
Hs;tymrfz b ,kjylbyrf lhe;fn dvtcnt
Gthtdjp,e;ltyyfz ntkrf nhfyckbhetn cdj. vfcneh,fwb. yf dtcm vbh
Lkz fyfkmyjuj ctrcf yfxfkf gjlujnfdkbdfnm ,jkmijq xkty gfhyz
Cjkytxyjt enhj yfitgnfkj ltdeirt ecnhjbnm 'hjnbre gthtl dt,-rfvthjq
Yjdsq rhfcysq yfhzl ljk;ty gjdscbnm tt gjgekzhyjcnm
Cneltynjxrf j,tofkf pfgbcfnm 'hjnbxtcrjt dbltj cdjtve lheue bp lheujq cnhfys
Jgsnyfz nfqrf jltkf rhfcyjt ,tkmt b j;blftn cdjtuj gjcnjzyyjuj rkbtynf
'vj-ntkrf htibkf gjghj,jdfnm cjcfnm xkty e cdjtuj lheuf
Ctrcefkmyfz ,kjylbyrf jltkf hjpjdst xekjxrb rfr ,s yt lde[pyfxyj yfvtrfz
Jyf ltkfkf vbytn tve yf xfcnj, gj'njve jy 'nb vjytns wtybk
B[ yt,jkmifz juhbz gtht[jlbn r yjdsv gjpbwbzv lkz nhf[f
Tq jxtym [jntkjcm nhf[yenmcz c ;tcnrjcnm., xnj,s tt dyenhtyyjcnb xedcndjdfkb rfr xkty d[jlbn d ytt
Ntkjxrf d hjpjdjv gkfnmt j;blftn cdjtuj cktle.otuj t,fhz
Ctujlyz dcz tt crhjvyjcnb ,eltn yfghfdktyf d cnjhjye jn ytt
Xthyjrj;fz ntkjxrf pfrfnsdftn ukfpf rjulf ,jkmijq xkty ghjybrftn yf dc. lkbye
Tq ,skj vfkj ve;f b jyf tot pf,hfkf c cj,jq d gjcntkm lsklj
Cjcfnm xkty lkz yb[ cnfyjdbnmcz j,sxyjq hf,jnjq, rjnjhfz yt dspsdftn 'vjwbq
Tt pflybwf e;t gjrhfcytkf jn elfhjd tuj ,tlth j, ytt
Pfceyek cdj. ve;tcndtyye. here d 'ne vtkre. dfubye
Gfhtym drk.xbk dt,-rfvthe xnj,s gjrfpfnm lhepmzv rfr jy tt nhf[ftn
Gjkexfcjdfz gjhyeirf cj cnhjqyjq ltdxjyrjq
Vtyn ghbitk c ghjdthrjq d yt,kfujgjkexye. ctvm.
Nhfyc d rhfcyjv ,tkmt b tuj gjcnjzyysq ve;br nhf[f.ncz
Yt;ysq gfhtym dytlhbk cdjt [jpzqcndj d cbvgfnbxye. gbpljdbye
Nhfyc d hjpjdjv gkfnmt gjlscrfk ct,t gfhnythf yf yjxm
Jnjlhfk ntkjxre d gjldfkt, xnj,s hjlbntkb yt cksifkb
;tyobyf c ,jhjlfnsv ve;brjv d gjpt 69
Kscsq v'y bp htfkbnb ije nhf[ftn cdj. cjctlre gj rjvyfnt
Tq [jntkjcm ljrfpfnm tve xnj jyf nj;t vj;tn ltkfnm nfr rfr b dct nt cexrb yf rfhnbyrf[ d bynthytnt
Ghbukfcbk gfhybirf rhfcjnre ltdek. r ct,t yf jujytr rfr jy 'nj yfpsdftn
Cneltynrf gjrfpsdftn cdjb lshjxrb
Hfpltnmcz pf ltymub tq ghtlkj;bkf gjlheuf, yj yt crfpfkf xnj cnjbn ,hfnm jgkfne dgthtl
Ctrcefkmyfz cexrf ltvjycnhbhetn cdjt ghtrhfcyjt ntkj
Ge[ktymrfz ntkjxrf nhf[ftncz c ve;brjv dsgjkyzz dct tuj nht,jdfybz
Zgjyrf ltvjycnhbhetn cdjt ntkj d rjvgktrnt 'hjnbxtcrjuj ,tkmz
Ltdeirf htibkf yfdtcnbnm cdjtuj gfhyz d j,tltyysq gththsd
Lkbyyst yjub fpbfnrb nfr b [jnzn pf;bnm vt;le ybvb ujkjde
Lkz ytt 'nj ,sk gthdsq jgsn cjcfybz ,jkmijuj xktyf yf rfvthe
Htibkf gjlhfpybnm gfhyz cdjbvb ghtrhfcysvb lshjxrfvb
[jntkf gjkexbnm ytvyjuj wtyyjuj jgsnf lkz nhf[f c gfhytv
Enhtyytt ghj,e;ltybt c ,jhjlfnsv ve;brjv
Htibk pfcnfdbnm ,sdie. ;tye cjcfnm tuj xkty pf dct xnj jyf tve ltkfkf
Ntkrb kfcrf.n cdjb rbcrb
Ntkrf ctkf vt;le yju gfhyz xnj,s jncjcfnm tuj ,jkmijq xkty
Uhelfcnst ltdxjyrb d uheggjde[t
Hs;fz ,tcnbz gsnftncz eujlbnm cdjtve yjdjve ,jqahtyle
Ktc,b d ytpf,sdftvjv gjhyj dbltj
Jyf levfkf xnj ghjcnj jncjctn e ytuj b gjnjv jyb yfxyen nhf[fnmcz
Jxtym ctrcefkmysq nhfyc d rhfcyjv ,tkmt gjpbhetn gthtl rfvthjq
Hf,jnftn hflb njuj, xnj,s joenbnm yf cdjtv zpsrt ujhzxe. cgthve
Gthtl rfvthjq gjpbhetn - Gthtl rfvthjq gjpbhetn
Tq e;t yt ktptn xkty, f jy nsxtn bv yt cvjnhz yf dct xnj ghjbc[jlbn
,tcgjynjdfz ghtgjlfdfntkmybwf d cdjt rkfcct
Ltdeirf c uke,jrbv dpukzljv b vjrhsv zpsxrjv vj;tn chfpbnm jxtym cbkmyj
Hs;tymrjq ,f,`yt jxtym ,jkmyj gj dctq dblbvjcnb jn xthyjuj cfvjnsrf jltnjuj yf t` gjlheue
Lj,hsq ljrnjh dsktxbn jn dct[ ,jktpytq b lfcn gjcjcfnm djkit,ye. gfkjxre
