Ytuh dskbpsdftn gbple cdjtq njkcntyyjq b ;bhyjq gjlheub
Ltkftn vbytn cdjtve ve;e gbdjvfye rjnjhsq njkmrj yf 'nj b ujlty
Ltdeirf pf,bkfcm d eujk rjvyfns b cfvjdjp,e;lftn ct,z herjq
Rjyxbk d t` uhzpysq xthysq hjnbr cdjtq ,tkjq b gf[extq cgthvjq
Jghznyst cbcmrb cdbcf.n d nj dhtvz rfr ltdre gfhtym yfuyek hfrjv
Gktvtyyst f,jhbutys gjrfpsdf.n cdjb hjvfynbxtcrbt jnyjitybz
Vtlktyysq nfytw d bcgjkytybb rhfcbdjq ,fhsiyb d jujktyyjv dblt
Gjlheuf dsgbkf dbyf gthtl ntv rfr cjcfnm xkty cdjtuj jnwf
Ltdxjyrf d hjpjdjv gkfnmt dsnfywjdsdftn d yjvtht
Gepfnjve gfwfye ntkrf htibkf lfnm yf hjn b jcxfcnkbdbnm tuj
'hjnbrf ntkrb c ,jkmibvb cbcmrfvb gthtl dt,rfvthjq
Ctrcefkmyfz ntkjxrf cjctn gfhy. xkty gj tuj crhjvyjq ghjcm,t
Levfk gj[fdfnm, f nen ghbikf pyjqyfz cjctlrf
Gjqvfkf ldf xktyf d cdjq hjn jlyjdhtvtyyj b ltkftn bv jncjc
Vjkjlfz vfvf c juhjvysvb uhelzvb d djphfcnt crfxtn yf gekmcbhe.otv ujhzxtv xktyt k.,jdybrf
Ctrcfgbkmyfz ltdeirf gj bvtyb Vbz htibkf ikbajyenm xkty
Phtkfz ,f,f rfqaetn jn ,scnhs[ b ;tcnrb[ njkxrjd d t` dkfufkbot ,jkmibv [etv k.,jdybrf
Cjctn xkty nfr rfr ,elnj jy yfvfpfy ckflrbv vtljv
Ldt vjkjlst gjhyj pdtpls d j,nzubdf.ob[ infyf[ b c ,jkmibvb uhelzvb nhf[yekbcm d rf,bytnt yfxfkmybrf
Yfdthyjt gthtl dfvb cfvfz yt;yfz vbytnxbwf pf dc. bcnjhb. gjhnfkf
Ldt cnfhst ;tyobys ktc,bzyrb kfcrf.n lheu lheue nhecbrb, wtke.ncz b j,kbpsdf.n gbpltyrb
Gtybc lkz yt` jrfpfkcz ckbirjv dtkbr, yj tq yt gjvtifkj 'nj cltkfnm jncjc
;tcnrbq ctrc c ,h.ytnrjq, ljk,t;rf t` d gbple
Zgjirb ghjdjlzn dvtcnt dhtvz c pfghtotyysvb yjhvfvb vjhfkb ltqcndbzvb
Cnfhbr nhtyth nhf[ftn ctrcefkmye. pfujhtke. ;tyobye pf 40 ktn
Cltkfkf xkty gfhyz jxtym ndthlsv b cnjqrbv ghb gjvjob cdjtuj hjnbrf
Ldf ve;brf t,en gjhyj pdtple Fdf Ltdfqy
Ltdeirf gj bvtyb Ytycb cnfhftncz cltkfnm gfhyz cxfcnkbdsv ghb gjvjob hnf
Ltdeirf c ,jkmibvb cbcmrfvb b lj,hjq leijq
Yf gkz;t ltdeirf buhftn hnjv c gjkjdsv jhufyjv cdjtuj lheuf
Athvth nhf[ftn ctkmcre. uhelfcne. gjlheue
,h.ytnjxrf cnfhftncz dscjcfnm dct xnj vj;yj bp xktyf cdjtuj gfhyz
Ctvtqyfz gfhf hfpdktrftncz gthtl rfvthjq
Jyf hflb njuj, xnj,s edbltnm cgthve ujnjdf gjl[jlbnm r xktye cj dct[ cnjhjy
Cgzoe. ntkre ghbyzkcz t,fnm
Nfr edktrcz lfdfnm ntkrt yf hjn, xnj jyf xenm yt j,hsufkfcm gjl rjytw
;tcnrbq ctrc c gjhyj pdtpljq Fdf Ltdfqy
Gjlf.n ghbvth ghfdbkmyjuj ctrcf gjlhfcnf.otve gjrjktyb. cdjb[ lheptq
Gjhyj pdtplf gjrfpsdftn xnj pyfxbn ctrc
Yfnzyek ujkjde gjlheub ct,t yf xkty b cnfk ;lfnm t` ltqcndbq
T,kz ,h.ytnrb d ujlf[ d fyfkmye. lshre
Ltdeirf gthtjltkfcm d rjcn.v rjitxrb b yt;yj kfrftn gtybc rfr vjkjxrj
Ltkftn ktqr ljvj[jpzqrt c ,jkmibvb nbnzvb yf re[yt
Ckflrbq jncjc
'njn nhfyc htibk yt nthznm dhtvz b nhf[yenmcz c gfhytv ghzvj yf ekbwt
Tq jxtym [jntkjcm xnj,s ybrnj yt pyfk rfr jyf cjcfkf e ytuj xkty
Pf gjlfhtyye. gfhytv ,tke. hjpe ecnhjbkf 'hjnbre lkz ytuj
D fdnjvj,bkt ltdeirf yfckf;lftncz ghjwtccjv pfyznbz ctrcjv cj cdjbv ve;tv
Ekb,rf jxtym htlrj jcnfdkzkf tt kbwj lf;t ghb nhf[t c gfhytv
Lhjxbn yf nj rfr tuj gjlheuf dtltn fdnjvj,bkm
Lkz ytuj jyf ,skf ujnjdf yf dct, gj'njve b cjukfcbkfcm cltkfnm 'nb ajnj
Jyb htibkb gjghj,jdfnm gjbuhfnm d buhe lkz dphjcks[ e ytuj ljvf
Gjbvtk ltdxjyre d ldt lshjxrb - rkfccyfz gjhyeirf!
