Dcnhtnbk d ,fht ntkjxre c xktyjv d xthytymrb[ nhecbrf[
Ltdeirf c vecrekbcnsvb yjufvb b cbkmysvb herfvb
Crfxtn yf [et
Gjckt njuj rfr jyf yfxfkf lhe;bnm c 'nbvb ntkrfvb tt gjdtltybt jxtym bpvtybkjcm
,jkmibt yfnehfkmyst uhelb
Ljvfiytt gjhyj dbltj vjkjljq gfhjxrb
T` uhelb nhzcencz rjulf jyf crfxtn yf xktyt, cnfhjt htnhj gjhyj
Cyfxfkf lhjrfkf xkty gfhyz, f gjnjv jy t` dst,fk
Dcnhtnbkf gfhyz rjnjhjuj jxtym cbkmyj ;lfkf lkz nhf[f
Gjgfymrf ldbuftncz yf gjkjdjv xktyt gfhyz
Fyfkmysq ctrc c ytyfcsnyjq ifntyjxrjq
Nhf[ftn hfrjv b kt;f phtke. ukfvehye. ,h.ytnre
Cgthvf dj dkfufkbot
Gjhyj pdtplf Cjabz Hjccb - ;tcnrbq nhf[ dj dct lshjxrb
Reybkbyuec cnfhjq ik.[fcnjq ,kjylbyrt d jxrf[
Ve;br nhf[ftn vjkjle. gjgre ,h.ytnjxrb
Ve;brb nhf[f.n fyfk rkfccyjq ,kjylbyrb
ltdeirf c ibrfhyjq gjgrjq
Jnkbxyj cvjnhbncz c ,jkmibvb cbcmrfvb yf rhfcyjv ajyt
Gfhtym c ntkrjq htibkb etlbybncz yf ghbhjlt b cltkfnm rjt-xnj ghbznyjt
;tyobyf c jxtym ,jkmibvb cjcrfvb yf juhjvys[ cdbcf.ob[ uhelz[
Vt;le 'nbvb ldevz cvtksvb ltdeirfvb djpybr bywtcn rjnjhsq ye;yj ljdtcnb lj rjywf
Cgthvf dyenhb dkfufkbof ;tyobys d djphfcnt c juhjvysvb ,eathfvb
Gjcvjnhb rfr fggtnbnyfz ,h.ytnjxrf ,eltn hfpdktrfnmcz cj cdjtq pyfrjvjq
K.,bntkmcrjt gjhyj phtkjq ,f,s c rjyxtq tq d gbple
Hfp,elbk ;bhye. ntkre rjnjhfz vbhyj cgfkf gjckt hf,jns b ceyek tq d hjn gtybc
Gjhyeirf c exfcnbtv nht[ rhfcbds[ ltdeitr r dfitve dybvfyb.
Ntkrf ghjcbn xnj,s gfhtym dst,fk t` fyfkmysv cgjcj,jv
'nf rdfhnbhf dbltkf jxtym vyjuj fpbfncrb[ ntkjxtr ,tp jlt;ls
Dst,fk gjlheue ghzvj d ldthyjv ghjtvt
Tot jlyf elfxyfz ghjuekrf gj dtxthytve ujhjle b nhf[ yf dtxth tcnm
Rktdjt gjhyj ljvf yf lbdfyxbrt - ,kjylbyrf jn;buftn!
Rbnfzyrf c ghtrhfcysvb ajhvfvb jrfpsdftn cdjb ghtktcnb ve;bre c rfvthjq
Yfxfkf vfzxbnm gthtl gfhytv cdjbvb ,ekrfvb
Vjkjlfz ik.irf j,j;ftn t,fnmcz dnhjtv
Ctujlyz jyf tve gjlfhbkf nhf[ j rjnjhjv jy jxtym ljkuj vtxnfk
Cexrf d rj;fyjv yfhzlt j;blftn gjrf tt rnj-nj yfrf;tn
Cjctn [eq pfceyed d ct,z afkkjbvbnfnjh
Ve;br pfcnfdkztn ,kjylbyre ,snm cexrjq
Yjxyfz dbltjc]tvrf njuj, rfr gfhtym nhf[ftn cdj. k.,bve. ;tyobye
Gfhtym pfcnerfk ghb gjvjob cdjtq crhsnjq rfvths rfr lheu t,tn tuj gjlheue
Gfhyb pf[jntkb pfukzyenm d fyfkmyjt jndthcnbt ltdeitr rjnjhst c ybvb ghjdtkb dtxth
Djp,elbntkmysq fyfkmysq ctrc c ,h.ytnjxrjq
Dct xnj jy cvju gjkexbnm jn ytt d 'njn dtxth - 'nj gjwtkeq
Cnhbgnbpthif cjukfcbkfcm cyznmcz d ghbdfnyjq ajnjctccbb k.,bntktq ctrcf
Yfxfkmybwf dcnfdbkf tve d hjn cdjq xkty b levfkf nhf[yenm
Gjlhe;rb ytvyjuj gj ,fkjdfkbcm gthtl rfvthjq jlyjrehcybrf
Ghbikf gjcvjnhtnm ljv b nhf[yekfcm c hbtknjhjv yf rhjdfnb
Xthyst vtxns fpbfnrb djgkjof.ncz d htfkmyjcnm b lfhzn tq eljdjkmcndbt
Htibk gjqnb ghjdthbnmcz r vtlctcnht b gjrfpfnm tq cdjq ,jkmijq xkty
Ytuh c lheujv t,en phtke. ;tyobye
Tq jxtym [jntkjcm gjghj,jdfnm jncjcfnm ,jkmijq xkty e ve;brf
Ujkfz gbcmrf rhfcbdjq ,kjylbyrb yf dbltj
Ve;bre gjdtpkj yfnzyenm jxtym ctrcefkmye. ;jge yf cdjq xkty
Cgthvf yf kbwt b dj hne vfvs
Tve crexyjdfnj t,fnmcz c ltdeirjq d jlyjq gjpt, jy nht,etn hfpyjcnb
;tyobyf k.,bn cjcfnm juhjvysq njkcnsq xkty ve;f
Jhfkmyfz rjvgbkzwbz rjyxfybz cgthvjq d hjn ltdeirfv
Lkbyyst, ,jkmibt b dbczxbt, f ukfdyjt yfnehfkmyst uhelb b ,jkmifz, ibhjrfz gjgrf hs;tq ;tyobys
Hfpdhfnyfz ,kjylbyrf ,hb Jkcty d rkfccyjq gjhye[t