Ghtgjl gjrfpfk sex ehjr lkz cneltynrb
Rhfityfz ,kjylbyrf pyftn relf yflj yf;bvfnm zpsrjv xnj,s ,skj rkfccyj
Ghbt[fd d 'ne ujcnbybwe jyb xtnrj pyfkb xnj b[ ,elen nhf[fnm gjcnjzyyj
Gmzyfz ntkrf jnlfkf ct,z ghfrnbxtcrb gjkyjcnm. dj dkfcnm gfhyz
E Yfcntymrb rkbnjhjr nfrjq cbvgfnbxysq rfr vfqcrbq wdtnjr enhjv
Yt [jhjij gjlukzlsdfnm pf ltdeirfvb rjnjhst gthtjltdf.ncz yf gkz;t
Nhfyc ujnjdsq yf nhf[ c gthdsv dcnhtxysv hfccnfdkztn yjub
D ljvfiytv ntgkt b e.nt yjhvfkmyj vj;yj ghjdtcnb dhtvz
Hs;tdjkjcfz ltdxjyrf cjukfcbkfcm jncjcfnm e ytpyfrjvwf b lfkf nhf[yenm ct,z
K.,bntkm gbdrf nhf[ftn ltdeire d rhfcbdjv yb;ytv ,tkmt hjpjdjuj wdtnf
Cbcmrfcnfz ,h.ytnrf j,j;ftn sex d ;jge
Ntkrt yhfdbncz pfybvfnmcz ctrcjv d j,sxys[ rtlf[ yt cybvfz b[ c yjub
Tot yt bvt.ofz ,jkmijuj jgsnf ntkrf ;ltn jxthtlyjq ehjr nhf[f jn ve;brf
K.,bntkmcrbq ctrc yf rfvthe gfhjxrf crbyekf d bytnhytn yf j,ce;ltybt
Cntcyzkfcm gjrfpsdfnm cdjt kbwj gthtl ve;brjv, rjnjhjve ltkfkf vbytn
Dbltj cyznjt d ljvfiyb[ eckjdbz[ ult gfhtym hfrjv yfuyek ctcnhe
Ctvtqyjt ljvfiytt gjhyj dbltj
Ltdeirf gjrfpsdftn, xnj e yt` cjdthityyj jncencde.n cbcmrb
Dscnhjbkb ctrcefkmye. wtgjxre gj[jnb b hfpdhfnf
E;fcyj cjctn xkty gfhyz bkb lf;t yt cjctn, f gfhtym t,tn t` d hjn
Rhfcbdfz ntkjxrf b tt nfqyst afynfpbb jn nhf[t c ve;brfvb
Yt;yj ukflbn zujlbws cdjtq cgzotq ltdeirb b cybvftn 'nj yf rfvthe
Rjkm e; vj;yj ,skj tt nhf[yenm, nfr yflj jnjhdfnmcz gj gjkyjq yf ytq
Yfrfxfyysq gfhtym nhf[ftn cdj. gjlhe;re ktc,bzyre gjrf t` gjlheub ytne
Cnhfcnyjt gjhyj dbltj c ,h.ytnrjq
Rfvthf j[hfys pfctrkf rfr ,jcc bvttn cdj. ctrhtnfhie d jabct
;tyobyf d ujlf[ b t` ctrcefkmyst gj[j;ltybz
[kjgftn gtybcjv gj zujlbwfv ltdeirb b xedcndetn rfr yfcnegftn 'htrwbz
,scnhsq ijrjkflysq gfhtym ltkftn fujyb. k.,db cdjtq gjlheut
Ujkjdf ltdeirb enryekfcm d gjleire, f pflybwf njhxbn ddth[
Vt;fhfccjdsq ctrc ytuhf b cbvgfnbxyjq fpbfnrb
Nhe[fktc d gjpt ljuub vt;le ctcnhbwtq b t` cnfhibv ,hfnjv jyfybcnjv
Njkcnfz ghjcnbnenrf elj,yj ghbcnhjbkfcm yf tuj xktyt b tve 'nj gjyhfdbkjcm
Ntvyjnf yfcnjzobq lheu lkz 'nj gjlheub rjnjhfz k.,bn gjkysq bywtcn
gepfnsq ve;br t,tn pfujhtke. ltdjxre d ,brbyb
[hegrfz ,kjylbyrf ljcnfkf ndthlsq cfvjnsr rjnjhsv ,eltn hdfnm cdj. ghtktcnm
Jyb levfkb xnj jy dgjkyt yjhvfkmysq, f jy b[ cybvfk yf dbltj
Djpkt itcnf vfcneh,bhetn, f nfr;t nhtybhetncz nfywtdfnm cnhfcnyst nfyws
Fpbfnrf d ;tcnrjv gjhyj dbltj
Ltdrf ghbikf r cdjtve gfhy. gjcvjnhtnm rfr jy ;bdtn
Cevfitlifz gjhye[f c ldevz gj[jnkbdsvb ,kjylbyrfvb
D jlyjq gjpt jyb ybrjulf to` yt pfybvfkbcm ctrcjv b crjhtt dctuj yt ,elen
Uhelfcnst ktc,b d ibrfhyjv gjhyj dbltj
Xtnrj nhf[ftn ntkre e ct,z yf re[yt, f jyf ;tcnrj pflhfkf yjub
Ntkrf d rhfcyjv gkfnmt pfvfybdftn rkbtynjd r ct,t yf nhf[
Ltdeirb htibkb gjljuyfnm gfhyz rjnjhsq b[ gjlhe;re cltkftn ;tyobyjq
'hjnbrf gthtl dt,-rfvthjq - 'hjnbrf gthtl dt,-rfvthjq
Rjhvbn gbc.yjv lde[ ntkjr d ytdthjznyj ckj;yjq gjpbwbb
Hs;tdjkjcfz rbnfzyrf htibkf gjrfpfnm xnj ;t e ytt gjl gkfnmtv
Hfpyst gjps nfr b dscnhtkbdf.n e 'njuj cvfpkbdjuj gfwfyxbrf
Ibrfhyjt gjhyj dbltj c fpbfnrjq
T` yt cveof.n kj,rjdst djkjcs gfhyz rjnjhst yf[jlzncz e yt` dj hne
Gjhyj dbltj c gj[jnkbdjq ,kjylbyjxrjq
Ldt ktc,b ghbznyj dvtcnt ghjdjlzn dhtvz kfcrfz cdjb dfubys
Bcgfxrfkb dct kbwj ltdeirb d j,bkmyjv cgthvjdsltktybb bp lkbyyjuj rjywf
Ds ctqxfc gjcvjnhbtn yf jxtym 'vjwbjyfkmyjt kbwj ltdeirb
Cybvftn gbple rhegysv gkfyjv gjrf d ytq yf[jlbncz xkty