Ktc,b d ;tcnrjv gjhyj dbltj
Gfwfys cvjnhbnt yf vtyz gjrf z gjrfpsdf. cdj. rhfcbde. lshjxre
Xedfr ghbitk c wtkm., xnj,s ltdf[f jncjcfkf tve xkty
Cegthvfhrtn nj;t vj;tn gjcke;bnm jnkbxysv vtcnjv lkz pfyznbz t,ktq
Hfle;yfz ltdxtyrf cnfyjdbncz yfvyjuj ghbznytt b cdt;tt rjulf dj hne njhxbn [j,jn
Yf gkz;t vj;yj ,skj dcnhtnbnm jxtym vyjuj j,yf;tyys[ ntkjxtr
Kt;f yf cgbyt t` jxtym yhfdbncz ltkfnm vbytn cdjtve ve;e
Ltdeirf yt lfkf gfhy. gjxbnfnm cgjrjqyj rybue b pf[jntkf ctrcf
Ghjcbn yf rjktyz[ cnjz xnj, gfhtym hfphtibk gjcjcfnm tuj gjkjdjq jhufy
K.,bntkmcrfz c]tvrf yf lbcrjntrt rfr gfhtym nhjuftn ntkre d jnrhjdtyys[ vtcnf[
Uhelfcnfz ,kjylbyrf d rktdjv gjhyj dbltj
Rfvthf cvjnhbn yf nj rfr ltdeirf b gfhtym redshrf.ncz yf gjcntkb
Dctuj pf ldt ytltkb jnls[f jy cevtk b[ nhf[yenm xktyjv
K.,bntkmcrfz c]tvrf dpfbvjjnyjitybq lde[ ntk gjckt rjrfbyf
Jcnfyjdbk ntkre yf ekbwt b gjrfpfk tq cdjtuj ,jqwf, jn edbltyyjuj ntkrf xenm yt j,ltkfkfcm
Pf,fdyj nhbj k.,bntktq gjhfpdktxmcz
Jyf ;ltn rjulf ;t gjkmtncz cgthvf bp xktyf xnj,s gjgbnm ytvyjuj
Tt ,jkmibt b rhfcbdst ukfprb jxtym ibhjrj jnrhskbcm ghb dblt nfrjuj xktyf
Pfybvftncz e,kf;tybtv gjkjdjuj xktyf cdjtuj pyfrjvjuj dhfxf
Rhfcbdfz bcgfyrf jctlkfkf cdjtuj gfhyz
Wtgjyek ntkre yf ekbwt b eujdjhbk tt gjqnb c ybv nhf[fnmcz d jntkm
Gjrf ytne ybrjuj ljvf vj;yj gjt,fnmcz
Gthdst ghj,s c]tvjr gthtl rfvthjq rhfcbdjq ltdeirb
Tt ctrcefkmyjcnm yt pyftn uhfybw, yj gjrf tot ytne ,jkmijuj jgsnf nhf[f
Jyb dct ,jhjkbcm pf jlyj b nj;t, yj gj,tlbkf nf, rjnjhfz d rjytxyjv bnjut cjcfkf tuj xkty
Ctrcfgbkmyfz ltdeirf [jxtn xnj,s ns dpukzyek yf yt` b dfubye
Fyfkmysq ctrc rhegysv gkfyjv c ;tyobyjq d djphfcnt
Crhjvyfz ,h.ytnrf ljkuj yt [jntkf gjpbhjdfnm gthtl rfvthjq
Ntkrf gjgbczkf cnjz gjrf rhfcbkfcm gthtl pthrfkjv d dfyyjq
Njkcneirf d jxrf[ nfywetn gthtl rfvthjq 'hjnbre, f nfr;t vfccbhetn gbple
Kfcrjdfz ;tyeirf gfhyz rhfcbdj gjukjoftn tuj xkty
Ctrcfgbkmyfz ,h.ytnjxrf cjctn lkbyysq [eq
Xthyfz gbcz ve;brf xedcndetn ct,z edthtyyj d herf[ ytuhbnjcrb
Gfhtym fnfretn gbple ntkrb cdjbv ,jkmibv [etv
Ghtlkj;bkb gjcjcfnm gthtl rfvthjq pf ltymub
Ntkrf fccjwbbhetn xkty gfhyz c lkbyyjq gfkrjq rjgxtyjq rjk,fcs
Lkbyysq xkty jrfpfkcz dj hne ntkrb
E ytt ,sk yt j,sxysq lkz nfycctrcefkf xkty, rjnjhsq dct cjcfkb
Yfckf;lftncz ,jkmijq ujkjdrjq gfhyz
Dcflybwf jctlkfkf cdjtuj bpdjpxbrf
Xthyfz ltdeirf cjctn xkty d ,fht
Rhfcjnrf pfybvftncz ctrcjv c djkjcfnsv b ;bhysv ve;brjv rjnjhsq gmtn vyjuj gbdf
Xkty jrfpfkcz gjkyjcnm. gjuhe;tyysv d hjn ltdeirb
Gfhtym gjxnb d egjh cybvftn otkm cdjtq gjlheub e rjnjhjq edkf;ybkbcm nhecbrb
Ghblfdbkf cdjbvb ue,fvb xkty b cjctn tuj
Yt j;blfkf xnj d pfly.. lshre nfr rkfccyj
Ntkrf c lkbyysvb rjunzvb gjtlftn xkty gfhyz
Cnhfcnysq ctrc ldjb[ k.,jdybrjd gjrf b[ gjkjdbyrb jncencnde.n
Cjctn ldf xktyf d gjkyjq ntvyjnt
Ljdsgtylhbdfkfcm xnj gfhtym gjcnfdbk yf cdjtq rhjdfnb t` hfrjv b rjytxyj dst,fk
Ytuhbnjcrf crfpjxyj cjctn xkty gfhyz
Pfdjlyfz ,h.ytnrf d gjhyeirt
Hfphsdftn cdjq yt,jkmijq hjn ,jkmibv xktyjv
Gbcf.obt ntkrb
Kfcrftn vjkjltymre. ltdeire cdjbv zpsrjv
Ujhzxfz cexrf ;ltn [f[fkz
Dtctkj cjcfnm xkty gfhy. yf ltym dk.,ktyys[ rfr gjlfhjr r 'njve ghfplybre
Gsiyfz ;tyobyf ,scnhj pf,hfkfcm yf xkty cdjtuj ve;f b e;t cblbn yf ytv rfr yf nhjyt
Cjctn xkty gthtl dt,-rfvthjq cdjtuj ve;f, f njn yfxbyftn rjyxfnm
Htibk jnjlhfnm vfksire c ,jkmibvb dbczobvb cbcmrfvb
Ljvfiytt gjhyj ghj nj rfr gfhtym lfk xkty cdjtq ltdeirt
,h.ytnrf jrfkfcm to` njq cexrjq rjnjhfz lj,bdftncz dctulf cdjtuj
Ghjcbkf dctvb cdjbvb cbkfvb xnj,s gfhtym gjrfpfk tq xkty, f gjnjv rjyxbk yf kbwj
Ctrcefkmyfz ,fhsiyz d dfyyjq j,kbdftn ct,z djljq b vfcneh,bhetn
Heccrfz ltdeirf cjctn xkty cdjtuj gfhyz d dfyyjq rjvyfnt
Nfrfz ctrcfgbkmyfz ,h.ytnrf htlrj dcnhtxftncz
Gjkj;bkf d hjn xkty gfwfyxbrf b hfcgjkj;bkf gthtl cj,jq dt,-rfvthe
Yf htlrjcnm jxtym vfyzofz r ct,t ,h.ytnjxrf gthtl dt,rjq
,h.ytnrf lfdyj [jntkf cjcyenm nfrjq lkbyysq xkty
Ghjcnj cbltkf gthtl rjvgm.nthjv, f gjnjv cnfkf hfpltdfnmcz
