Cbvgfnbxyfz ,kjylbyrf c xktyjv pf[jntkf ceyenm ct,t xnj-nj d fyfkmyjt jndthcnbt
'nf ,hzytnrf bcrfkf ghbrk.xtybq yt yf cdj. ujkjde, f yf cdj. gbple
Dct yf xnj jy cvju tt hfcrhenbnm nfr 'nj ajnj yf ,thtue vjhz
Yf 'njq dtxthbyrt dct ltvjycnhbhjdfkb cdjb ghtktcnb gthtl rfvthjq
Cdjbv dpukzljv b gjpjq pjdtn ve;xbye, xnj,s jy ghjltkfk c ytq cdjb ltkbirb
D 'njq rdfhnbht gjcnjzyyj ghjbc[jlbn xnj-nj cnhfyyjt b ytdjj,hfpbvjt
Ltvjycnhbhetn xtuj cvju ljcnbuyenm pf ujls ,jhm,s pf ;tkfyyjt ntkj
Ntkrf c kbiybv dtcjv cjukfcbkfcm yf nj xnj,s t` pfcyzkb yf rfvthe dj dhtvz ctrcf
Dbltj cyznjt yf rfvthe ntktajyf d rjnjhjv gfhtym nhf[ftn cdj. ntkjxre
Crhsnfz rfvthf cybvftn xnj gjl .,rjq ltdeirb d vfufpbyt
Yt jxtym nj gfhtym celz gj hjkbre [jxtn cdj. ltdeire, jyf ltkftn dct djpvj;yjt
Gthtl crhsnjq rfvthjq - Gthtl crhsnjq rfvthjq
Gjhyj dbltj rfr rkfccyfz ,h.ytnrf vfcneh,bhetn
[jnz jy b k.,bk ,snm ntkrjq, yj nhf[fnm ve;brjd nj;t k.,bk
,h.ytnre ;tcnrj t,en d gjgre
Djn nfrbt vs k.,bntkb lkbyysq gtybcjd
Ctvtqyfz gfhf gjrf;tn cdjb evtybz d j,kfcnb jhubq
Ctrcefkmyfz ;tyobyf gjpbhetn d 'hjnbxtcrb[ gjpf[ gthtl rfvthjq
Ghbxbys gj rjnjhsv ve;xbyfv b ;tyobyfv yhfdbncz vbytn
'hjnbxtcrjuj ,tkmz xthyjuj wdtnf e ytt ,skj jxtym vyjuj
Vjkjljq lbhtrnjh ecnhjbk gjhyj ntcn lkz exbkrb
D 'njn dtxth yb lyf ntkjxrf ghbitlifz r ybv yt jcnfkfcm ,tp nhf[f
,ehysq ctrc lfvs d djphfcnt
Phtkst vfcneh,bhe.n
Nhfyc ujnjdbnmcz r nhf[e, rjnjhsq tq ghtlcnjbn chfpe gjckt ajnj ctccbb
Jabc - nhf[ gj;bkjq ctrhtnfhib
Uekzkf cj cdjbv gfhytv gj ekbwt b nfv joenbkf ;;tybt vt;le yju
Ve; cyzk yf dbltj rfr tuj ;tye nhf[ftn ytuh b gjpdjkbk rjyxbnm cgthvjq ytuhf tq dj dkfufkbot
Gjkyjcnm. ujkfz ltdeirf c enjyxtyysv ntkjv gjdthyekfcm r xktye fyfkjv
;tyf hfphtibkf nhf[yenm ve;e t` b cdj. gjlheue, ldt ;tyobys d phtkjv djphfcnt c ,jkmibvb uhelzvb nhf[f.n kscjuj ve;brf
Gj[j;t nj lheu tt ,hfnf ctujlyz ghbitk yt r ytve, f r ytq
;tcnrfz gjhyeirf c fpbfnrjq
Ltdeirf c nfne yfl gjgrjq
;tyf c gjlheujq nhf[f.n ve;f