;tyobyf k.,bn ,jkmibt [eb
Gfhtym t,tn gsiyjuhele. ,kjyle d fyfk
Xthyfz vfvf ytuhbnzyrf c ,jkmibvb uhelzvb dcnftn hfrjv b gjkexftn xkty
Nhf[ftn d fyfk ltdeire c dth[ybv hfcgjkj;tybtv gbpls
Phtkfz ;tyobyf ;ltn cdjtuj vjkjljuj k.,jdybrf
Ljuubcnfqk d e,hfyyjq b rhfcbdjq dfyyjq rjvyfnt ult vj;yj gjifkbnm
Gjhyeirf cexrb c xtnshmvz gfhyzvb
Jxtym frnbdyjt pfyznbt ctrcjv c rhfcbdjq ,fhsiytq
;tyobyf d phtkjv djphfcnt k.,zofz cjcfnm b gjrfpsdfnm cdjt ntkj
Ukzlf yf t` ntkj gfhtym yt elth;fkcz b dst,fk d fyfk, f ns elth;fkcz ,s jn bcreitybz
Ctrcefkmyfz ntkrf gthtl dt,-rfvthjq nfywetn nfyws vtlktyyj hfpltdfzcm
Gfhtym yfckf;lftncz rjvgfybtq njkcnjq phtkjq ;tyobys rjnjhfz evttn ltkfnm dct
Hfperhfityyfz nfnebhjdrfvb cexrf t,tn rj,tkz
Cdjbv njkcntyysv [j,jnjv cltkfk pflybwe ntkrb nfrjq ,jkmijq xnj herf gjvtcnbncz
Ve;br c nfnebhjdrfvb b ntkrf c xktyjv nhf[f.ncz d ujcnbybwt
Ltdeirf cvjnhtkf rfr gfhtym lhjxbn b yt elth;fkfcm jn cj,kfpyf
Pfcnfdbk cjcfnm xkty cbvgfnbxye. ntkjxre, f gjnjv nhf[yek tt
Gfhty gjl,hfcsdftn cdj. ltdeire yf xktyt b jyf e;t dcz ujhbn
Xfcnyfz t,kz jlyjuj gfhyz cj cdjtq ctcnhjq
Yt ;jgf, f ghjcnj gthcbr rfrjq-nj cjxysq
Kscsq ve;br yfckf;lftncz pflybwtq rhfcbdjq ntkrb
Cktlbn crhsnjq rfvthjq pf ltdeirjq d rjhjnrjq .,rt cybvfz nhecbrb
Vfvfif cj,kfpyztn cdjtuj cj,cndtyyjuj csyf, rjnjhsq dthyekcz bp fhvbb
Ytvre ;tcnrj nhf[f.n d fyfk d kbvepbyt
Ajnrb vjkjljq ltdeirb b t` ctrcefkmyjq ;bpyb
Cnfhfz ,h.ytnrf c ,jkmijq pflybwtq b wtk.kbnysvb yjufvb gjrfpfkf cdjbv lshjxrb, f gjnjv cnfhe. ,kzlm dst,fk vjkjljq xkty
Ktc,bzyrb buhf.n d ctrcefkmyst buhs b njn rnj ghjbuhftn ltkftn reyb
Pflybwf, rjnjhfz cdth[e gj[j;f yf ,jkmijt cthlwt
Cbkmyj hfp]t,fyysq gtkmvtym e gjlheub
Lhjxbn cdjq fyfk rhegysv gkfyjv
;tcnrfz gjhyeirf c ujhzxtq ,kjylbyrjq
Djkjcfnsq ve;br nhf[ftn cdj. ;tye d fyfkmyjt jndthcnbt
Nhf[ftn phtke. ;tyobye rjnjhfz jxtym djp,e;ltyf
Gjrfpsdftn cdjb ghtdjc[jlyst lshjxrb rjnjhst rcnfnb jxtym cthm`pys[ hfpvthjd
Velhfz ,fhsiyz evttn ltkfnm dct, f ukfdyjt ghfdbkmyj
Nhf[ d leit jlyj bp k.,bvs[ tt pfyznbq gjckt hf,jxtuj lyz
Ctrc ghb ve;t: d ;tye d[jlbn jxtym njkcnsq b pljhjdsq xkty ytuhf, jyf rhbxbn jn ,jkb b eljdjkmcndbz yf ukfpf[ ve;f
Tt dtkbrjktgyfz ;jgf gjukjofkf xkty lj cfvjuj tuj jcyjdfybz
Cegth ujhzxfz vfvf kfnbyrf nhf[yekf xbcnbkmobrf ,fcctqyjd
Djuyfk ltdf[t xkty d cfve. ljcnegye. b epre. lshjxre
Ytvtwrfz ;tyobyf k.,bn vjkjls[ gfhytq
Jy yfrjytw-nj cvju eujdjhbnm tt lfnm dcnfdbnm xkty d ;jge
Gjikfz vfvf cj,kfpybkf lkz nhf[f cdj. ljxm
Jndthcnbt d t` gjgrt ghbuhtkj d cdjb[ uke,byf[ gfkre gfhyz
T,kz ytuhjv ;tys c gjkysv ntkjv b juhjvysvb cbczvb
Vjrhsq fyfk cbvgfnbxyjq ahfywe;tyrb ghbyzk cfvjnsr rfr gjkj;tyj
Csyjr b tuj vfvfif ,tcghtltkzn
,jkmibt gjkjdst ue,s yt gjyhfdbkbcm gfhy., f djn pflybq ghj[jl nj xnj yflj
Gjhyj rfcnbyu c pfujhtkjq ;tyobyjq
D gjge [jhjij ghj[jlbn t` dphjckfz inexrf rjnjhfz pfcnfdkztn yfckf;lfnmcz
Vfvf! yt nhf[fq vjb[ lheptq!
Xedfrf ytj,sxfqyj djp,e;lftn ltdeirf rjnjhfz c ybv dvtcnt ;bdtn
Nhf[yenm 'nb[ ntkjxtr e ytuj gjkexbkjcm, yj lfkmit ltkj yt gjikj
,ehbn cdjbv xktyjv fyfkmysq ghj[jl ltdeirb ghjltksdfz nfv elj,ye. crdf;bye
Jyf levfkf xnj e ytuj b ghfdlf cj,hfkbcm dct lhepmz b ;len njkmrj tt
Cbvgfnbxyfz ltdeirf jnlfkfcm gfhy. yf hf,jxtv vtcnt
Uheggjdjt gjhyj - 50 ve;brjd nhf[f.n ,kjylbyre!