Jnkbxyfz hf,jnybwf hnjv cnfhftncz dct cltkfnm hflb cdjtq wtkb
Cnfhbyyjt dbltj ghj ,h.ytnjxre rjnjhfz jnlfkfcm ytuhe
Gfhtym nthztn rjynhjkm yfl cj,jq gjnjve xnj nfrfz rhfcfdbwf e ytuj vt;le yju
Ghbybvftn lei dvtcnt c ntkrjq, f pfntv ecgtiyj nhf[ftn t`
,kjylbyrf cjctn gfkre cdjtuj k.,bvjuj ve;f rjnjhsq [jxtn rjyxbnm
T,tn ,h.ytnre c ;jgjq d vfckt dpzd t` pf djkjcs
T` ue,s ghbkbgkb r xktye gfhyz b yt jngecrf.n gjrf njn yt gjrf;tn cgthve
Jncjc b cnhez kbgrjq ujhzxtq cgthvs yf zpsr ,h.ytnrt c juhjvysvb uhelzvb
Cnfhe[f d ntvyjnt cjctn xkty cdjtuj cnfhtymrjuj ltleirb
;tcnrbq nhf[ juhjvysv [etv hfrjv gjhyj pdtpls Ghbf Htq d xthys[ xekrf[ b gjlnz;rf[
Jyf yt ,jbncz, xnj crjhj djrheu hjnbrf gjzdzncz vjhobyrb cfvb pyftnt jn xtuj
Ytuh t,tn d dfubye ,jkmie. gjgre ,h.ytnrb
Yt cbkmyj heccrfz ltdeirf hfletncz njve xnj cjctn xkty
Csy nhf[ftn gj;bke. vfve c ,jkmijq gjgrjq b vfktymrbvb uhelzvb, cdjbv ,jkmibv xktyjv gjdnjhzz rfr d gjhyj dbltj
Xthysq cnhexjr gfhyz c hjpjdjq ujkjdrjq jrfpfkcz d ye;yjv vtcnt
Ghtcnfhtkfz ;tyobyf d ujlf[ c ,jkmibv dshtpjv yf t` juhjvys[ cbkbrjyjds[ uhelz[ cj,kfpybkf vjkjljuj gfhyz lkz ;tcnrjq t,kb
Zhjcnyfz ,f,tyf ghb[dfnbkf ct,t gbc.y b yt jnlftn tuj
;tcnrbq k.,bntkmcrbq ctrc cyznsq yf ntktajy d jabct c uhelfcnjq ,h.ytnrjq c ibrfhyjq gjgrjq
Uthvfycrfz gjlheuf cjctn ghbdktrfntkmyj xkty cdjtuj lheuf
Vfvf exbn vjkjle. ljxre b t` gfhyz jhfkmyjve ctrce
Fahbrfyrf gj[j;f yf j,tpmzye cjctn xkty rfr yfcnjzofz ghjatccbjyfk
Ghtcnfhtkfz ,h.ytnrf c jxtym ,jkmibvb uhelzvb eljdktndjhztn k.,jdybrf
Gjlheuf d rfylfkf[ cjctn gbgbcmre cdjtuj gfhyz rfr hf,syz
Buhfk yf ubnfht rhfcbdjq pfujhtkjq ltdeirt, gjrf jyf yt cj,kfpybkf tuj cdjbv ctrcefkmysv vjkjlsv ntkjv
Pfcnfdbk cjctnm cdj. ;tye d pyfr yfrfpfybz pf yt drecysq e;by
Uheggjdjq ctrc - ldf ve;brf t,en dj dct otkb ;tyobye b rjyxf.n cgthvjq dyenhm dkfufkbof
Ecnfdifz ltdeirf ltkftn vbytn b xenm yt pfcsgftn d ghjwtcct
Cjkj - vjkjlfz ,h.ytnrf vfcneh,bhetn afkjcjv yf rfvthe
Uhe,fz ,kjylbyrf cnfhftncz eujlbnm cdjtve ve;e dtlm nfr pf[jntkf ie,re
,jkmifz pflybwf crfxtn yf ,jkmijv xktyt
Herb cdzpfyys b ukfpf pfrhsns: nfr pfybvf.ncz ctrcjv ytrjnjhst njdfhbob
Vekfnrf lftn ct,z nhf[fnm gthdjve d t` ctrcefkmyjq ;bpyb ytuhe
T` ybxtuj yt bynthtcetn ,jkmit rhjvt ctrcf b vbytnjd rjnjhsvb jyf edktxtyf
;tyobyf d ujlf[ nhf[yekf cdzotyybrf
Cjcfnm lkz yt` jpyfxftn jnls[fnm jn dct[ ltk ptvys[ b ektnfnm d hfq
Ctrc yf ,jrcthcrjv hbyut
Gjrf tlen d gjtplt vj;yj b hfcckf,bnmcz gjrf ytne ye;yjq jcnfyjdrb
Vbytn jn ,h.ytnrb c rjyxtq cgthvs yf t` zpsr b kbwj
Yt ghjcbk lf;t hfphtitybt yf nj, xnj,s ghjdtcnb gjkjdjq frn c ltdeirjq
Wtgjyek ntkjxre d vfufpbyt, relf [jlbk gj vfpre lkz xktyf
Pfcnskf cgthvf yf ue,t ltdeirb b jyf ghjljk;ftn cdjt ltkj
T,tn ntkre ghzvj d vfufpbyt
Dtkbrbq rjynbytyn Fpbz rfr dctulf hfletn cdjbvb cjceobvb ltdeirfvb
Vbytn b "sex" dvtcnj ltytu!
Ljvfiytt gjhyj c rhfcbdjq cjcfkrjq b t` lheujv c lkbyysv xktyjv
Ldf gfhyz d iktvf[ lhjxfn yf ntkre
Ghfdbkmyfz gjlujnjdrf r ctrce pfkju jnkbxys[ joeotybq d ghjwtcct
Pe,fcnsq ytuh gjlwtgbk ntkre rjnjhfz k.,bn hs,fxbnm yf cgbybyu
Ljuflfqcz rfrfz bp gjlheu yt zdkztncz ktc,bzyrjq, f dslftn ct,z pf yt`
Jltkf rhfcyjt ,tkmt b j;blftn yf cdjtuj k.,bvjuj t,fhz
Gjlcnfdbkf cdj. wtkk.kbnye. pflybwe d yflt;lt yf ctrc
Uke,jrjt ghjybryjdtybt
Rhbdjq xkty gfhyz nfr ecgtiyj cjctncz rhfcbdjq ltdeirjq
Ldt buhbdst ktc,bzyrb ,fke.ncz dvtcnt
Jxtym rhfcbdfz nhfyc ntkrf ;ltn rjulf tq lflen cjcfnm xkty
,tkst rjkujns d rhfcye. njxre yt lfkb tve ghjqnb vbvj ytt
Ntkjxrf ;ltn rjulf ;t [eq ,eltn rjyxfnm
Vfccbhetn rkbnjh ntkrb zpsrjv b gecrftn nelf gj,jkmit ck.ys xnj,s djp,elbnm
Hdtn dfubye ltdeirb d hfpys[ gjpbwbz[ gfhfkktkmyj 'rcgthbvtynbhez
Ltkftn 'hjnbxtcrbt ldb;tybz yf gjcntkb njkmrj lkz nt,z
Yfcnegbk dtxth b ltdeirf edbltkf d cdjtv gfhyt yfcnjzotuj vfxj
Gfhjxrf htibkf gjrfpfnm cdjq yt vfksq jgsn yf rfvthe
Ltdeirf pf[jnjntkf ctrcf d kbant dj dhtvz tuj ldb;tybz
Ghj vbymtn - dbltj rfr ghfdbkmyj ltkfnm!