Gjllfkcz cj,kfpye jn nfrjq rhfcjns rjnjhfz kt;fkf gthtl ybv
Yfitk tt d pf,hjityyjv hfqjyt b ghtlkj;bk ghjrfnbnmcz r ytve ljvjq
,e[kj gjhdfkj heccrb[ ghjcnbnenjr b jyb cnfkb frnbdyj nhf[fnm gfhytq
Cjcnjzybt tt ntkf gjckt leif cgjcj,cndjdfkj ,scnhjve nhf[e
Gmzysq ktc,bzyrb cjukfcbkbcm cyznmcz yf rfvthe dj dhtvz hjpjdjq k.,db
Bp 'njq rdfhnbhs tot yb jlyf ntkrf yt dsikf yt nhf[yenjq
Ldt hecfkrb regf.ncz d ujhzxtv l;frepb yf ekbwt pbvjq
Ve; gjpdjkbk cdjtq ;tyt ,kjylbyrt gjcjcfnm xkty ytuhf
Pfrbyek ,f,tye ct,t yf xkty b ,scnhtymrj gthljkbn t` vjrhe. dfubye
Pfuyfk cdjtuj lkbyyjuj geltkz ltdrt d yjhre
Ltdrf rjnjhfz to` yt pyfkf gtybcf gfhyz gjrfpsdftn cdj. 'hjnbre
Ntkrf [jxtn ghbdktxm r ct,t dybvfybt ve;brjd gentv gjrfpfd bynthytn cdjtq ;jgs
Ltdrf zhjcnyj nfywetn cdjtq gjgrjq gthtl rfvthjq gjnbhfz dfubye
Lkz yb[ nhf[ d rjvgfybb ,jkmijuj rjkbxtcndf ht,zn 'nj j,sxyjt ltkj
Heccre. ltdeire hfpdtkb d xfnt yf nj xnj,s nf cltkfkf 'hjnbxtcrjt ije
Gjgfd d jlye bp gtoth jyf htibkf j,]tlbybnmcz c ghbhjljq b gjpbhjdfnm ujksijv
Ikbaetn cnfhe. gbkjnre ,f,s b ukjnftn t` dsltktybz
Nhf[f.ncz gthtl rfvthjq
Jyf [jxtn xnj,s phbntkm dbltk t` ukfpf b nj rfr ;tyobyf ltkftn 'nj
'hjnbxtcrfz ajnj ctccbz ntkjxrb d xthyjv ,tkmt yf nthfct jlyjuj bp ljvjd
Nfywetn phtkfz ;tyobyf gthtl yfvb b nhzctn cdjb wtkk.kbnjv
Jyf cj,bhfkf rjvghjvfn yf dct[ cdjb[ gjlhe;tr xnj,s ,snm edthtyyjq d yb[
Ve;br kt;bn yf cnjkt rfr ,kby, f ntkrf yfl ybv rjkletn cdjtq dfubyjq
;tcnrjt gjhyj c rktdsvb vfksirfvb
Phtkfz djp,e;ltyyfz ;tyobyf ghbukfcbkf r ct,t yf xfq ytuhf
Jitkjvbntkmyfz fpbfnrf d ujhzxtv gjhyj dbltj
Pljhjdtyysq vecrekbcnsq gtybc ;tyobyf c yfckf;ltybtv cjctn
Bv jxtym yhfdbkjcm nhf[fnm lheu lheuf bpj lyz d ltym
Dphjckfz ;tyobyf gjckt hf,jns j,j;ftn gjcjcfnm ktltytw gfhyz
Lkz yb[ dct jxtym ghtrhfcyj yfxbyfkjcm, ye f pfrjyxbkjcm yt jxtym
Ckflrfz ;tyobyf ctqxfc yfghjcbncz yf revijnbr b ;ltn 'njuj
Egheubt nbnmrb vjkjljq ,h.ytnjxrb (dbltj)
Gjkj;bk cdj. ntn. yf rhjdfnm b dcnfdbk d t` vjrhjt dkfufkbot lkbyysq gtybc
;tyobyf cj,kfpybkf vjkjljuj gfhyz b rjulf jy ,sk d nefktnt nhf[yekf tuj!
Vfccbhetn cdj. k.,bve. gbpltym
Hfphbcjdfyyfz nfne[fvb ghjcnbnenrf dsgjkyztn pfrfp gfhy.
;tyobyf d jxrf[ ghjdjlbn vfccf; cdjb[ dsgerkjcntq cgthtlb
;tcnrfz t,kz b rjyxf yf kbwj vjkjljq ltdeirb c jxtym vfktymrjq uhelm.
E;t phtksq ve;br c djkjcfnsv gepjv nhf[ftn rhfcbde. vflfve
,kjylbyjxrf lhjxbn [eb
Lkz nt[ rnj k.,bn hfpyjj,hfpbt d k.,jdys[ jnyjitybz[ gjcvjnhbnt 'njn c.;tn
Gfhtym htibk ytvyjuj gthtgb[yenmcz c gjlheujq gjckt pfyznbq
Nfrjt xedcndj, xnj 'nb ldjt yf dbltj yt evt.n t,fnmcz cjdthityyj
Ctrcefkmyjcnm 'njq ltdeirb yt bvttn uhfybw b tt [jxtncz nh[fnm dctulf
Cnfhsq yj ,jufnsq lzlmrf bcreiftn cdjbvb ltymufvb dct[ ltdeitr
Ctujlyz tq ghbltncz nhf[fnmcz d cfvs[ yt ghtlcrfpetvs[ gjpf[
Nhf[ftn ujke. hs;e. ;tye xktyjv vt;le t` ,jkmibvb cbcmrfvb cdjq [etv c ,jkmijq pfkegjq
Ntkrf d hjpjdjq rjanjxrt ghbcnegbkf r dsgjkytyb. ,jtdjuj pflfybz
,jkmijq xkty lkz hs;tq phtkjq ;tyobys d xthys[ xekrf[
Bcreccndjv cj,kfpytybz jyf dkfltkf d gjkyjq vtht b vjukf jrhenbnm k.,juj ve;brf
Ldt ;tyobys c juhjvysvb cbkbrjyjdsvb uhelzvb ecnhjbkb jhub. c csyjv jlyjq bp yb[, e rjnjhjuj jxtym lkbyysq gtybc
Gj[jnkbdfz jabwbfynrf ltvjycnhbhetn dct yf xnj jyf cgjcj,yf
;tcnrbq ctrc ,kzlb c cbkbrjyjdsvb uhelzvb yf vjkjljv ,jkmijv xktyt
Jyf pf[jntkf jcnfdbnm tve yf gfvznm ajnj cj cdjtq ghjvt;yjcnm.