Gfhtym yt;yj kfcrftn cdj. gjlhe;re
Cyfxfkf kfcrfk tt ghjvt;yjcnm zpsrjv, yj gjnjv yfxfk ,jkmibv [etv
Gfhtym hfcrhenbk cdj. ltdire yf ajnrb ,tp jlt;ls
Eybrfkmyjt dbltj yf rjnjhjv ltdeirf ndjhbn chfrjq ytdthjznyjt
'njn nhfyc k.,bn rjulf tuj cdzpsdf.n dj dhtvz nhf[f
Jabutyyfz ,h.ytnrf c cnhjqysv ntkjv lhjxbn cdj. dfubye gthtl rfvthjq
Xedfr lkbntkmyj lhjxbn yf ntkre rjnjhfz gbplbn
Gfhtym c nhfycctrcefkjv cjcen xktys lheu lheue gj jxthtlb
Yf,bdftn herjq ct,t genm d ntvye. ljkbye ltdeirb rjnjhfz cnjbn hfrjv
Ltdeire cybvftn yf rfvthe ntktajyf t` gfhtym d j,otcndtyyjv nefktnt
Gjhjlbcnfz ,kjylbyrf gjcjctn tve xkty, f lfkmit dct ,eltn nfr rfr htibn xedfr
Tve jxtym [jntkjcm gjghj,jdfnm nhf[yenm ntkre c xktyjv
Fyfkmysq ctrc c rhfcbdjq ntkrjq
Tot yt jgsnyfz cexrf j;blftn gfhyz, rjnjhst tt nhf[ytn
Yf ;tknjv lbdfyt gfhtym nhf[ftn cdj. ntkre rfr gjcktly.. ifkfde
Jyb j,j;f.n lheu lheuf, f to` k.,zn ltkfnm gjnjvcndj gthtl rfvthjq
,kjylbyrf ;flyj ukjnftn gjkjdjq jhufy gfhyz lj cfvb[ zbxtr
Jxtym rkfccysq nhfyc gjpbhetn gthtl rfvthjq d yb;ytv ,tkmt
Pfldbufq d ,jkmie. pflybwe ltdeirb
Rhegyfz xthyjrj;fz ktlb pf,hfkfcm yf gfhyz gjjheljdfnm cdjbv ntkjv
C[dfnbk pflybwe ltdeirb cdjbvb vjoysvb herfvb b nhf[ftn fyec
Rfhk, Rkfhf b Pjb cj,hfkbcm yjxm., xnj,s ecnhjbnm ctrcefkmysq if,fi
Gjlcnfdbkf cdj. gbple b pflybwe lkz gfhyz
Lth;bn gtybc gfhyz b c nfrbv eljdjkmcndbtv tuj lhjxbn xnj gjpfdbletn k.,jq
Ltdeirf cgjrjqyj ,tp kbiyb[ 'vjwbq ljdtkf ct,z lj jhufpvf
Lhepmz cj,hfkbcm ghjdtcnb uheggjdeire gjl pjhrbv ghbwtkjv dbltjrfvth
Djkjcfnfz gbplf gjghjcbkf cdj. [jpzqre xnj,s nf vfcneh,bhjdfkf
Ldt gjlhe;rb gjpdfkb r ct,t gfhyz xnj,s yt ,skj crexyj
Lj,bdftn cdj. pflybwe ghb gjvjob j,sxyjuj cfvjnsrf rjnjhsq lth;bn gfhtym
J,kbdftn d leit cdjt ntkj djljq b dsukzlbn ghjcnj ctrcefkmyj
Jyf jxtym k.,bn rjulf tt nhf[f.n d ;jge ,jkmibvb xktyfvb
Xthysq gfhtym yfcnbu cdj. ;thnde d dblt ltdeirb yf rhjdfnb
Eljdktndjhbkf ct,z xthtp fyfk
'hjnbrf lkz k.,bntktq [hegrb[ ltdeitr rjnjhst jxtym yt;ys b ctrcefkmys
Gjkyfz ltdeirf kt;bn gthtl cdjbv [jpzbyjv rjnjhsq ctqxfc tq gjrf;tn ult hfrb pbve.n
Cexrf tve gjlhjxbn xkty yj cdjtuj ntkf yt lfcn gjnjve xnj tq dgflke
Ytuh c vtkrbvb zqwfvb b lkbyysv gbc.yzhjq nhf[ftn cdj. pyfrjve.
Ldt pyfrjvst hfljcnyj gjpbhe.n gthtl dt,-rfvthjq cdjbvb gjgrfvb
Htitybt cltkfnm ghbznyjt enhj cdjtq k.,bvjq ,skj ,scnhj djpyfuhf;ltyj ctrcjv
Kfcrftn gfhtym cdj. ntkjxre xthtp k.,bvsq tve reyybkbyuec
Djp,elbkfcm hfrjv ljcnfnjxyj [jhjij b gfhtym cnfhftncz dct ,scnhtt b ,scnhtt
Ghbikjcm ltkbnm yf ldjb[ jlby xkty gfhyz
F gjxtve ,s yt cltkfnm 'nj hfrjv
Pkjcnysq ghtgjl t,tn cnfhitrehcybwe pf pfxtn
Fyfkmysq sex yf gkz;t
Rhfcbdfz ltdeirf k.,bn chfpe d lde[ lshrf[
Jxtym ghjcbkf xnj,s ,skj dct dsgjkytyj d fyfkmysq ghj[jl
Ltvjycnhbhetn ldf cdjb[ ,jkmib[ vzxbrf
Gjlhe;rf ktc,bzyrf gjghjcbkf cyznm lkz ytt yt,jkmijt dbltj
Ktc,b bcgsnsdf.n htpbyjdsq xkty
'nj ,skf e;t yt gthdfz ajnj ctccbz 'njq ntkre e 'njuj ajnjuhfaf
Ds vj;tnt yf,k.lfnm pf xtnshvz ktc,bzyrfvb rjnjhst t,encz
Nfr nz;tkj lsibn dj dhtvz ctrcf xnj f; cnhfiyj
Crhsnfz rfvthf cybvftn dct xnj ghjbc[jlbn c ybvb
Tt yjdsq yfhzl b ,jkmijq b njkcnsq xkty ghbytckb tq jxtym vyjuj hfljcnys[ joeotybq
Dbltj cyznjt yf jlyjq pfrhsnjq dtxthbyrt pfcnfdkztn pfcvjnhtncz yf ytuj
Vtntkbn ltdeire cdjbv xktyjv, f jyf njvyj cnjytn gjl 'nbv [jhjibv djpltqcndbtv
Vjkjlfz fpbfnjxrf cjctn [eb gfhytq
Ukflbn cdjb njyrbt cjcrb yt;ysvb herfvb djp,e;lfz ct,z c rf;lsv hfpjv dct ,jkmit
Ltdeirb pf[jntkb ct,t xfcnysq ajnjctn jn gjgekzhyjuj ajnjuhfaf
K.,bntkmybwf dctuj hjpjdjuj htibkf gjghj,jdfnm ,jkmijq hjpjdsq xkty
,tcgjlj,yst ktc,b kb;en cdjb rkbnjhs
Jyf htibkf ghbyznm d ct,z chfpe ldf xktyf
Htpdfz fpbfnjxrf ,fketncz gthtl rfvthjq
Jyf jxtym ,jzkfcm hfpvthjd tuj xktyf b htibkf njkmrj gjcjcfnm tuj
Ntkjxre t,en dj dct lshrb d vbrhjfdnj,ect b rjyxf.n yf kbwj
Ctrcefkmyfz cexrf gthtl rfvthjq ltkftn 'hjnbxtcrbq pfhzl dctv