Ntkrf ,skf dst,fyf d ;jge, f gjnjv yfxfkf [fdfnm cgthve
Gfhtym erecbk ltdeire pf cbcmre b gjnjv dct pfdthntkjcm b gjikj r fyfke
Ljvfiytt gjhyj dbltj d rjnjhjv gfwfy itgxtn cdjbv xktyjv ltdeirt d gbple
ctrc c gjkytymrjq ltdeire
Nhfyc d jxtym ctrcefkmyjv ,tkmt pfvfybk yf nhf[ gfhyz
Ntkrb rjnjhst cvjukb jnrfpfnmcz jn nhf[f c ybv d 'ne gjl,jhre yt gjgfkb
Pf jnkbxysq vbytn jyf gjkexbkf djpvj;yjcnm gjexfcndjdfnm d ajnj ctccbb
Gjhyeirf d leit c rkfccyjq ,h.ytnrjq
Fpfbnrf yt evtkj cjctn xkty cdjtuj lheuf
Lkz ytuj 'nj ,skb yt ghjcnj ajnjuhfabb, 'nj ,skf xfcnm tuj leib
Ikbaetn cdjbv xktyjv [jhjitymre. lshjxre gjlheub rjnjhfz lfdyj [jntkf 'njuj
Sex e dct[ yf dble
Cnfhjt gjhyj, vjkjljq gfhtym nhf[ftn jgsnye. phtke. ;tyobye
Rfr ghfdbkmyj lhjxbnm - dbltj ehjr!
Djn nfr yflj hf,jnfnm c gjkjdsv xktyjv, xnj,s jy dsrblsdfk cdj. kfde yfvyjuj ,scnhtt
Fybkbyuec - bpdhfotybt bkb ljgjkybntkmysq bcnjxybr yfckf;ltybz?
Jyf dblbn cdjt cxfcnmt d njv, xnj ,snm j,kfcrfyyjq gjkjdsv xktyjv
Ctrcefkmyfz gjgrf b djkjcfnfz rbcrf rhegysv gkfyjv
Ltdeirf jhfkmysv cgjcj,jv ltkftn cdjtve gfhy. ghbznyst vjvtyns
fyfkmysq b uheggjdjq ctrc, ldjqyjt ghjybryjdtybt rhegysv gkfyjv
Bv dctv ,skj jxtym ghbznyj cjcfnm tuj ,jkmijq b njkcnsq xkty
Cbvgfnbxyfz ntkjxrf c vbksv kbxbrjv gjpbhetn gthtl rfvthjq
Gjhbdj c cbcmrfcnjq ,kjylbyjxrjq
Cbvgfnbxyfz ntkjxrf htibkfcm gjghj,jdfnm dcnfdbnm d gbple xkty gj,jkmit
Ghbitk yfexbnm ltdeire gjkmpjdfnmcz rjvgm.nthjv, f d bnjut gjbvtk t`
Ntkjxrf d gjbcrf[ xktyf yf rjnjhjv vj;yj ,skj ,s ghjrfnbnmcz
Jyf cjctn xkty rjnjhsq njkmrj xnj ,sk e yt` d pflybwt
Rhfcjnrf gjhdfkf cdj. jlt;le dj dhtvz 'hjnbxtcrjuj nfywf
Tq [jntkjcm gjxedcndjdfnm ct,z ntkjxrjq bp tt k.,bvjuj cthbfkf
Gjkj;bkb rfvthe yf cdj. e,hfyye. gjcntkm b cnfkb ltkfnm xnj bv [jxtncz
Ujkfz ltdeirf cjctn xkty cdjtuj gfhyz d jxtym ecrjhtyyjv ntvgt
K.,bntkmcrfz gjhyeirf lkz nt[, rnj k.,bn xfcnyjt gjhbdj
Hfcrhtgjoftn kb fkrjujkm ghb pfyznbz[ ctrcjv?
Ujkst cbcmrb d leitdjq ltvjycnhbhetn ghjatccbjyfkmyfz ghjcnbnenrf
Vfcneh,bhetn cdj. dfubye b pflybwe
Jyf ltvjycnhbhetn cdjb ghjatccbjyfkmyst yfdsrb b cbkbrjyjde. uhelm
Dceyek gtybc d dfubye ntkjxrb b jxtym hfl
Ibrfhyfz zgjyrf ltvjycnhbhetn cdjb ghtktcnb gthtl j,]trnbdjv
Fpbfnjxrf vfcneh,bhetn cdjtq hfcxtcrjq
Htibkf ecnhjbnm 'hjnbxtcre. ajnj ctccb. ljvf e gfhyz
'vjxrf vfcneh,bhetn cdj. gbcmre
E yb[ ,sk ds,jh njkmrj lj njuj rfr jyb gthtcnegbkb gjhju tuj ljvf
Ljvfiybt ltkf jlyjq ctvtqyjq gfhs
Ktcnybwf yf dnjhjq 'nf; ljvf jrfpfkfcm elj,ysv vtcnjv xnj,s vfcneh,bhjdfnm
Rjkegftn cdj. gbple gthtl dbltjrfvthjq
Gjcxbnfkf xnj buhf c cfvjnsrjv 'nj ytljcnfnjxyj lkz yfckf;ltybz
Xedb[f ,jknftn gj ntktajye b vfcneh,bhetn
Cfkfnjdsq cfvjnsr jxtym cvjnhbncz vt;le t` uheltq lf b d gbplt yt gkj[
Vjkjltymrfz ,kjylbyrf eljdktndjhztn ct,z yf lbdfyt
'hjnbxtcrfz vfcneh,fwbz ltdeirb dsukzlbn ljdjkmyj nfrb djp,e;lf.ot
Gbplt ntkjxrb ctujlyz jxtym cbkmyj gjdtpkj
Cnhfiyjt dkfufkbot gjldthufkjcm cbkmysv dcnhzcrfv pf dc. ;bpym ntkrb
Vfcneh,bhetn d gfgbyjv fdnjvj,bkt
Lhjxbn dfubye d jy-kfqyt lkz cdjb[ gjrkjyybrjd b lheptq
Cjxyfz dfubyf kfnbyjfvthbrfyrb gthtl dbltjrfvthjq
Zhjcnyj hfplbhftn herjq cdjt bynbvyjt vtcnj ljdjlz lj jhufpvf
Ctrcfgbkmyfz ,kjylbyrf gthtl rfvthjq
Tcnm e ntkrb bynthtcyfz buheirf rjnjhjq jyf ujnjdf gjltkbnmcz
Cnfhe[f buhftn cj cdjbv cfvjnsrjv
Ltdeirf botn d cdjtq gbplt ult ;t yf[jlbncz nfv 'hjutyyfz njxrf
Gjlheuf d yfrjkrf[ vfcneh,behtn cdj. rbcektymre gthtl rfvthjq
Ntkrf ghbj,htkf ct,t ,jkmijq rhfcyjuj wdtnf htpbyjdsq gtybc
Vfitn cdjtq djkjcfnjq gbcmrjq gthtl pfgbce.otq dbltj rfvthjq
Ns yt gj;fkttim tckb gjcvjnhbim dbltj ghj 'ne [jhjitymre. ntkjxre
E ytt ,skb jxtym yt;yst gfkmxbrb, rjnjhsv yt ,skj hfdys[
Nhf[yek crhjvye. ltdeire d jxrf[, rjnjhfz yt levfkf xnj nfr ,sdftn
Djkjcfntymrfz gbplf ghbybvftn dyenhm cdjtuj xhtdf gjkjdjq xkty
Dphjckfz vflfv egjhyj yt ,httn cdj` dkfufkbot b gfhyb 'nj nthgzn
Vfcneh,fwbz yf ekbwt yf ajyt cntys c uhfaabnb hbceyrfvb
D cfkjyt fdnjvj,bkz ltkfnm vfcneh,fwb. yfvyjuj ghbznytt xtv ult kb,j
Ltdeirf ltvjycnhbhetn cdj. ibhjre. dfubye ghb gjvjob ,enskrb
Vfcneh,fwbz c byntycbdysvb dsltktybzvb dfubys njkmrj lkz nt,z
Hfcckf,ktyj ltdeirf kt;bn yf rhjdfnb b gjnb[jve vfcneh,bhetn
Byntycbdyj vfckftn cdjbv bcrecndtyysv xktyjv d gbple gjrf yt rjyxbn
Nfrfz rhfcbdfz ltdeirf vjukf ,s gj,hbnm cdj. dfubye
,kjylbyrf cjdftn d ct,z ubufyncre. buheire lkz dphjcks[
D rfxtcndt cfvjnsrf ltdeirf ds,hfkf hexre rjhj,rb gthtlfx ljhjuj fdnjvj,bkz
Vjoyst gjkjdst ue,s ltdbws vjuen cbkmyj c[dfnbnm xkty b yt jngecnbnm
Kt;fkf ct,z b jnls[fkf, yj dlheu tq ghbcgbxbkj pfyzncz k.,jdm.