Ctrcefkmyfz b rhfcbdfz ntnz d djphfcnt c ibhjrbvb ,tlhfvb, ukflrjq gjgrjq b ,jkmieobvb uhelzvb hfpdtkf yf nhf[ cdjtuj vjkjljuj gktvzyybrf
Xkty d ufyljyt rhegysv gkfyjv b gbplf
;tcnrbq b ,scnhsq dfubyfkmysq ctrc hfrjv ntnb d djphfcnt
Vfytrtyobwf ltvjycnhbhetn cdjt ghtrhfcyjt ntkj yf jxthtlyjq ajnj ctccbb
Vfvfif ik.[f c ,jkmijq vzurjq gjgrjq b vfktymrbvb uhelzvb yj c ,jkmibvb xthysvb cjcrfvb crfxtn yf gtybct
Nhfyc ghbitk yf ajnj ctccb. lkz cdjtuj yjdjuj gjhnajkbj
Pfrhjq cdjb ukfpf b levfq ghj nj xnj ctqxfc ,eltn dct [jhjij
Bv [jntkjcm ytvyjuj 'rpjnbrb yf dtxthbyrt b jyb dspdfkb nfywjhf
Gfgfif t,tn gjlhe;re cdjtq ljxthb e ct,z ljvf dj dct lshrb
Jyf jxtym hflf ,skf gjckt gjregrb 'njuj rjvgktrnf ,tkmz
Nfr ntkrt ghbznyj to` yt ,skj ybrjulf b jyf rhbxbn jn rfqaf
Jxthtlyfz gjhwbz ajnjr c ntkjxrfvb rjnjhst e ytuj cjcfkb xkty
D ghjwtcct ctrcf gfhtym yt egecrftn djpvj;yjcnb lth;fnm abpbxtcrbq rjynfrn gjwtketv
Rbnfzyjxrf d hjpjdjv regfkmybxrt gjpbhetn gtht rfvthjq
Bpvtyztn cdjtve ve;e c gfwfyxbrjv rjnjhsq ghbytc tq ljvjq gbwwe
Jyb dct [jlbkb r ytve ljvjq b dcrjht j,yfhe;bkb cdjt ajnj d bynthytnt
Rjhjnrjvtnhf;yfz t,kz c xfcnsvb dsgflfybzvb xktyf bp lshrb ntkjxrb
Jy pfcnfdfk b[ gjhjq cbltnm b ;lfnm gjrf ,eltn ghbujnjdkty j,lghjns[ dpfbvjjykhy
Yjdsq ajnjfggfhfn rfr ytkmpz rcnfnb vj;yj bcgsnfnm dj dhtvz k.,jdys[ rjkkbpbq
Nhfyc dsukzltdibq rfr ntkrf htibk gj lhjxbnm cdjq jnhjcnjxtr
Ctujlyz e ytt ,sk jlby bp gjcnjzyys[ gjctnbntktq ;tkf.ob[ nhf[f
Tt hjpjdjt gkfnmbwt vfybkj r ytq dczrbq bpdhfotywtd
Tuj xkty ,sk ckbirjv ,jkmijq lkz tt yt hfphf,jnfyyjq lshjxrb
Ve;br htibk yfnzyenm yf cdjq [eq gjlhe;re cdjtq ;tys
Ktcz dctulf cjcfkf xkty b hfccnfdkzkf yjub gthtl gfhyzvb, rjnjhst tq lf;t yt yhfdbkbcm
,hfntw bpdhfotytw htibk cyznm dbltj j cdjtq cnfhitq ctcnht
Nhf[ftn ntkjxre d hfpys[ gjpf[ b yt levftn j njv xnj,s pfrfyxbdfnm
Yf dhtvz rjvfylbhjdjr tt cgfcfk njkmrj jxtym pyfrjvsq cfvjnsr
Gfhtym nhf[ftn cdj. gjlhe;re e ytt ljvf, gjrf hjlbntkb yf hf,jnt
Gjckt dtxthbyrb gtlfujub htibkb gjghj,jdfnm nhf[yenmcz d nefktnt
Jxtym jgsnyfz ,kjylbyrf c xticrbvb rjhyzvb ,eltn cjcfnm xkty
Tq [jntkjcm xnj,s jy jrfpfkcz gjl ytq b ltkfk dct xnj jyf crf;tn
Ljvfiyzz rjkktrwbz gjgjkybkfcm yjdsvb bltzvb b ;tkfybzvb lkz nhf[f
D tuj rjkktrwbb yt njkmrj nt rnj cjcfk tuj xkty, yj b nt rnj ghjcnj tve gjyhfdbkcz
'nj ,skj jxtym edktrfntkmyjt ghbrk.xtybt d vtcnyjv gfhrt
Ljrnjh crfpfk xnj kexit nhf[f c ntkrjq eghf;ytybq lkz erhtgktybz pljhjdmz ytn
Lkz yfxfkf jy cdjq ,sdfksq xkty gjvtcnbk vt;le ,ekjxtr ltdeirb
Xthyjrj;bt jgsnyst ktc,bzyrb nhf[f.ncz d yjvtht jntkz
Ghbitk r xthyjq vfvfit afrth rjnjhsq hfl dst,fnm kbim ,s xnj-yb,elm
Jy ;lfk jn ytt 'hjnbxtcrbt ajnjuhfabb, yj jyf ghbckfkf njkmrj nj, xnj cxbnfkf ye;ysv
Ik.irf reiftn cgthve rjnjhe. dsltkbk gfhtym gjckt njuj rfr jyf cjcfkf
Rkfccye. ntkre nhf[yekb dnhjtv
Rhbdjq xkty gfhyz zdyj pfcnfdkztn ltdeire djkyjdfnmcz d [jhjitv cvsckt
Kscjve ve;brj gjdtpkj yfnzyenm yf xkty lkbyyjyjue. ntkjxre
Dsgktcyek dc. cdj. k.,jdm r ltdeirt yf t` cbvgfnbxye. vjhlfire
Gjhyeirf c rkfccysvb ltdxjyrfvb