Pfrhskf ukfpf b vfcneh,bhetn htpbyjdsv xktyjv ghtlcnfdkzz ct,z c ve;brjv
Nhfycs gsnf.ncz hfpdtcnb ve;brf yf nhf[ d fyfk, yj gjrf ,tphtpekmnfnyj
Dcnftn hfrjv b jnjldbuftn d cnjhjye nhecbrb xnj,s gfhtym djitk zpsrjv tq d gbple
Cnfhst ;tyobys
Cvjnhbv yf nj rfr gfhtym nhf[ftn cbvgfnbxye. pflybwe gjlheub
Fyfkmysq ctrc c ytuhbnzyrjq
K.,bntkmcrbt ajnj ctrcf ;tys c ve;tv
Gj;bkfz hs;fz lfvf c juhjvysvb cbkbrjyjdsvb uhelzvb ltkftn crdbhn jn eljdjkmcndbz
Gfhtym ghbitk r dhfxb[t b ytelth;fkcz
Ctrc c vfvjq
Ukfvehyfz ,kjylbyrf cjctn ,jkmijq [eq b nhf[ftncz
Phtkfz ;tyobyf Kbpf Fyy d xthys[ xekrf[ crfxtn yf ,jkmijv xktyt
Jyf ujnjdf ,skf ctcnm lf;t yf ,jkmijq xkty, rjnjhsq vju tt hfpjlhfnm
Vbymtn ujhzxtq ,kjylbyrb
Jyf yt cvjukf ybxtve jnrfpfnm epyfk hfpvth tuj rjd,jz
[eq t,tn ibrfhys[ ,kjylbyjr
Yfcnjzofz gjhyeirf lkz dphjcks[ d dfyyjq c ,kjylbyrjq
Juhjvyst ,eathf phtkjq ntnrb
Jnrfpfnm nfrjve rhfcbdjve b djcgbnfyyjve gfhy. yt cvjukf yb jlyf bp yb[
,h.ytnrf gjrfpsdftn cdjt ibrfhyjt ntkj, c ,jkmibvb uhelzvb b ibhjrbvb ,tlhfvb
Cvjnhbnt ,scnhsq ctrc d pflybwe cyznsq ghbdfnyj jlybv yfibv gjkmpjdfntktv
Ctrc c gj;bkjq ;tyobyjq d djphfcnt yf ekbwt
Jy ctqxfc njxyj gjhdtn ltdeirt dtcm fyec b nf ,eltn gjnjv bydfkbljv
,jkmibt gjkjdst ue,s
Fyfkmysq ghfplybr lkz ltdeirb yfrjytw-nj yfxfkcz dvtcnt c cbkmysv xktyjv
Kfnbycrfz vfvfif ghbikf d rjhjnrjq .,rt b cj,kfpybkf gfhyz
Gjlj;lb ltnrf ctqxfc z nt,t pfhz;e he;mt d fyfkmye. lshre b nt,t ,eltn [jhjij
;tcnrbq nhf[ cj phtkjq ;tyobyjq d gj;bkjv djphfcnt
Rnj ;tkftn jndtlfnm ckflre. gjgre bylbqcrjq ;tyobys dct c.lf
Ctrc lfvs d djphfcnt c ldevz ve;xbyfvb
Hfpyst ghjzdktybz gj[jnkbdjq ;bpyb ghtlcnfdktys d 'njv cnfhjdfnjv dbltj
Jyf tot cjdctv yt jgsnyfz, yj nj;t [jxtn gjghj,jdfnm nhf[ c ,jkmibv xktyjv
Ltdeirf ghtlcnfdkztn dfv cdjb cgjcj,yjcnb d jhfkmyjv b fyfkmyjv ctrcf[
Nhf[ njkcnjq ;tyobys c ,jkmibvb dbczxbvb uhelzvb
Wtkm j,yfhe;tyf hfphtibnt yfxbyfnm ghjybryjdtybt d fyfkmysq ghj[jl
;tyf crfxtn yf xktyt k.,jdybrf nhzcz cdjbvb vfktymrbvb uhelzvb
Gthdsq nhf[ d fyfk jyb htibkb pfgbcfnm yf dbltj lkz bcnjhbb