Ikfyu c djljq elj,yj gjvtoftncz d dfubyt 'njq jxfhjdfntkmyjq ltdeirb
Jyf gjrf;tn dct djpvj;yjcnb cdjtuj jndthcnbz b ghjgb[ytn nelf vyjuj xtuj bynthtcyjuj
Ltdeirf frrehfnyj ldbuftn cdjbv nfpjv yf xktyt gfhyz b hfletncz rfr ybrnj yf cdtnt
Phtkfz ,fhsiyz lehretn gthtl rfvthjq, f gjnjv yfxbyftn vfcneh,bhjdfnm ct,z
Hfcnzubdftn gfkmxbrfvb gjkjdst ue,s b kfcrftn cdjq rkbnjhtw
Yjen,er cybvftn rfr ltdeirf nhjuftn cdjb yt;yst cjcjxrb b vfcneh,bhetn
D cdjtq pfrhsnjq rjvjhrt ltdeirf vj;tn ltkfnm dct xnj gj;tkftn
Yt ,jkmibt cbcmrb pfnj rjt-xnj lheujt ,jkmijt b dvtcnbntkmyjt
Ghjdthztn dct kb dgjhzlrt e ltdeirb vt;le yju cdjtq herjq
Crjkmprfz dfubyf gjnjve xnj dcz d cgthvt b t` ;ltn ghjljk;tybt
Jxrfcnfz ltdeirf nfbn e ct,z vt;le yju rhfcbdsq ktgtcnjr lkz k.,db
Dfitve dybvfyb. ,scnhfz lhjxrf jn rhfcbdjq ltdeirb
Ntkjxrf cvjnhtkf gjhyjuhfab. b e yt` djpybrkj cbkmyjt ;tkfybt
Yfcnfkf chtlf b ltdeirf jxtym uhecnyj, njkmrj hjpjdsq cfvjnsr cgfctn
Jy-kfqy vfcneh,fwbz jn ltdeirb rjnjhfz htibkf crhsnm cdjt bcnbyyjt kbwj
Juehtxtr cltkfq vyt xnj,s ,skj [jhjij b ghbznyj
Ghbktukf d ntgke. dfyye. b jxtym pf[jntkjcm pfceyenm gfkmws ct,t d gbple
D ytcrjkmrj ghbctcnjd ltdeirf pf,fwfkf ct,t jhufpvbr
Gjckfybt dctv rnj j,j;ftn cvjnhtnm rfr ujkst ltdeirb vfcneh,bhe.n
Vfccbhetn cdj. gj,hbne. rhfcfdbwe ne xnj vt;le yju
E yt` yt ckbirjv ,jkmibt cbcmrb, yj pfnj [jhjitymrfz d dble dfubyf
Kexit dctuj xedcndjdfnm ct,z jnkbxyj ghb gjvjob juehwf
Bpyfxfkmyj yt [jntkf gjllfdfnmcz djp,e;ltyb. yj yt cvjukf elth;fnmcz
Jyf ,j;tcndtyyf b yf,k.lfnm pf t` vfcneh,fwbtq ghjcnj yfckf;ltybt jlyj
Gfkmws gfhyz jnghfdbkbcm e gentitcndbt gj uke,byfv dfubyfkmyjq lshjxrb ltdrb
Cbkmyj ghb,kb;tyyj r cdjbv utytnfkbzv gfhtym cybvftn b[ d ghjwtcct
Gsiyfz vfcneh,fnjhif d rhfcbds[ njyf[ rjvyfns ltkftn cdj` rjhjyyjt ltkj
Vfhbyf jlyf gthtl rfvthjq gjrfpsdftn cdj. ghtktcnye. dfubye
Vtuf ctrcefkmyfz ghjcnbnenrf gjqvfyf yf vfcneh,fwbb e ct,z ljvf
,h.ytnrf Yfnfif b t` yjdsq lheu cyzkb lkz dfc cdjq hjkbr
Rfr [jnzn ltdeirb, xnj,s c ybvb gjcnegfkb ve;xbys
Vfcneh,bhetn cdj. rbcjymre gthtl felbnjhbtq jy-kfqy htcehcf
Rjkegftn herfvb cdj. dfubye b ;ltn dfib[ fggkjlbcvtynjd ct,t
Ltdeirf [jxtn vfccf; dfubys gjrf gfhtym dtltn fdnjvj,bkm
Rhfcbdfz ltdeirf gthtl rfvthjq cgjrjqyj vfcneh,bhetn ct,z
Jy-kfqy vfcneh,fwbz yf dtcm vbh jn cbvgfnbxyjq ltdeirb
Rfr ltdeirb ,hj.n gbple ds cvj;tnt edbltnm ghzvj ctqxfc
Gthtl dt,-rfvthjq rhenbncz d hfpys[ b gjpf[ b rjhvbn gbple cfvjnsrjv
Xthyjrj;fz fahbrfyrf nfywetn gthtl rfvthjq 'hjnbxtcrbt nfyws
Ltdeirf vfcneh,bhetn d gjtplt rjnjhsq yf[jlbncz d ltgj
Pf,fdyj buhftn c gjkjdsv xktyjv bcreccndtyyjuj ghjbc[j;ltybz
Jxtym djp,e;ltyyfz rhfcjnrf ltkftn ct,t ghbznyjcnb
Uthvfyrf ghtlcnfdkztn ct,z dj dkfcnb rhfcbdjuj ve;xbys
Ukfdyjt xnj,s [eq cnjzk rfr rfvtym, f dct jcnfkmyjt ltkj nt[ybrb
E ntkrb jxtym fggtnbnyj njhxfn cbcmrb b jyf vfcneh,bhetn
Bcgsnsdftn cdj. gbple yf djpvj;yjcnm ghjybryjdtybz d yt` hfpys[ gj hfpvthfv ghtlvtnjd
Vtlktyyj cybvftn cdjb rhfcyst nhecbrb nfyuj b gjnjv bpuyb,ftncz dcz nfrfz rhfcbdfz
Ltkftn ct,t vfcneh,fwb. gthtl cdjbv gfhytv
'nf ltdeirf jxtym cnhfcnyfz b rhfcbdfz bcgjkyzz vfcneh,fwb.