Dfyyfz rjvyfnf cnfkf lkz yb[ vtcnjv jnrhjdtybz b rjyrhtnyjq k.,db
Uheggjdeirf d rkfccysvb ntkrfvb
Hf,jnzobq ve;br [jxtn xnj,s tuj ;tyf nj;t ,skf nfrjq ;t nhelzujq rfr b jy
Cexrf kfcrftn ujhzxbq [eq yj;rfvb
Jlyjq herjq ghb;fkf zqwf b cdjbv hjnbrjv jnghfdbkfcm xbcnbnm xkty
Gfwfys nhf[f.n ,kjylbyre d egheue. gjgre
Ltdeirf ljrf;tn gfhy. xnj hfq dct nfrb ceotcndetn b njkmrj hzljv c ytq
Gjhyeirf c ibrfhysvb ,h.ytnrfvb
Tve chjxyj gjnht,jdfkcz rjhjntymrbq vbytn, xnj,s ecgjrjbnm ythds
Cbvgfnbxyst cexrb nhf[f.n gfhyz
Yt;yj j,yzkf cdjtuj gfhyz b ltkftn tve vbytn tuj vtxns
Hfpdhfnyfz ntkrf d gjhyeirt
Gj-yfcnjzotve ctrcefkmyfz ltdeirf cnfkf hfrjv gthtl xktyjv b cjctn
Gjhyeirf c uhelfcnjq ,h.ytnrjq
,kjylbyrf yfxfkf j,hf,fnsdfnm hnjv ,jkmijq xkty ve;brf
Hfpdhfnyfz uheggjdeirf c ,h.ytnrfvb
Ntkjxrf gjrfpsdftn cdjtve gfhy. xnj nfrjt uke,jrbq vbytn
Ifntyrf c ifhbrfvb d fyfkt
Yt cvjukf ,jkmit nthgtnm njuj, xtuj tq nfr pf[jntkjcm ,tpgjdjhjnyj
Gjhyj dbltj c ytyfcsnysvb ntkrfvb
Ltdeirb ltkzn yf ldjb[ pfvtxfntkmye. buheire rjnjhfz ghbyjcbn yfckf;ltybt
Rktdfz gjhyeirf c cexrjq
Cybvf.n cdjq ctrc yf dbltjhtubcnhfnjh rjnjhsq ecnfyjdkty d b[ fdnj
Vfksirf ktc,b gjlkbpsdftn rkbnjh
'vjxrf gthtl rfvthjq hfpltdftncz b gjrfpsdftn yfv c dfvb dct xnj e yt` nfv gjl jlt;ljq
Gsiyjuhelfz ,h.ytnjxrf buhftn cj cdjtq rbcrjq
Cyzk yf rfvthe ntktajyf rfr tuj gjlheuf ujkfz d dfyyjq vskf herb
Pfujhtkfz ,kjylbyjxrf d cnhfcnyjq gjhyeirt
[jxtn xnj,s ds gjcvjnhtkb yf t` rhfcbdjt ntkj b abuehe, f jyf dfv gjlhjxbn
[eq d gbcmrt ,kjylbyjxrb
Ht,hbcnsq cfvjnsr ltdeirf ghbj,htkf pf ,jkmie. wtye lkz ct,z
Gjhyj dbltj c ujhzxbvb gfhyzvb
Ktlb cblbn d cdjtv ljhjujv fdnjvj,bkt b vfcneh,bhetn cdj. dfubye
Vjkjltymrfz gfhf d gjhyeirt
T` ue,fcnfz gbplf yfghjcbkfcm yf ;flye. vfcneh,fwb. herjq
Djp,e;lf.ott gjhyj dbltj c ,kjylbyrjq
Ghjdjlbn byntycbdysq vfccf; cdjtq dkf;yjq b e;t gjxnb lsvzotq dfubys
Ytuh t,tn djkjcfne. gbcmre fpbfnjxrb
Yfcnhjbkfcm yf [jhjitt yfcnhjtybt rjnjhjt j,tcgtxbn ct,t cfvjcnjzntkmyj
Heccrfz vjkjlfz ltdeirf c vtkrbvb cbcmrfvb
Ctrc rjnjhsq jnhf;ftncz d pthrfkt ds vj;tnt edbltnm ghzvj ctqxfc
Hs;tymrfz gj[bnbntkmybwf cgthvs bp gjkjdsv jhufyjd ve;xby
Jncjc gkfdyj yfxbyftn jn zbxtr b pfrfyxbdftn ujkjdrjq gtybcf
D 'njq j,otcndtyyjq ,fyt hf,jnfk gfhtytr, rjnjhsq k.,bk gjlcvfnhbdfnm
Jcnfyjdbkbcm yf pfcyt;tyyjq ljhjut b gjlheuf pfktpkf gfhy. d infys
Lthprbt b rhfcbdst ,kjylbyrb pfybvf.ncz ktc,bqcrbvb inexrfvb
Cfhltkmre gfhyz vj;yj bcgjkmpjdfnm f,cjk.nyj d hfpys[ lshrf[ b dtplt ghbznyj
,kjylbyrb, ctrc c ,kjylbyrfvb
Ve; ukzlz yf cdj. ;tye cktujywf gthtlthyek, f gjnjv hfpjuhtdibcm yfrblfk tq gfkjr d hjn
Ldt ktc,bzyrb ghjzdkz.n ;tcns dk.,ktyyjcnb d lheu lhe;re
Ntkrf dj dhtvz vbytnf cbkmyj rhbdbncz yf kbwt rfr ,el-nj tcn kbvjy
Ltdeirf t,tncz c ,hbnjujkjdsvb gfhyzvb
Yjxyfz ,f,jxrf yfgfkf yf gtybc rfr yf kfvge rjnjhfz cdtnbn zhrbv cdtnjv
Ctcnhf pf,skf cltkfnm crhsnsvb ajnjuhfabb c gjcktlytq gjtplrb yf vjht
Jyf yt ;tkfkf c]tvrb yj dct nfrb gfhtym eujdjhbk t` yf 'njn ifu
Fpbfncrbq recn djkjc e ltdeirb jxtym vfybn gfhyz rjnjhsq k.,bn 'rpjnbre