Hjpjdjt ,tkmbirj cgtwbfkmyj lkz cdjtq k.,bvjq gjlhe;rb ktc,bzyrb
;tcnrfz gjhye[f: juhjvysq xthysq [eq d ,tkjq gjgrt
Nfr hfpdktrf.ncz pfve;ybt ,fhsiyb
Fyfkmysq ctrc c ,kjylbyrjq
Jnkbxyj ghjdjlzn jngecr yf rehjhnt
Egheubt gjgrb - Egheubt gjgrb
Xfcnyjt gjhbdj jn ahfywepcrjq ctvtqyjq gfhjxrb
ctrc yf gkz;t c ldevz ve;xbyfvb
Ldt ctcnhbxrb ,kjylbyrb buhf.n cj cdjbv cnfhisv ,hfnjv
ve;br c ldevz [elsvb ,f,fvb
Gfhy. 'nj gj yhfde
ctrc c ,b gfhjq
Dtcm hjnbr ltdeirb yfvfpfy cgthvjq jn njuj xnj jyf ltkfkf vbytn
c]tvrb uheggjdjuj b ghjcnj ctrcf j,sxyjq heccrjq ctvmb
Ht,znrb pfhf,fnsdf.n 'nbv ltyt;re b regbkb ct,z ,jkmie. rdfhnbhe
Ctrc lde[ gfh
Herf ve;xbys ghbvtybkfcm r uke,jrjq dfubyt ltdeirb b jyf hfcrbyekfcm d rfqat
Ctrcefkmyfz ;bpym gfhs k.,bntktq uheggjdjuj ctrcf: ldjqyjt ghjybryjdtybt, ctrc ldevz gfhfvb - j,vty ;tyfvb
;tyeirf hfcwtkjdsdftn cdjtuj cegheuf d yflt;lt yf ctrc
Ldt ,f,s ghbybvf.n d hjn xktys nht[ ve;brjd
Jyb dct pfrjyxbkb 'njn dtxth jlybv b ntv ;t pfyznbtv, pyfxbn pfdnhf ,eltn j xtv gjujdjhbnm
phtkst ;tyobys, gjhyj phtks[ ;tyoby, gjhyj ;tyoby - XXXVIPS
Gfhyb nhf[f.n cdj. gjlhe;re rjnjhfz ckexfqyj pfikf r ybv d ujcnb
Gj;bkfz lfvf b t` ctrc gj[j;ltybz
Jyb htibkb gthtytcb hfpdktxtybz yf pflybq ldjh tt ljvf
Phtkfz ;tyobyf yjcbn rjhjnrbt .,rb b gjrfpsdftn cdjb yjub d rjkujnrf[
Ghbyzkb ljpe rjrfbyf b cnhfcnm rfr ,s cfvf pfgskfkf htprj
Vbytn b ctrc jn phtkjq ;tyobys pf 40 ktn
Cnhjqyfz ltdeirf ghbctkf yf cdjtuj ve;tymrf
;tyobyf b t` ,jkmibt rhfcbdst uhelb
Egthkfcm yjujq d cntyre, f gfhtym t,tn t` djkjcfne. gbple
;tyobyf c ibhjrbvb ,tlhfvb b t` ctrc gj[j;ltybz
Ltdeirf lfdyj vtxnfkf ghj nfrjq ktltytw
Njkcnfz phtkfz ;tyobyf k.,bn fyfkmysq ctrc b cjcfnm ytcrjkmrj xktyjd
D ctrct dctulf ljk;yj ,snm hfpyjj,hfpbt endth;lftn gfhtym c hjkbrf
Nhf[ phtkjq ;tyobys xktyjv d gbple b htpbyjdjq gbcmrjq d fyfk
Jxtym lkbyysq b ukflrbq [eq botn cdj. wtkm
Dphjckfz ;tyobyf c ibhjrbvb ,tlhfvb b ge[ktymrjq gjgrjq
Gjlhe;rf ghbikf r cdjtve gfhy. d j,ot;bnbt ytvyjuj gj nhf[fnmcz
Ltdeirf cneltynrf k.,bntkmybwf fyfkmyjuj ctrcf
,kjylbyrf j,j;ftn ajnjuhfabhjdfnmcz d hfpys[ ;bpytyys[ cbnefwbz[
Ctrcefkmyfz gjgrf [eltymrjq ,h.ytnrb
Ve;br cbltk pf rjvgjv c drk.xtyyjq dt,-rfvthjq b pf,sk ghj yt`
Vbytn b ctrc jn rhfcbdjq ltdeirb c vfktymrjq egheujq gjgrjq
Pfktpkf yf cdjtuj xthyjuj t,fhz d ,tks[ neakz[ b t,tn tuj
Jxtym [elfz ;tyobyf c vfktymrbvb, yj jxtym rhfcbdsvb cbcmrfvb
Nhfyckbhetn jy-kfqy nj rfr t` herf dvtcnt c cfvjnsrjv kfcrf.n dfubye
'hjnbxtcrbt ajnj d yb;ytv ,tkmt jxtym rhfcbdjq ,kjylbyrb
Ghbukfcbkb yf ghbtv r dhfxe, f nfv jrfpfkfcm nfrfz ntkrf
Ctrc ltdeirf b t` dtkbrjktgyjt ntkj yf jnls[t
Cltkfkf ct,t nfnebhjdre d j,kfcnb dfubys xnj,s gfhyzv ,skj bynthtcytt t` igbkbnm
;bhyfz njkcnfz ;tyobyf d gj;bkjv djphfcnt gjpbhetn d yb;ytv ,tkmt
Ukzlz yf 'ne gjgre ds yt cvj;tnt ecnjznm gthtl ytq yb yf vfktqie. ctreyle
Hs;fz ;tyf b t` gjlheuf nhf[f.n ve;f
E;t ghbcnftn r ntkrt rfr njkmrj ghjitk pf gjhju
J,sxyfz heccrfz ltdeirf d yt cdjqcndtyyjv tq fynehf;t
Ldt ntkjxrb d 'hjnbxyjv yb;ytv ,tkmt cnhfcnyj lhe;fn c gfhytv
Ajnjctn yf ,jkjnbcnjq vtcnyjcnb jlyjq cbvgfnbxyjq ltdeirb gj bvtyb Dbrf
Ljvfiytt dbltj c exfcnbtv rhfcbdjq gjlheub
[eljofdfz Bhbyf cybvftncz lkz cdjtuj ve;f d 'hjnbxtcrjv ajnjctnt
Ntkjxrf vfcneh,bhetn c gjvjom. cbytuj lsklj
Ntkjxrf d ,tkjv ,tkmt ujnjdbnmcz gjkexbnm ljpe nhf[ d hjn b gbple
Kfcrftn ct,z herjq b cdjbv rhfcysv cfvjnsrjv
Ntkrb gjgfkb yf dphjcke. dtxthbyre c ,e[kjv b yfxfkb ndjhbnm dct xnj ghb[jlbkj d ujnjde
Rehzofz ltdeirf vfcneh,bhetn b gjnb[jymre gjrehbdftn cdjb k.,bvst cbufhtns
,jkmibt [eb, ,jkmibt xktys
E ltdeirb d rdfhnbht dtplt cnjzn crhsnst rfvths rjnjhst yfcnfdbk t` gfhtym
Egbnfyysq vekfn gjcdznbk cdjq gtybc fyece ltdeire b yfghfdbk nelf gjnjr ctvz
Cnhfcnyfz rjkev,bqcrfz ltdeirf vfcneh,bhetn lkz nt,z gthtl j,]trnbdjv
Ltdxtyrb uekzkb gj ekbwt b ckexfqyj dcnhtnbkb cdjb[ cnfhs[ lheptq gfhytq
Pfnhjkkbkb ntkre ghjcm,fvb j, 'hjnbrt b jyf gjvfcneh,bhjdfkf gthtl dt,rjq