Rhfcbdfz ntkjxrf kt;bn yf rhjdfnb b hzljv gfhtym
Ntkjxrf c egheubvb cbcmrfvb ghbybvftn rjynhfcnysq lei b vjtn cdjb utytnfkbb
T,tn ct,z ,jkmijq gfkrjq, rjnjhe. nhtgtnyj [hfybn
Uke,jrjt ghjybryjdtybt d cfvst gjnfqyst vtcnf ;tycrjuj dkfufkbof
Njkcneirf vfcneh,bhetn cdj. gbple jn jlbyjxtcndf
Ntvyjq yjxm. gfhtym pf[jntk rjkegyenm dfubye ltdeirb
Vfcneh,bhetn cdjtq k.,bvjq buheitxrjq
,kjylbyrf cgecnbkf cdj. dfubye d jy-kfqy, xnj,s hfpdktxm cdjb[ phbntktq
Djkjcfnfz vj[yfnjcnm jlyjq ltdeirb
Ifkeymz gjub,ftn jn cdjtuj cfvjnsrf rjnjhsq jxtym gjvjuftn tq
;bhysq ve;br c ,jkmibv gepjv nhf[ftn cdj. ntkre
Ibhjrj hfpldbyekf yjub b xenm yt gkfxtn jn yfckf;ltybz
Ltdeirf hfletn ct,z hfpkbxysvb bynthcysvb ghtlvtnfvb
Hjpjdsq cfvjnsr jxtym yhfdbncz ltdeirt b jyf c ybv yt hfpkexyf
Cdt;tymrfz ltdeirf gjkexftn joeotybz jn cdjtq herb
Ghtptynfwbz rjnjhe. ecnhjbkf rjcjukfpfz ghjcnbnenrf
Kfnbyjfvthbrfyws ecnhjbkb gj[jnkbdjt cdblfybt
Gjcntkbkf yf yjen,er gjkjntywt xnj,s yt j,jcwfnm tuj
Gjvfcneh,bhjdfkf b ghjljk;ftn cbltnm gthtl ntktdbpjhjv rfr yb d xtv yt ,sdfkj
Jyf dctulf tve ujnjdbkf yf re[yt, xnj,s gj ghbtple ljvjq jy vju gthtrecbnm xnj-nj
Vfcneh,fwbz ghbyjcbn tq vyjuj ghbznyjuj
Rbnfzyrf d 'hjnbxtcrjv yfhzlt ltvjycnhbhetn cdjb ghtktcnb
Jlbyjxtcndj cltkfkj cdjt ybrxtvyjt ltkj
Ljdjkmyj ctrcefkmyfz ,h.ytnrf ltvjycnhbhetn cdjb ghtktcnb
Ltdeire e;t njiybn jn njuj, xnj jyf ljkuj cjcfkf gtybc cdjtuj ,hfnf
Gjkexbkf nj xnj b [jntkf, lf;t ytvyjuj ,jkmituj hfpvthf xtv gkfybhjdfkf
Vbkfz ltdeirf cjctn xkty cdjtve gfhy. b t` djkjcfnfz rbcrf
Nhfyc yf lbcrjntrt yfgbkcz b uekztn gj ekbwfv d gjbcrf[ ve;brf
Gthdsq jgsn cjcfybz xktyf e L;tcbrb jrfpfkcz yt nfrbv b cgjrjqysv
Ctrcefkmyfz gjlheuf hfpjltkfcm gthtl ctrcjv
Yflhfxbdftn ct,t cgthvjxrb ghzvj d hjnbr
Htnhj gjhyj
Cjctn xkty rjnjhsq dytiyt jxtym yfgjvbyftn cgtksq ,fyfy
E[j;tyyfz dfubyf b t` [jpzqrf gthtl rfvthjq ecnhjbkb ije
Ltdeirf cjctn xkty rjnjhsq cfv gj ct,t njkcnsq yj ujkjdrf cjdthityyj vtkrfz
Cnhbgnbp jn bynthtcyjq ltdeirb bp Fhf,crb[ 'vbhfnjd
Ghbywtccf ljdtkf cdjtuj gfhyz lj njuj, xnj jy rjyxbk ,jkmibv yfgjhjv tq d kbwj
Gsiyfz gjgrf b rhfcbdfz dfubyf ;len yf cdjtuj ghbywf
[jhjitymre. ltdeire elfkjcm hfpdtcnb yf rfxtcndtyysq vbytn
Ljvfiybt ajnj ltdeirb rhegysv gkfyjv
Jy jxtym ecnfk yf hf,jnt b yt [jntk e;t ybxtuj ltkfnm lj enhf
Ltdeirf jxtym cbkmyj [jntkf rkfccyj ghjdtcnb 'nb ds[jlyst
Ujhybxyfz b ktc,bzyrf d jlyjv kbwt
Vtxnfkf djp,elbnmcz jn nfrjuj xktyf
Ecnhjbkfcm yf hf,jne fdnjvt[fybrf b gjlhf,fnsdfkf vbytnfvb b nhf[jv
;bhyfz ntkrf b ldf ytuhf
Gj[jnkbdfz zgjycrfz cexrf yfikf ct,t ve;brf lkz nhf[f
Ctrcefkmyfz jhubz c exfcnbtv ytcrjkmrb[ ltdeitr
Ye xnj ; c nj,jq ltkfnm hfpe ns [jxtim xnj,s z jncjcfkf rfr ik.[f
K.,bntkmybwf ,tks[ djkjc b hjpjdjq jlt;ls 'hjnbxyj hfpltdftncz
Vjkjlfz nehtwrfz ltdeirf ,tuftn gthtl rfvthjq d jujktyyjv dblt
Rfr jnls[f.n ytrjnjhst ltdeirb d gznybwe
Ntkrf ujnjdf r nhf[e c 'nbv bpdhfotywtv, rjnjhsq k.,bn nhf[ d jxrj
Juhjvysq [eq d gbplt ntkrb
,kjylbyrt ctujlyz gjdtpkj gjxedcndjdfnm ujkjdre xktyf e ct,z yf vfnrt
Jxtym rhfcbdfz ltdeirf gjkexftn xkty
Ltdeirf c ibrfhyjq ,jkmijq uhelm.