Gjrf dfubyf [djhftn ltdeirf hf,jnftn ceue,j cdjbvb xtk.cnzvb
Jxtym [elfz ujkfz ,kjylbyrf
Xtnsht vbyens b xtuj xkty e;t yf[jlbncz d herf[ cbvgfnbxyjq ltdeirb
Uheggjdjq ctrc, jhubb, uheggjde[f
Fpbfnrf gjnttn yfl xktyjv rjnjhjuj gjxnb yt dblyj bp nhecjd
Ltdeirb hfpjuhtkbcm b [jnzn jhfkmyjuj ctrcf, xnj,s pfghfdbncz cgthvjq rfr vj;yj ,jkmit
Lhfpybn cdjbv gtybcjv ltdeire, yj yt lftn tq d gbple djp,e;lfz to` ,jkmit
Ctrcefkmyfz ;bpym gjkytymrjq ltdeirb
Gfhtym gjghjcbk xnj,s tuj vfnm gjrfpfkf tve yfcnjzobq ghjatccbjyfkmysq vbytn
Vbytn, jhfkmysq ctrc, vbymtn, jncjc
Rhfcbdfz ltdeirf jxtym hfletncz ghjltkfyyjq hf,jnjq yfl gjkjdsv xktyjv
Cbvgfnbxye. ntkre hfpdtkb yf gjhyeire d vbrhjfdnj,ect
J,ukflsdftn gtybc gfhyz rfr rfre.-nj rjcnjxre c ujkjle[b
Fpbfnrf ktc,bzyrf yfcj,bhfkf rjkktrwb. ajnjuhfabq cdjb[ cextr
Frnbdyj hf,jnftn cdjbv dkf;ysv hnjv gsnfzcm edbltnm cgthve yf ct,t
,tkst ijhnbrb b hjpjdfz vftxrf pfcnfdkzkb vyjub[ gjntnm
Gjckt njuj, rfr rjvgktrc eghf;ytybq yf nhtyf;tht pfdthity vj;yj b gjifkbnm
Gjlheuf jcnfkfcm jlyf d rjvgfybb lde[ ve;xby
Bnfkmzyrt gfhtym gjvjuftn vfcneh,bhjdfnm cgtwbfkmyjq buheirjq rjnjhe. jy b gjlfhbk tq
Gfhtym htibk yjde. ghbxtcre ltdeirb jnvtnbnm [jhjitymrbv vbytnjv
Ghjatccbjyfkmyfz k.,bntkmybwf crdbhnf ltvjycnhbhetn cdjb cgjcj,yjcnb
Ldt gjlheub t,encz c jlyjuj cfvjnsrf
E ltdeirb jxtym ibhjrfz dfubyf d rjnjhe. vj;yj nhb gfkrb rblfyenm
Ktc,bzyrb, ktc,b, ktc,bqcrbq ctrc
Dcz gbplf ltdeirb ectzyf hfpysvb gbhcbyufvb, yj gfhy. 'nj yhfdbncz
Ckfltymrbt ktc,bzyjxrb dtctkzncz yf ke;fqrt d gjkeujkjv dblt
Cjdthityyj kscfz dfubyf ghbikfcm gj leit k.,bntk. rjrf-rjks
Ltvjycnhbhetn cdjb ghtktcnb gthtl rfvthjq b ybrfr yt yfhfletncz rjkbxtcnde gjrkjyybrjd
Kfcrjdst ldb;tybz gfkmxbrjd vjuen nfr yfckflbnm ntkjxre xnj jyf ghjcj j,fklttn
Bynthdm. e ctrcfgbkmyjq b cntcybntkmyjq phtkjq ntkrb
Gj,hbnfz dfubyf gjckt vfcneh,fwbb yfxbyftn tlrj djyznm cdjbvb fhjvfnfvb
Jnls[ d Dtufct ghj[jlbn jxtym ghjlernbdyj
Pfxtv tq htpbyjdsq xkty tckb d vfufpbyt vj;yj regbnm rbkj ,fyfyjd
Dct[ b[ j,]tlbyzkj njkmrj jlyj - 'nj nhf[ c 'nbv gjljyrjv
Ldt ltdeirb cjukfcbkbcm gjrfpfnm rfr jyb gbcf.n d nefktnt
Jltkf ctrcefkmysq rjvgktrn ,tkmz b ujnjdbnmcz nhf[fnm ct,z cfvjnrjv
Rhfcbdfz cjcfkmobwf c evysvb ukfpfvb b djkjcfvb ibrfhysvb
Phtkfz ;tyobyf d jxrf[ b t` bynbvyst ajnrb
Herb jyf gjlyzkf ddth[ rjulf jctlkfkf gjkjdjq jhufy gfhyz
Cgkfybhjdfkb gj[jnkbdsq vfcrfhfl
Ctrcfgbkmyfz ,fhsiyz pf,hfkfcm dth[jv yf cdjtuj gfhyz b crfxtn
Fpbfnrf d djphfcnt gjrfpsdftn cdjb yt gjnthzdibt rhfcjne ajhvs
Ltdeirf c gkjcrjq uhelm. nhf[ftn cdj. rbcre lkbyysv cfvjnsrjv
Fyfk, fyfkmysq ctrc, ctrc d ;jge
K.,bntkmcrfz c]tvrf rfr gfhtym b ltdeirf redshrf.ncz d gjcntkb dvtcnt
Gjvjub vyt jnhtvjynbhjdfnm vfibye, f z nt,z otlhj yfuhf;e
Elj,yj gjkj;bk ltdeire yf lbdfyxbr b nfv e;t yfxfkf nhf[fnm gj gjkyjq
Fpbfnjxrf ghbikf d ytue ghjcbnm nhf[yenm tt d lj,hjnye. gbple
,h.ytnrf nhf[fkfcm c gfhytv b e ytuj gjhdfkcz ufyljy, jyf d zhjcnb
Dj dhtvz gthtktnf d cfvjktnt jy yt crexfk d jlbyjxtcndt
Gsiyfz uhelm ltdeirb nfr b ,hjcftncz d ukfpf gfhy.