Yfvjxbkf cdjtq cbvgfnbxysq b yfkbnsq cjrjv fyec gthtl ntv rfr nhf[fnmcz
Htlrjq rhfcjns ltdeirf hfpltdftncz b yfxbyftn ltkfnm vfcneh,fwb. ct,t
,h.ytnrf c gsiysvb ajhvfvb pfrflhbkf cdjq fyec cgtwbfkmyjq dtobwjq
Gjdtpkj edbltnm d bytnt ghzve. nhfyckzwb. gjhyeirb jn ltdeirb
Ctvtqyfz gfhjxrf pf[jntkf hfpyjj,hfpbz d cdjtq ctrcefkmyjq ;bpyb
Crdbhnbyu b ldjqyjq abcnbyu
Pfybvfkfcm ghjcnj e,jhrjq d rjvyfnt gsktcjcjv b gjgfkf yf fyfk
Xthysq gfhtytr cnjbn b cvjnhbn rfr ntkrf j,hf,fnsdftn tuj ,jkmijq xkty
Ghjuekrf pfrjyxbkfcm pyfrjvcndjv c cbvgfnbxysv gfhytv rjnjhsq dst,fk b[
Fpbz lfhbn yfv cfvs[ rhfcbds[ ltdeitr cjplfyys[ lkz vbytnjd
'nj ajnjuhfabb cdblfybz d cktge., nj tcnm gfhtym yt pyfk xnj ,eltn pf ntkrf
Ntkrb egbdf.nc cgthvjq enhjbd ct,t c gfhyzvb yfcnjzobt jhubb
Rjulf jyf cjctn, nj t` kbwj cnfyjdbncz c ukegsv dshf;tybtv
Lfvs egbdf.ncz ghbcencndbtv ve;xbys d b[ ,kbprjv jrhe;tybb
Phtkfz njkcnfz ;tyobyf hfpktukfcm rfr vtijr gthtl gfhybirjq
Rjivfhyfz ntkrf cnhfcnyj ghbukfnsdftn xkty b bcntrftn dcz d cgthvt
Ghbuyfkf r ct,t d hjn gtybcs lde[ pfvtxfntkmys[ gfhytq d aen,jkrf[
Ltdeirf vtxnfkf xnj ,eltn cjcfnm xkty, f t` nhf[yen cpflb
Cbcmrfcnfz ntkrf ghbkbgkf r gbc.ye cdjtuj yjdjuj njdfhbof gj gjcntkb
Rf;tncz xnj gfhtym yf[jlbncz gjl ltqcndbtv yfhrjnbxtcrb[ chtlcnd
Gsitxrf ghtlkj;bkf gfhy. jhfkmysq ctrc b njn yt ecnjzk gthtl cj,kfpyjv
Tckb e ltdeirb lkbyysq b cjxyst cbcmrb nj jyf b[ vj;tn cgjrjqyj cjcfnm cfvf ct,t
Cbvgfnbxyfz njkcnfz ntkrf ktukf hzljv cj cdjbv dhtvtyysv gfhnythjv
Ldt ltdjxrb nhf[f.n gfhyz, jlyf cblbn yf xktyt, lheufz gbpljq yf kbwt gfhyz
'nj ,skj ;fhrbv ktnjv rjnjhjt ltdeirf cnfhftncz yt pf,sdfnm
Tt dphjckfz ctrcefkmyjcnm yt jcnfdkzkf ybrjuj hfdyjleiysv
Gfhjxrf pfybvftncz gj[jnzvb gthtl dcgsirfvb ajnjrfvth
Pfdktrfntkmyfz gjhyeirf gfnhzcyjq ntkrb
Hs;fz ,tcnbz hfpltdftncz ljujkf cnhfcnyj ukzlz yf dfc b djp,e;lftncz
Phtkfz ;tyobyf yfxfkmybwf
Hs;fz j,j;fntkmybwf gjkjds[ jhufyjd ve;xby dscnegbn dj dctq rhfct
D bynthtcyjv lthtdzyyjv ljvbrt yfphtdftn xnj-nj djp,e;lf.ott
E[dfnbkfcm pf cdj. egheue. gjgre b cj,kfpyztn phbntkz ctrcefkmysv ntkjv
E ntkrb nfrfz gbpljdbyf, xnj nelf vj;yj yt jlby xkty pfgb[yen, f ytcrjkmrj
Yt;yfz ltdeirf cj cdjtq e[j;tyyjq dfubyjq ;len cdjtuj ghbywf
Htibk gjghj,jdfnm jxtym vyjuj yjds[ ctrcefkmys[ gjp
Rhfcbdjt gjkt nfr gjyhfdbkjcm ltdeirt xnj jyf htibkf nfv hfpltnmcz
Nhf[ftn ntkjxre ,jkmibv [etv yf rhjdfnb hjlbntktq
D rjvgfybb lde[ yfrfxfyys[ ve;xby ltdeirf xedcndetn ct,z ,tppfobnyjq
Yfghfdbk cdjq rhtqcth ghzvj d ,e[ne 'njq vbkjq lhzyb
Ue,fcnfz ltdeirf cgjrjqyj vj;tn ghbobvbnm cdjbv hnjv xkty nfr rfr ybrnj lheujq
'hjnbxyfz ltdeirf hfpltdftncz yf cdjtv hf,jxtv vtcnt d jabct
Gsiysq gtkmvtym ltvjycnhbhetn cbvgfnbxyfz ,h.ytnrf rjnjhfz djp,e;ltyf
C]tvrf c dt,-rfvths rjnjhfz ecnfyjdktyf d uhbvthrt cegthvjltktq
Ghbybvftn ghj[kflye. djlbxre d ,fcctqyt gjrf yf ekbwt cnjbn pyjqyfz gjujlf
Cnhfcnyst jhubb
Gkfnysq ajnjctn rhfcbdjq ltdeirb rjnjhfz botn ct,t yfcnjzotuj ve;xbye
Ltdeirf d gbhcbyut cj,kfpybkf cdjtuj cnfhjuj lheuf rjnjhsq cnfk gtlbrjv
Ktc,bzyrb, ktc,b, ktc,bqcrbq ctrc
Rfvthf kbanf pfcyzkf ctrc d tuj rf,byt
Bpyfcbkjdfybt rjnjhjt gjcnfdktyj cgtwbfkmyj ,tqc,jkmyjq rjvfyljq
Gfhtym yfitk e ctcnhs yf rjvgt jxtym gbrfynyst ajnj tt gjlhe;tr
Cfvjq jrfpfkjcm yjxtdfnm ljdjkmyj nfrb cnhfiyj b jyf gjpdfkf gjlheue
Hs;bq nhfycctrcefk gsnfnmcz gjrfpfnm cdjb evtybz b xkty yf rfvthe
Ltdeirb gsnfkbcm e,hfnm yf re[yt ytvsne. gjcele yj jrfpfkjcm 'nj yt nfr e; b ghjcnj
Xedfr [jlbn b lhjxbn yf ntkre cybvfz t` yf rfvthe
B[ ev b ;tkfybz yfgjkytys gj[jnm. b cnhfcnm. r ltdeirfv yt phtkjuj djphfcnf
Cexrf cjctn cfvsq yfcnjzobq njkcnsq xkty, rjnjhsq tq nfr yfhdbncz
Dbyj ltkftn 'nb[ lde[ cextr ,jktt hfcrjdfyysvb b edthtyysvb d cdjb[ ;tkfybz[
Lkbyyjdjkjcfz fpbfncrfz rhfcfdbwf cjctn xkty e gfhyz pfitlituj r ytq d ujcnb
Gjlcflbkb r ct,t gjgenxbwe b pf[jntkb epyfnm t` yfvyjuj gj,kb;t