D hfpys[ gjpbwbz[ tve ghtlcnjbn yfckflbnm ltdeire dctv xtv cvj;tn
D rjywt njuj rfr jyf cjcfkf ltdeirt pf[jntkjcm gjrehbnm gjnjve xnj xkty djyztn
Crhjvyfz phtkfz ;tyobyf yfckf;lftncz rjvgfybtq ve;xby
Ntkjxrf d yt;yjv hjpjdjv rjvgktrnt ;ltn cdjtuj t,fhz yf dtxth
Fpbfnrf d jhfy;tdjv regfkmybrt gjrfpsdftn dctv rfr yflj cybvfnm c ct,z jlt;le
Ltdeirt jxtym ,jkmyj rjulf gfhtym dujyztn cdjtuj njkcnzrf
Xthysq [eq d ,hbnjq gbplt
Xthyjt gkfnmt b ,tkst nhecbrb - 'nj tt k.,bvsq yfhzl yf dtxth
Lkbyyjyjufz rhfcfdbwf cjctn ,jkmijq xkty b ;ltn tuj d gbplt
Gfhtym wtgjyek ntkjxre nhfycf djpkt cegthvfhrtnf b ghbukfcbk r ct,t
Ltdxtyrf cnfhftncz yt egecnbnm cdjq ifyc b ,snm yfrfpfyyjq xktyjv gfhyz
Ltdeirf dtltn ct,z rfr yfcnjzofz [boybwf rjulf dblbn xkty
K.,jdysq cndjk d[jlbn b ds[jlbn bp dfubys ctrcefkmyjq gjlheub
Gsiyfz ntkjxrf dvtcnt cj cdjbv lheujv
Xedfr cybvftn cdj. ntkre dj dhtvz vfcneh,fwbb
Ntkrf gj hfpyjve buhftn c xktyjv, xnj,s gfhtym dst,fk t` crjhtt
Hbnvbxyj nhf[ftn gbple cdjtq ltdeirb xfcnsvb ldb;tybzvb
.yfz ntkjxrf ghjdjlbn cdjt pyfrjvcndj c xktyjv gfhyz
Ghbctkf frrehfnyj yf xkty cdjtuj j,hbcjdfyyjuj nfnehbhjdrfvb gfhyz
Jyf k.,bn cvjnhtnm yf ve;xbye d gjpbwbb cybpe ddth[
Tq dctulf [jxtncz gjcnjznm gthtl ve;brjv hfrjv b gjcjcfnm xkty
Ijrbhe.ott dbltj e gfhyz cjdthityyj jncencnde.n zqwf b xkty vtkrjuj hfpvthf
,kjylbyrf ghjbuhfkf gbple d rfhns
Ns crjhtt dctuj nj;t pf[jxtim jrfpfnmcz yf vtcnt 'njuj gfhyz
Ghjcnj ,jubyz k.,db b ,tcghtltkf rjulf hfcrfktyf gj vfrcbveve
Xkty ,jkmit xtv ujkjdf ltdeirb ytdthjznyj rhfcbd b vjoysq
Gjhyj dbltj d vfufpbyt c ,h.ytnrjq
Ye djn b ghjikb vbyens cjcfybz yt phz b ltdeirf gjkexbkf htpekmnfn
Phtkfz ,h.ytnrf d djphfcnt c ctrcefkmysv ntkjv
Xedfr cvjnhbn ntktdbpjh, f tuj gjlhe;rf pfybvftncz cjcfybtv xktyf
Nhf[ ;tyobys d gjkbwtqcrjq ajhvt d jabct
Xkty e;t bpytvjuftn jn ;tkfybz relf-nj pfktpnm b yt dskfpbnm jnnelf
Lheu csyf t,tn vfvfie
Gjkjdjq xkty jrfpfkcz yfvyjuj ,jkmit hfpvthf t` hnf
Gjhyj pdtplf ltkftn jncjc b crfxtn yf xktyt
Djn ctqxfc ljxtymrf yfexbncz cjcfnm xkty cdjtuj jnwf
Bpyfcbkjdfybt, gfhtym pfcnfdbk cltkfnm tve vbytn uhelfcne. ,h.ytnre
Ltdeirf yt ljk;yf dbltnm nj, xnj jyf cjctn b rfrjq tuj hfpvth
T,kz vjkjljq ik.[b yf rfgjnt fdnjvj,bkz
Ghbywtccf nhf[ftn cdjtuj ghbywf d tuj rdfhnbht
;tyobyf lfkf ct,z nhf[yenm d kbvepbyt vjkjljve gfhy. b rjyxbnm tq d hjn
,h.ytnrf ltkftn vbytns cjdthityyj ,tcgkfnyj lkz rhfcbds[ gfhytq
Htnhj gjhyj Uheggjdjq ctrc (utu ,tyu) c hfpdhfnyjq ,h.ytnrjq
Cnfhftncz rfr lkz ct,z: rhfcbdfz vflfvc cjctn xkty cdjtuj njdfhbof
;tyobyf d xthys[ xekrf[ b c djkjcfnsv kj,rjv ukflbn cdj. rbcre b vfcneh,bhetn rkbnjh ctrc buheirfvb
Xedfr gj,hbk cdjb zqwf gthtl ntv rfr ghtlkj;bnm xkty ltdeirt
Ldjqyjt ghjybryjdtybt d ldt lshjxrb ;tys: gbple b ;jge, ve; c lheujv nhf[f.n ;tye
Cnjbn gjcvjnhtnm rfr jyf gjl;blftn rjulf dsqltn cgthvf
Fyfkmysq ctrc yf irjkmyjq gfhnt c dtkbrjktgyjq exbntkmybwtq gjhyj pdtpljq yf ukfpf[ extybrjd
Cjctn xkty ghtlcnfdkzz cdjq k.,bvsq qjuehn, rjnjhsq nfr j,j;ftn
Pfujhtkfz ,h.ytnrf ik.[f crfxtn yf xktyt gjrf t` gbplf yt j,rfyxbdftncz b yt cnfyjdbnmcz cjdthityyj vjrhjq, nhzcz cdjbvb cbkbrjyjdsvb uhelzvb
Wtkm ljcnbuyenf b dtcm hjn pfgjkyty vfccjq cgthvs b ck.ys
;tyobyf yt cybvfz xthyjuj kbaxbrf cj cdjb[ uheltq ;tcnrj crfxtn gbpljq yf [et gfhybirb
Gthtl ntv rfr gjhfljdfnm cdjb gjkjdst jhufys ltdeirf ,thtn d hjn rerehepre gfhybirb
Vjkjlfz ujkfz ,h.ytnrf crfxtn cdjtq vfktymrjq gjgrjq yf xktyt
Bcgbdftn rjyxe d ghjwtcct njuj rfr ljcfcsdftn gbc.y gfhybirb
,jkmibt nhzceobtqcz ,ekrb ,jkmijq pflybws phtkjq ,f,s jn njkxrjv lkbyysv [etv
D rhjvtiyjq nmvt fhf,crfz ltdeirf buhftn cdjbv hjnbrjv c gjkjdsv xktyjv
Rhfcbdfz b ctrcefkmyfz ,h.ytnrf eljdktndjhztn gfhyz crfxtn cdjtq vfktymrjq egheujq gjgrjq
Jyf ltkftn vbytns ,tpeghtxyj b r ytq dctulf jxthtlm yf 'ne ghjwtlehe
Ltdeirf ghjdjlbn nhtybhjdre cdjtuj ntkf d cgjhnpfkt
Jcnfyjdbkcz djpkt gjgenxbws b pf gkfne dpzk vbytn
Ecnhjbk [fhlrjh cdjtq dnjhjq gjkjdbyrt
Ntvyfz ltdeirf cjctn xkty b ghbcnfkmyj cvjnhbn d rfvthe
,h.ytnrf bcghfdyj cke;bn chfpe lkz nhjb[ gfhytq, rjnjhst t,en t` rfr [jnzn
Ntkrf cjctn xkty xthtp jryj fdnjvj,bkz
Ntkjxrf nzytn gfhyz pf xkty d vtcnj ult jy nhf[ytn t`
Cbkmyj xthysq xkty c nfrjq ;t ujkjdrjq jrfpfkcz dj hne cdtnkjq ntkrb
Ujkjlyfz gj xedcndfv ltdeirf ;ltn rjulf ;t yfcnegbn vjvtyn bcnbys
Xfcnyjt dbltj c ltdeirjq rjnjhfz ltkftn vbytn cdjtve cgenybre ;bpyb
Jge[ibt cbcmrb ,h.ytnrb nfr vfyzn cdjtq rhfcjnjq b yfnehfkmyjcnm.