Tuj rhtlj d gjcntkb 'nj ljuubcnfqk b ,jkmit ybxtuj lheujuj tve yt yflj
Tq pf[jntkjcm gjrfpfnm rfr tt cbcmrb ghsuf.n dj dhtvz nfywf
Jy cybvfk tt gjrf jyf ujkfz yt;bkfcm d cjkytxys[ kexf[
[eljq rfr nhtcrf xedfr cnfhftncz eljdktndjhbnm cdj. njkcne. gjlhe;re
Fpbfnrb, rbnfzyrb, zgjyrb
Ytuhbnjcrf d jxrf[ yfikf cdjt ghbpdfybt d ;bpyb rjnjhjt pfrk.xftncz d cjcfybb
'nb ghtrhfcyst hjnbrb dct ghj,jdfkb tuj ,jkmijq xthysq xkty
Ibrfhyfz ,kjylbyrf cjctn gtybc gfhyz rjnjhsq ctqxfc rjyxbn tq d ukjnre
Ckflrjt b yt;yjt ntgkjt j,dbdfkj ntgksv dtxthybv dtnthrjv
J,tp,fityyfz ntkrf ujkfz gjpbhetn yf crjhjcnyjq fdnjcnhflt
Rjyrehc yf cfvst 'hjnbxtcrbt ajnj gjkmpjdfkcz bynthtcjv
Yfrhfcbkfcm rfr L;tyybath Kjgtc b cj,kfpybkf cj,jq gfhybire
Jy gjlj,hfk ajnjuhfabb c ytq b cjplfk yt ,jkmie. rjkktrwb.
Gjkytymrfz phtkfz n`nz d ntkt c ,jkmijq ukflrjq gjgrjq b rhfcbdsvb uhelzvb cj,kfpybkf lkz nhf[f gktvzyybrf xnj,s gjldbufnm yf tuj [et cdjtq pflybwtq
Fpbfnrb, rbnfzyrb, zgjyrb
Uke,jrj dcf;bdftn xkty d dfubyfkmye. lshjxre hs;tq ;tyobys c cbkbrjyjdsvb uhelzvb
Dct[ b[ jy crkjyzk r ctrce ghb gjvjob cdjtuj cke;t,yjuj gjkj;tybz
Dskbpfk gbple b fyfk ,kjylbyrt c ibhjrbvb ,tlhfvb b ljcnfd cdjq ,jkmijq [th dst,fk d gbple
Fpbfnrb, rbnfzyrb, zgjyrb
,jkmibt cbkbrjyjdst uhelb ,kjylbyrb crfxen yf pljhjdjv gtybct
Dct jyb yt gjljphtdfkb xnj ljcneg r 'njve rjvgm.nthe tcnm gj ctnb
Ctrcefkmyfz ctrhtnfhif c juhjvysvb yfnehfkmysvb uhelzvb t,tnmcz c yfxfkmybrjv
Jrfpfdibcm yf xbcnjv djple[t jyf yfxfkf djj,hf;fnm dczrbt ukegjcnb
Ntkrf c ,jkmibvb cbcmrfvb yt,ht;yj lth;bn xkty
'nf ajnjctccbz ,skf xnj-nj dhjlt htrkfvyjuj ,erktnf cexrb
Lhfpybn xktyjv t,fkmybr ntkjxrb
Jyf cghznfkf cdjq xktybr d nhecbrf[ gjl hjpjdsv gkfnmtv
Lhjxbn xkty vt;le ,jkmib[ cbctr
Phtkfz ;tyf crfxtn yf xktyt ve;f
Rjvyfnf lkz nhtybhjdjr ghtdhfnbkfcm d rjvyfne lkz ctrcf b cnhfcnb
'hj ajnj rhfcbdjq heccrjq ;tyobys
,kjylbyrf nhf[ftn cdj. gectxre ,jkmibv db,hfnjhjv
Rbcrf, gjgrf b cbctxrb rhegysv gkfyjv vjkjljq rhfcbdjq ltdeirb
Yfitk ct,t yt gkj[e. gfhnythie lkz ctrcf c rjnjhjq vj;yj ltkfnm dct
Djkjcfnfz gbplf ge[ktymrjq rhfcfdbws
Gfhtym lfdyj yt lfhbk cdjtq gjlheut ,kjylbyrt cnhfcnysq ctrc rfr jy evttn
Ve;mz j,vtyzkbcm ;tyfv b t,en b[ lheu gthtl lheujv
Ctrcefkmyfz ,kjylbyrf cltkfkf 'hjnbxtcrjt ghtlcnfdktybt cdjtve gfhy.
xfcnyst ajnj ujnbxtcrjq ltdeirb
Ghbktgbkf xkty r rjvjle b nhf[ftn tuj cnjz gjdthyedibcm cgbyjq
Ctrcefkmyst ajnj pfujhtkjq ltdeirb
E ,kjylbyrb ctqxfc bltn ghjwtcc ldjqyjuj ghjybryjdtybz, [jxtim ghbcjtlbybnmcz?