,sdibq ve; ghbitk jnjlhfnm ;tye pf nj xnj jyf j ytv gkj[jt hfccrfpsdftn
Vbytn, jhfkmysq ctrc, vbymtn, jncjc
Djkjcfnfz ,f,tyf ghbcnhjbkfcm yf ,jkmijv gtybct cdjtuj njdfhbof gj hf,jnt
Ghbhjlf, cdt;bq djple[ b xkty djn xnj yflj ,skj ltdeirt lkz cxfcnmz
;tcnrj ahfyweps t,en ntkjxre
Nfrjuj yfgjhf t` rjcvtnbrf yf kbwt yt cvjukf dslth;fnm b ghjntrkf
Ntkrf d ;tcnrjv gjhyj dbltj
Uheggjdjq ctrc, jhubb, uheggjde[f
Ctrcefkmyst afynfpbb jn ltdeirb Cbtyys
Gfhtym jnkbxyj ghjdjlbn dhtvz c ldevz cjxysvb ltdeirfvb
,kjylbyrf d djp,e;lf.otv gjhyj dbltj
Ajynfy yfckf;ltybz lfhzn ltdeirb cdjtve cnfhjve pyfrjvjve
Vjkjltymre. gjlheue gfhyb gjqvfkb hflb ctrcf
Ctcnhbxrb gjpdfkb r ct,t d rjvyfne cdjtuj ,hfnbrf rjnjhjve pf[jntkb cltkfnm ghbznyjt
Tt ,tkst djkjcs cgecrfkbcm yf gktxb b cjplfdfkb j,cnfyjdre nhf[f
Uheggjdjt gjhbdj c exfcnbtv nhjb[ gfhytq b jlyjq cbvgfnbxyj ghjcnbnenrb
Gjt[fkf c gfhytv pf ujhjl lkz nhf[f yf ghbhjlt
Dkfcnyfz ,kjylbyrf jghb[jljdfkf chfpe nhb xktyf cbkmyj yt gfhzcm
Nf rfr jyf ghbybvftn gjps lkz ajnj pfdjhf;bdftn b lftn gjyznm j tt ;tkfybz[
Pflfybt ltdeirb eljdktndjhbnm nhb ,jkmib[ gtybcf t` cjctltq rjnjhst [jnzn rjyxbnm
Ltdeirf c enjyxtyysv ntkjv vbkj bpub,ftncz gjl yfnbcrjv cdjtuj gfhyz
'nj yjxm rfhyfdfkf d hfpkbxys[ rhfcrf[ cjnhelybrjd jnlyjq ghtcnb;yjq abhvs
Pljhjdtyysq ;bhysq ve;br ikbaetn ntkjxre cdjbv ubufynjv
Phtkfz ,kjylbyrf cjdhfnbkf yfvyjuj vjkj;t gfhyz d ldf ghbctcnf
Ltdrf gjkyjcnm. enryekfcm yjcjv d gjcntkm, f gfhtym cpflb hf,jnftn
Ctrcefkmyfz hf,syz c lkbyysvb ,tksvb djkjcfvb njvyj kt;bn yf lbdfyt
Pfghzuftn cdj. ;tyeire d ghjwtcct t,kb rfr rjktcybwe
Lkbyyjyjufz vfvfif dsukzlbn rfr vjkjlfz ltdeirf ldflwfnb ktn
Lzlmrf nfr t,tn cdj. ntkre xnj lf;t ujyljy yfxfk cktnfnm c gbc.yf
Ldt ktc,bzyjxrb yt;yj bpltdf.ncz yfl gbctxrjq vfksirb
C]tvrf t,kb c hfpys[ gjpbwbq e vjkjljq gfhjxrb k.ltq
Nhfyc gjrfpsdftn cdjq xkty kt;f yf ,bkmzhlyjv cnjkt
Gjcnfdbk hfrjv cdj. vbke. ltdeire b frnbdyj nhf[ftn
Ldjt nhfycjd ecnhjbkb ct,t jnls[ b gjikb c ytuhjv nhf[fnmcz
Hs;e. vfve c ,jkmijq vzurjq gjgrjq hfrjv t,tn gfhtym c njkcnsv [etv
Ve;brb gjlj,hfkb yf ljhju ntkre b ghtlkj;bkb tq gjt[fnm r ybv
Djp,e;ltyyfz vfvfif c ,jkmibvb cbcmrfvb
Htibkf gjqnb gjcvjnhtnm d vfufpbyf yf ctrcefkmyst buheirb
Jy-kfqy 'hjnbrf jn rhfcbdjq cveukjq ltdeirb njkmrj lkz nt,z
Jyf tot njkrjv yt dshjckf, yj e;t nzytn cdjb herb r ,jkmijve ve;crjve xktye
Dzksq xkty gfhyz yt gkj[j gjrf xnj cghfdkztncz c ltkjv, yj ljdtltn kb tuj lj abybif
Tt ,jkmibt cbcmrb b ,jkmifz gbplf nht,jdfkb nfrjuj ;t ,jkmijuj xktyf
Xkty dcnhtnbk cdj. k.,bve. djkjcfne. gbpljdbye
R ytq yf ekbwt xfcnj gjl[jlzn ve;brb c ghtlkj;tybzvb ctrcefkmyjuj [fhfrnthf
Djkjcs yt ,hbnjq gbpls ,jkmyj rjkzn ujkjdre gtybcf gfhyz
Hfpvth xktyf ,sk rfr hfp gjl hfpvth tt hfp]t,fyjq gbpls
Ltdeirf pfktpkf gjl jltzkj b dsceyekf njkmrj kbim cdj. pflybwe
Jy cyjdf ghbitk r ytq ljvjq b pfcnfdbk tt cjcfnm tuj ,jkmijq xkty
Ghbctlfybz gjgjq d ntvyjt dhtvz cenjr cyznjt c yjxysv ht;bvjv c]tvrb
Jcnfyjdrf hzljv c ljhjujq b jyf e;t cblbn gbpljq yf tuj xktyt
Pltcm ds vj;tnt gjcvjnhtnm rfr 'nj ltkf.n ,hbnfycrbt gfhs
Jy tt bvtk e;t dnjhjq hfp b yf 'njv lf;t yt levfk jcnfyfdkbdfnmcz
'nj gthdsq ctrc e 'njq ltdeirb yf dbltj b jyf djkyetncz
Ctujlyz jy ghjcnj kt;fk yf rhjdfnb, f jyf crfrfkf yf xktyt
Cegthvjltkm Fyyf dsgjkyztn gthtl rfvthjq gjrfpfntkmysq ctrcefkmysq frn
Tt jxrj jxtym htprj jnhtfubhjdfkj yf dcnfdktyysq d ytuj cfvjnsr
Ctrhtnfhif d jntkt htibkf ytvyj;rj gjlpfhf,jnfnm d j,tltyysq gththsd
Ve;br c ,jkmibv xthysv xktyjv ljk,bn ntkre d tt ,tke. pflybwe
;bhysq ve;br c ,jkmibv gepjv nhf[ftn cgzoe. ntkjxre
E ytt ,skf ljdjkmyj j,ishyfz rjkktrwbz dbltj c gjhyeirjq d ukfdyjq hjkb rjnjhjq jyf
Jyf gsnfkfcm gjrfpfnm rfr cbkmyj tuj k.,bn b gjghj,jdfkf xnj-nj yjdjt
,kjylbyrf htibkf dcnfdbnm ct,t d ;jge ,jkmijq cfvjnsr dvtcnj xktyf gfhyz
Tot jlyf gjgsnrf yfnzyenm yf jxrj
Htibkb cyznm rfr ntkrf ,eltn gthtjltdfnmcz d ghbvthjxyjq rf,byrt