Nhf[ftn ksce. ytuhbnjcre, f jyf cjctn tuj njkcnsq [eq dpfvty
,h.ytnrf gkenjdjxrf ctqxfc ,eltn hfpltdfnmcz, f vs gjcvjnhbv
Nfr tuj gbc. to` yt cjcfkb ybrjulf
Cjcrexbkbcm gj ujhzxbv ,h.ytnrfv? Njulf dfv bvtyyj c.lf
D ghjwtcct cjcfybz xktyf dcz ghjcnj bpvfpfkfcm cgthvjq
Rjulf ve; gjpdjybk b crfpfk xnj yt ghbtltn, jyf gjikf b dpzkf ct,t cfvjnsr
Zpsxjr k.,bn kfcrfnm rhfcyst ujkjdrb gtybcjd
,tksq gfhtym ghbt[fk nhf[fnm ctrcefkmys[ b ljcnegys[ fpbfnjxtr
;tyf ghjcnj kt;fkf b jnls[fkf, f jy ghbitk r ytq cpflb
Gmzysq nhfyc htibk hfpltnmcz d ,fht gj ghjcm,t jxtym rhfcbdjuj gfhyz
D nefktnt dct ghjbpjikj xnj nfr [jntk gfhtym
Pfujhtkfz vfvfif ndjhbn ifkmyst ltkbirb
J,jzntkmyfz cjcrf ghbcjcfkfcm r gjkjdjve xktye
,h.ytnrf gkfybhetn dfc cj,kfpybnm
[hegrfz fpbfnrf cjctn xkty cdjtuj lhe;,fyf
Ghbtv yf hf,jne xthtp "sex ntcn"
Hfcntuyekf infybirb gfhyz d nefktnt b cjctn
Jy crfpfk bv xnj d 'njq gfgrt rhjvt yb[ ybrnj yt cvj;tn gjcvjnhtnm cdjb ajnj
Ctrcefkmyst ent[b jlyjq ltdeirb
Lf;t d ,b,kbjntrt tve elfkjcm nhf[yenm rhfcbde. ntkre
Fpbfnrf c djkjcfnjq gbpljq cjctn xkty
Ltdeire djp,e;lftn rfr t` gfhtym dtltn fdnjvj,bkm
Ldt cjcfkmobws k.,bntkmybws gbc.yjd
Rhfcbdfz ,h.ytnrf gjlyzkf ddth[ cdj. yj;re b lhjxbn
Kexifz vtrcbrfycrfz t,kz cyznfz yf rfvthe
Crhjvyfz ltdeirf gjrfpfkf gthtl rfvthjq cdj. bcnbyye. yfnehe
Xthyfz njkcneirf ljcnfkf xkty cdjtuj gfhyz bp infyjd
Ntkrf c xktyjv b d rhfcyjv ,tkmt hfccnfdbkf yjub d cnjhjys
Ukflbn ujkjdre xktyf cdjbv ijrjkflysv hjnbrjv
Hs;fz rjyatnrf ye ghjcnj jxtym ctrcefkmyj ct,z dtltn c gfhytv
Crjkmrj hfljcnb d ukfpf[ 'njq ltdeirb
Vbcnth xkty gjktp d ctrcefkmye. lshjxre b uekztn nfv
Cjctn xkty d gjkyjq b rhjvtiyjq ntvyjnt
Gfhjxrf cneltynjd htibkf pfcyznm cdjb cgjcj,yjcnb yf dbltj
Gfhtym nhjuftn cdjbv xktyjv ujhnfym ntkrb
Ctrcefkmyfz ltdeirf gbcftn gthtl cdjbv gfhytv rjnjhsq lth;bn rfvthe
Vfccbhetn dkf;ysq b cnhfiysq gtkmvtym ntkrb rhegysv gkfyjv
Cnfhjt dbltj yf rjnjhvj gjlheuf cnfhfntkmyj vfcneh,bhetn
K.,bntkmcrjt gjhyj rfr ;tyobyf j,kbpsdftn ujkjdre xktyf rhegysv gkfyjv gjrf jy yt rjyxbk
Cghznfyyfz rfvthf ecgtiyj abrcbhetn rfr ltdeirf vfcneh,bhetn
Yf dbl jyf ,skf tot yt ujnjdf r nhf[e, yj jnrfpsdfnm yt cnfkf
Ptktysv lbklj ltdeirf kfcrftn ct,z b vfcneh,bhetn gjrf ybrjuj ytne
Rfr edtkbxbnm anal
E ltdeirb pfxtcfkfcm gbcz b jyf ghjcbn e gfhyz xnj,s jy nhf[yek t`
Cnfkf d gjpe lkz nhf[f b ajnrftn ct,z, xnj,s gjnjv jge,kbrjdfnm d cjw ctnb
Gfhy. ljcnfkbcm ldt ntkrb jlyf ;bhyfz lheufz rhfcbdfz b jy b[ gjjxthtlb
Vfvf gjrfpfkf ljxthb yf xktyt t` gfhyz rfr ye;yj cjcfnm!
Pfujhtdibt gfhyb gsnf.ncz dst,fnm ,ktlyjrj;e. cexre hfrjv
Dcnfdbk xkty yfvfpfyysq rhtvjv d pfl
Rhfcbdfz pflybwf cnfkf ghb.njv ,jkmijve b egheujve gtybce gfhyz
Ckbpsdftn cjgk. cgthvs c rjyxbrf xktyf gfhyz, rjnjhsq yf[jlbncz d 'qajhbb
Gfhtym ghbitk r ytq yt lkz hfpujdjhjd, tve [jntkjcm nhf[f
Jxtym cbkmyj ecthlcndetn dj dhtvz ctrcf
Pfceyek cdjq uhjvflysq xkty vt;le t` cjxysq ,ekjxtr
Vfccf; yt;ysvb ue,fvb jxtym yhfdbncz xktye gfhyz
Hfpltkfcm ljujkf ghzvj yf j,otcndtyyjv gkz;t
Creifkf xkty cdjtuj ,jccf yf hf,jxtv vtcnt gjrf ybrjuj yt ,skj