Ctrc ajnj c ltdeirjq d jxrf[
Frn ctrcefkmyjuj yfcbkbz yfl gfhytv c pfdzpfyysvb herfvb b yjufvb
Ljvfiytt ajnj, ljvfiybt ajnj, k.,bntkmcrbt gjhyj ajnj, xfcnyjt ajnj - XXXVIPS
Vbytn ,kjylbyrb gjckt njuj rfr jyf ,skf dst,fyf d fyfkmysq ghj[jl
Hfphf,jnfyyfz gjgrf b rbcrf
Gfhtym cnhtkztn gtybcjv d cjxysq b ndthlsq pfljr cdjtq ;tys
Bynbv ajnj lde[ heccrb[ cneltynjr
C[dfnbk ntkjxre pf [djcn t` djkjc b zhjcnyj nhf[ftn hfrjv d pflybq ghj[jl
Ltdeirf d rhfcyjv ,tkmt
Ntkjxrf k.,bn cbybq wdtn b ujke,st ukfpf gfhytq c cbkmysv ljcnjbycndjv
'hjnbrf b ytvyjuj gjhyj jn vjkjljq ltdeirb
Yjxyfz c]tvrf fyfkmyjuj ctrcf b cjcfybz ve;crjuj jhufyf ntkjxrjq
,h.ytnrf d ctrcefkmyjv ,tkmt
Dsuyekf cgbye xnj,s xkty vju djqnb tq d fyfkmysq ghj[jl
;tyobyf k.,bn fyfkmysq nhf[
Nfrbv rjhxjv vj;yj udjplb pf,bdfnm, f yt nj xnj hdfnm fyfk
cjctn pfrhsnsvb ukfpfvb
Ljcnftn cdjbv gtybcjv lj njkcnjq rbirb ltdeirb d gjpt hfrjv
;tyf c k.,jdybrjv
Ghtlgjxkf d jlbyjxtcndt lh.rfnm cdjq rhfcbdsq pfl yt;yjq herjq
;tyf c ibhjrbvb ,tlhfvb b ,jkmijq pflybwtq bpvtyztn ve;e c ytuhjv crfxtn yf xthyjv xktyt
Gjrf gfhtym t,tn ntkre d fyfkmysq ghj[jl t` gbplf hfcibhztncz lj ,jkmib[ hfpvthjd
Vjkjljq gfhtym b gj;bkfz lfvf
Ukjnftn djple[ cdjb hnjv jn njuj, xnj gfhtym njxbn fyec xktyjv
ajnj gjgs gjkyjq ;tyobys
Yfvskbkf cdjq egheubq pfljr b pfgecnbkf nelf cdj. buheitxre
uhelb 5-uj hfpvthf b djkjcfnfz rbcrf
Hfcrhskf cdjq fyfk gthtl gfhytv b jy ujnjd nelf pf,ehbnmcz
Ltdeirf d djphfcnt nhf[ftncz c ldevz ve;brfvb - fyfkmysq nhf[ b ldjqyjt ghjybryjdtybt
Herf gfhyz d ;jgt ltdeirb ltkftn t` fyfkmysq jhufpv
Ve; cybvftn rfr vfccf;bcn nhf[ftn tuj ;tye fpbfnre
Fyfkmysq ghj[jl gjkexbk ct,t yfuhf;ltybt d dblt cfvjnsrf
Eptymrfz pflybwf ghbybvftn e ct,z ujcnz
Ctqxfc ltdeirf cnjgeljdj j,jchtncz jn nfrjq vfcneh,fwbb d fyfk
Jy htibk yt ghjcnj pf,t;fnm r ytq, f tot b cyznm dbltj b[ nhf[f
Heccrbt ltdeirb, heccrbt ;tyobys, ctrc c heccrbvb
Bv [jntkjcm ,jkmituj b yb xnj b[ d 'njv gjhsdt yt vjukj jcnfyjdbnm
,sdifz ifkfdf dct yt vj;tn pf,snm cdjb ,skst gj[j;ltybz
Njkcnsv xktyjv vfccbhetn rhfcbde. gjgre ntkjxrb
Dzkjuj gjrhenbkj ;bpym., yj ltdeire 'nj jxtym dtctkbn b hfletn
Fpbfnrf htibkf gjrfpfnm dctve vbhe rfrbt e ytt frrehfnytymrbt cbctxrb hyz
Rfr ;t cbkmyj jyf gtht;bdftn ghjwtcc ctrcf ltkfz hfpyst hj;b
Cybvftn rfvthjq ghbxtylfks gjl .,rjq ltdeirb d cegthvfhrtnt
D leit htibkb nhf[yenmcz gjnjve xnj d rjvyfnt cblbn ntof b cvjnhbn ntkbr
Hjccbqcrfz ltdeirf gj dspjde hf,jnftn ,tp cnslf b cjdtcnb
Fpbfnrf cntcyztncz rjulf t` ujktymrjq cybvftn yf rfvthe b pfrhsdftncz jn gfhyz
Frhj,fnbrf b[ jcyjdyjq cgjcj, gjkextybz eljdjkmcndbz
Cneltyns bp Hjccbb yf re[jymrt pf[jntkb gthtgb[yenmcz ckturf
Ldt ktc,bzyrb buhf.n gfkmxbrfvb cj cdjbvb rbcrfvb
Yt gkj[jt ljvfiytt gjhyj dbltj c vjkjlj;tyfvb
C,jhybr jrjyxfybz cgthvjq yf uhelb ltdeitr
Yjub ddth[ b dfubyf yf hfcgfire pf[jlb rj vyt vjq vbksq yf jujytr k.,db
Gfhtym yf,k.lftn pf cdjbvb ldevz pyfrjvsvb b hf[ftn jlye bp yb[
Xfcnyfz 'hjnbxtcrfz ajnjctccbz cneltynrb ghtcnb;yjuj eybdthcbntnf
Jyf yt;bkfcm d dfyyjq f gfhtym htibk lfnm tq xkty gjcjcfnm
Ctujlyziybq nhf[ yfxbyfkcz c j,j.lyjuj uke,jrjuj vbytnf
Xfcnyjt dbltj rfr ve; t,tn cdj. rhfcbde. kfnbyjxre
Cnjbn gjexbncz e gfhyz rfr yflj ghfdbkmyj t,fnm cextr
Ytcrjkmrj ghjcnbnenjr gjrf;en cgtwbfkmyj lkz dfc cdjb djpvj;yjcnb
Vj;tn lf;t gjhdfnm fyfkmysq ghj[jl ltdeirb tckb djp,elbncz ,jkmit
Vbytn jn lfvs d djphfcnt
Cjdctv tot yt cvsiktyfz ntkrf jnlfkfcm d gjpt hfrjv gfhy

http://s3.uploads.ru/t/xL0AF.jpg
http://s2.uploads.ru/t/vNQHV.jpg
http://s2.uploads.ru/t/jpg7Y.jpg
http://s2.uploads.ru/t/G5CNW.jpg
http://s3.uploads.ru/t/IWwGv.jpg
http://s2.uploads.ru/t/0AiNh.jpg
http://s3.uploads.ru/t/YeGqE.jpg
http://s2.uploads.ru/t/jubFT.jpg
http://s3.uploads.ru/t/6IcCE.jpg
http://s2.uploads.ru/t/wYuP0.jpg
http://s3.uploads.ru/t/Af0sE.jpg
http://s2.uploads.ru/t/YDyLa.jpg
http://s3.uploads.ru/t/XNv9y.jpg

http://s3.uploads.ru/t/90q2M.jpg
http://s3.uploads.ru/t/mTb9v.jpg
http://s2.uploads.ru/t/ol1R2.jpg
http://s2.uploads.ru/t/3s4Gj.jpg
http://s3.uploads.ru/t/FDXuZ.jpg
http://s2.uploads.ru/t/4cd2j.jpg
http://s2.uploads.ru/t/6ceHx.jpg
http://s2.uploads.ru/t/ew34B.jpg
http://s2.uploads.ru/t/zsrFa.jpg
http://s3.uploads.ru/t/TqC5k.jpg
http://s3.uploads.ru/t/Z2fF3.jpg
http://s2.uploads.ru/t/9LlOC.jpg