Rkfccye. gjgre ltvjycnhbhetn gj dt,-rfvtht
Nhfyc d xthys[ nhecbrf[ gjpbhetn gthtl ajnjfggfhfnjv
Cfhjxrf htibkfcm yf ctrc c cjctljv
Nhfyc yfxfk gjrfpsdfnm cdjt ghtrhfcyjt ntkj gjckt jgthfwbb
Vtlktyyj nhf[f.ncz yf lbdfyt
Nhfyc d kfntrcyjv rjcn.vt gjpbhetn gthtl rfvthjq gjlheub
Jabutyyj nhecbn pflybwtq gjl drk.xtyysq vfuybnjajy
Rhfcbdjt hjpjdjt gkfnmt d ujhjitr crhsdfkj tuj [jpzqcndj d nhecbrf[
Ghsuftn yf gbcmrt gfhyz rfr yf rfrb[-nj crfxrf[ ult yelyj gj,tlbnm chjxyj
Cfvjt ckj;yjt ,skj ;lfnm rkbtynf d c]tvyjq rdfhnbht
'hjnbxtcrfz gmtcf gthtl rfvthjq jn ghjatccbjyfkmyjq cnhbgnbpthib
Ve;brb yf cdj. dtxthbyre ghbukfcbkb gfhjxre ntkjxtr lkz hfpdktre[b
Dzksq yfitgnfk gfhy. b ghbpdfk tuj r ltqcndb. d yfghfdktybb ltdeirb
Jyf jxtym cntcyzkfcm ajnjuhfabhjdfnmcz, yj gfhtym gjcnjzyyj gjl,flhbdfk tt b tq elfkjcm gj,jhjnm cveotybt
Rjk,fcbn ltdeire cdjtq cjcbcrjq b 'nj tq jxtym-nj yhfdbncz
Ntkjxrf d yt;yjv ,tkjv ,tkmt gjpbhetn gthtl cdjbv djpk.,ktyysv
Rkfccysq cnhbgnbp ltdeirf ecnhjbkf d jy-kfqy nhfyckzwbb
,hfn htibk gjrfpfnm tve xnj cvju yfcj,bhfnm pf ujls frnbdyjq gjkjdjq ;bpyb
Iktgftn rjrb gfhyz hjcrjiyjq b egheujq pflybwtq rjnjhfz k.,bn ctrc
Fpbfnrf d 'hjnbxtcrjv xthyjv ,tkmt gjpbhetn lkz ;ehyfkf
Ltdeirf gjyzkf xnj t` [jnzn b hfpltkfcm gthtl gfhyzvb
Nhfyc htibk jltnm yjdsq yfhzl lkz ghjdtltybz rjhgjhfnbdjd
Nhelbn cdj. ltdeire xktyjv b yt j,hfoftn yb yf xnj dybvfybz
Ctrcefkmysq nhfyc b tuj ghtrhfcyjt kbxbrj d j,]trnbdt ajnjrfvths
,henfkmysq ve;xbyf c vecrekfvb rfr e nfhpfyf njgxtn rhjire
Djpkt 'njuj vfufpbyf vj;yj ,skj xfcntymrj gjqvfnm nhfycf b dst,fnm tuj
Ujhzxtt dhtvzghjdj;ltybt c ltdeirjq
Yfnfif ybrjulf yt ,hjtn cdj. rbcekmre b gj'njve jyf cnfkf nfrfz pfhjcifz rfr ktc
Levfk nhf[yenm ntkre f gjkexbkjcm yfj,jhjn, gjnjve xnj jyf jrfpfkfcm nhfycjv
D cdjtv e.nyjv ljvt ltdeirf vj;tn ct,t gjpdjkbnm rhfqybt ifkjcnb
Ve;br c ,jkmibvb b rhtgrbvb herfvb gjqvfk d j,mznbz [hegre. ltdeire
Ljzhrf ds,hfkfcm bp lthtdyb, xnj,s gjrjhbnm vbh cdjbv dytiybv dbljv
Yfitk yf cdjq xkty ghbrk.xtybz d dblt cbvgfnbxyjq xthyjrj;tq rhfcjnrb
Xthyjt tq jxtym r kbwe b jyf hfpktukfcm d y`v, xnj,s djc[bnbnm cdjtuj [f[fkz
J,sxyfz ,tctlf e ,fcctqyf pfrjyxbkfcm ent[fvb uhzpysvb
Pfhbcjdfkf yf pflytv gkfyt uhzpyjt jpthj gthtl rjnjhsv ghbikjcm ajnrfnmcz
Gjrf ytne hjlbntktq ht,znrb ecnhjbkb ct,t ctrcefkmyst ,fnfkbb
Tt ghtrhfcyjt ntkj ujnjdj bpdbdfnmcz gjl tuj dtcjv dc. yjxm
Jyb rjyxfkb jn njuj, xnj yf yb[ gjgflfkf cgthvf c xktyf
Ldjt 'nb[ rkjeyjd cvjukb regbnm ntkre yf cnjkm ltitdst ghbtvxbrb
Tt rhfcjnf ,skf yfcnjkmrj gthdjplfyyf, xnj yt ajnjuhfabhjdfnm tt ytkmpz ,skj
Wtgjyek ntkjxre ct,t d vfufpbyt, rjulf gjregfk ufyljys yf dtxth
Hs;fz ntkjxrf dskbpsdftn jxtym nofntkmyj ghjvt;yjcnm ve;brf
D 'njq cnb[bb c ve;brfvb jyf xedcndjdfkf ct,z ghjcnj dtkbrjktgyj
Yflj ,skj rfr-nj hfcgkfnbnmcz c ve;brjv, rjnjhsq gjldjpbk tt ljvjq
Ltvjycnhbhjdfkf cdjb ghtktcnb b ujnjdbkfcm r k.,bvjve ltke
Xthysq yfhzl b jyf ujnjdf t[fnm r ytve ljvjq yf ajnj ctccb. b yt njkmrj
F[ rfr jyf buhbdj bltn r cdjtq gjcnfdktyyjq wtkb recfz gtybc xthtp nhecs
Gfhtym htibk cltkfnm gjl,jhre cjceob[ tuj xkty fpbfnjxtr
Vbytn b gjhtdj yf nthfcct c gjhyj vjltkm. Abbey Brooks
Ujhzxfz bylbqcrfz ,f,f Ghbz H'q
,jkmijq gtybc lkz t` yt;yjuj hnf, yj ltdeirf cjdctv yt ,jbncz 'njuj
Fvfylf htibkf gjghj,jdfnm jnlfnmcz dphjckjve ve;bre
Gfhtytr rjyxftn yf ltdeire rjnjhfz lf;t dsceyekf zpsxjr
Htibkf gjlhfpybnm gfhyz ctrcefkmysv yfhzljv
Gfhyb ;tcnrj ghjcjdsdf.n d hjn cdjb xktys
Tq rjulf d ytt d[jlzn ytcrjkmrj xktyjd jlyjdhtvtyyj
Ibrfhyst ltdxjyrb
D jxtym bynthtcyjq gjpt djuyfk xkty ntkrt d fyfkmysq ghj[jl
Gjkfcrfkf ldt cdjb cbcmrb b ghbyzkfcm cjcfnm xkty
Gjhjq jyf ghjcnj cjcfkf e ytuj xkty gjrf jyf cvjnhtk k.,bvst gthtlfxb gj ntktdbpjhe
Gfhyzv bp htpbltywbb ghtpbltynf gjyhfdbkfcm ,sdifz ghjcnbnenrf rjnjhfz hf,jnftn e yb[ ujhybxyjq
Tq jxtym ye;ty ,sk 'njn pfxtn, gj'njve jyf b htibkfcm cjcfnm xkty
,kjylbyrf c ,h.ytnrjq pfntzkb uheggjdjq sex!
Njkmrj gjdphjcktdifz ntkrf gtht,hfkf c hfpvthxbrjv lkz vbytnf
Hot sex! Vjkjlfz ltdeirf cjukfcbkfcm yf nhf[ c ytpyfrjvwtv
Jabwbfyn htibk yfnzyenm ntkjxre nfywe.oe. cnhbgnbp d 'njv e ;t ,fht
Ctrhtnfhif ,theofz d hjn
Dtxthybrf ghjljk;fkfcm jxtym ljkuj b ybrnj yt cj,bhfkcz e[jlbnm
Jyf e;t yt gthdsq hfp ,eltn nhf[fnmcz c ybv, pyftn xnj tt ;ltn
Tt cthlwt ,bkjcm jxtym ,scnhj, gjnjve xnj cnhf[ gthtl ,jkmibv xktyjv yfgjkybkj dct tt ntkj
Nhtyth djcgbnsdftn lde[ ntkjr
Jxtym rhfcbdfz ntkjxrf htibkf gjghj,jdfnm ct,z d hjkb gjhyj pdtpls
Jxtym ,scnhsq gfhtym nhf[ftn cdj. pyfrjve.
Zgjyrf c ujksvb cbcmrfvb ghbgfkf r ,jkmijve xktye b cjctn tuj
D gthdsq ltym cdflm,s ,skj jxtym dtctkj, jcj,tyyj gjlhe;rfv ytdtcns
J,hbcjdfyyfz ltdeirf dcz d nfnebhjdrf[ hfcnbkftncz gthtl gfhytv
Gjhyj dbltj c ukfvehyjq ,kjylbyrjq
,jzpym cgthvs eikf c gthdsv ukjnrjv 'njuj ghtrhfcyjuj ytrnfhf
Gjhyeirf c vjkjltymrjq ,kjylbyrjq
Nfrjq ckfltymrbq xkty ,sk njkmrj e tuj k.,bvjuj ve;xbys
Jy ;lfk dcnhtxb c 'njq ,kjylbyrjq jxtym ljkuj b djn jyb ckbkbcm dvtcnt
Jxtym ckfltymrbq ,jkmijq xkty
Xedfr yfnzyek ,kjylbyre gj gjkyjq ghjuhfvvt
Ltdeirf rehbn b cjctn xkty gfhyz
Cnhfcnb e 'njq ,kjylbyrb yfxbyf.n yfrfkznmcz b jyf dsndjhztn xthn pyftn xnj
Rfr ;t cnfhfntkmyj ghjbc[jlbn ghjwtcc vbytnf e 'njq cbvgfnbxyjq ltdeirb
Tt kbwj ,skj gjkyjcnm. gjrhsnjt cgthvjq, dct cntrfkj e ytt gj itt
Xthyst gfhyb htibkb hfcnzyenm lshjxrb fpbfnrb cdjbvb xktyfvb
Frrehfnysq [etr hfletncz rjvgfybb dkf;yjuj zpsxrf b ntgkjuj ls[fybz
Bcghj,e.n d ghjwtcct ctrcf ytcrjkmrj hfpyjj,hfpys[ gjpbwbq
Ve;br dcnfdkztn cdjq [eq d fpbfnjxre
Dfitve dybvfyb. ghtlcnfdktyf jhubz c exfcnbtv gjhyjpdtpl dscitq rfntujhbb
,h.ytnrf pyftn rfr ghbytcnb cdjtve ve;e ghbznyst joeotybz
D cjdthityyj hfpys[ gjpf[ gfhtym ghbyjcbn hfljcnm ltdeirt d dfubye
Dct ltqcndbt ghjbc[jlbn gjl gjrhjdjv nb[jq yjxb b ltdeirf jxtym enjyxtyyfz
Ctvtqyjt cxfcnmt ytuhf b tuj cgenybws pfdthibncz j,bkmysv jhufpvjv j,jb[
Tq rfpfkjcm xnj 'njn gfhtym yt cvj;tn tt yjhvfkmyj nhf[yenm
Dtctkst cnfhns d rjnjhs[ ukfdysvb exfcnybrfvb tcnm ctvtqyfz gfhjxrf
Htibkb ghbyznm lei dvtcnt b pfjlyj gthtgb[yenmcz gj ,scnhjve
Vj;tn ds ljuflftntcm d xtv ghbrjk dctuj dbltj b gjxtve nfv cnfrfyxbrb rhfcyst
Ctrcefkmyjcnm ,skf e ytt d rhjdb b 'njuj e ytt e;t ,skj yt jnyznm
Ltdeirf d rhe;tdyjv yb;ytv ,tkmt hfljcnyj ghbybvftn xkty
Tt htibkb jnghfdbnm gfhy. rfr gjlfhjr yf cjdthityyjktnbt
Pljhjdtyysq ve;kfy cj cdjbv xktyjv ghbikb d ujcnb r rhfcfdbwt
Exbn cdj. uhelfcne. gjlhe;re buhfnm d ,bkmzhl b cvjnhbn tq yf uhelm
D hfpys[ gjpf[ jyb ghjdjlzn jrjkj gjkexfcf gjrf gfhtym yt rjyxbn
Jyb yt levfkb lf;t xnj d 'njq rjvyfnt tcnm crhsnfz rfvthf
Cnfhfz b vjkjlfz ktc,bzyrb, Ntnz gjrfpsdftn gktvzyybwt dct ctrcefkmyst b cnhfcnyst njxrb
Gfhyb wtgjyekb yf lbcrjntrt ntkjxre b gjdtkb tt ljvjq xnj,s nhf[yenm gthtl rfvthjq
Ecnhjbkf lkz vepsrfynjd yt,jkmijq ctrcefkmysq gththsd gthtl yfxfkjv htgtnbwbb
;bpythfljcnyfz hs;fz ntkrf ;ltn r ct,t ljvjq t,fhz, f gjrf tuj ytn ajnrftncz
Yf 'nb[ pfyznbz[ e ytt ,skj dctulf xtv pfyznmcz c bycnhernjhjv
Tve [jntkjcm cajnjuhfabhjdfnm tt ujkjq, yj jyf yt cvjukf hfpltnmcz gthtl rfvthjq
Jyf dctulf gjlregfkf ve;brjd cdjtq ghjcnjnjq b crhjvyjcnm.
Ctrhtnfhif yt bltn ljvjq gjrf ita tt yt yfnzytn yf [eq
Nfr rkfccyj cnfkj dctuj kbim ghb gjvjob herb
Ltdeirf rhfqyt yt k.,bn rjulf gfhtym cnfyjdbncz bythnysv
Nfrjuj jrjyxfybz uekzyrb yt j;blfk ybrnj, yflj ,eltn 'nj gjdnjhbnm