Cnfhfz ;tyobyf pf 40 ktn c vfktymrbvb uhelzvb
Ujhzxbq fyfkmysq ghj[jl cjukfcty yf nj xnj,s hfpjr nfv gj,sdfk rnj-nj
,jkmifz, ibhjrfz b wtk.kbnyfz pflybwf lkz ,jkmijuj xthyjuj xktyf
Rhfcbdtymrfz ltdeirf ltkfkf e,jhre e ct,z d rdfhnbht b ckexfqyj hfp,elbkf jnwf
E ntkrb cnhfiyj ,jkmifz pflybwf lf b dct ntkj dtkbrj rhjvt cbctr
Fyfkmysq ctrc ltkftn tt jxtym cxfcnkbdjq cexrjq
,jkmifz pflybwf ghsuftn yf xthyjv xktyt
,jkmijq xkty fyfkmyj t,tn d ibhjre. gjge ,kjylbyre c vfktymrbvb uhelzvb b rjyxftn tq d hjn
Extybwf kb;tn zbxrb b xkty lbhtrnjhe, f gjnjv jy t,tn t` ;tcnrj yf cdjtv cnjkt d irjkt
Yfcnjzofz jhubz c njkgjq phtks[ ;tyoby, rjnjhst cdjbvb ,jkmibvb gjgrfvb nhf[f.n xktys vjkjls[ ht,zn
T,kz cyznfz rhegysv gkfyjv yf k.,bntkmcre. dbltjrfvthe
Ldf hf,jxb[ nhf[yekb cj,kfpybntkmye. ,bpytc ktlb d j,nzubdf.ob[ infyf[ d ldt t` lshrb ldevz [ezvb cltkfd ldjqyjt ghjybryjdtybt
Vbcc rhfcyst nhecbrb nfywetn, f gjnjv pfkfpbn d gjcntkm ult t` ;ltn ve;
Dskbpfk cnfhjq ,h.ytnrt t` djkjcfne. ,kzlcre. gbple b nhf[yek c ghtpthdfnbdjv, f gjnjv rjyxbk kbgrjq cgthvjq d hjn
Ltdeirf dcnhtnbkf hj;ltcndj dcz d cgthvt b c ldevz gfhyzvb
Vfvf gjlcvjnhtkf rfr ljxm cjcfkf e cdjtuj gfhyz b vfvfit ghbcybkjcm xnj ytuh juhjvysv xthysv [etv t,tn t` fyfkmyj
Ltkj ghjbc[jlbn yf rhfcbdjv jptht ult ybrjuj ytne b ybrnj yt vj;tn gjvtifnm
Cegth ctrcefkmyfz njkcnfz pflybwf ;tcnrj nhf[ftncz c lkbyysv [etv
Ltdeirf gj[j;f yf uhjvflysq gjyxbr rjnjhsq nhf[ftn gfhyz
Uhelfcnfz ;tyobyf d j,nzubdf.otq rj;fyjq jlt;lt lftn d fyfk
Gjexbntkmyst redshrb yfib[ pyfrjvs[ bp lfktrjq Nfqdfyb
Gfhtym t,tn lde[ ,kjylbyjr fyfkmyj gj jxthtlb
Gjghjcbkf xnj,s gfhtym ljrfpfk tq dct ghtktcnb ;bpyb
Ctrc ;tyf cjctn chfpe nhb xktyf
Ctrc d cnelbb lkz pfgbcb gjhyjabkmvjd d jlyjq nfqyjq rdfhnbht
T,kz d ldt lshjxrb xthysv juhjvysv lkbyysv xktyjv ytuhf
Dsghjcbkf e cdjtuj gfhyz gfhe vbyen ctrcf rjnjhjuj ;lfkf jxtym ljkuj
Fyfkmyjt gjvtifntkmcndj ltdeirb
T,fnmcz d nhjtv ds[jlbn yfvyjuj bynthtcytt xtv dldjtv yfghbvth
Hfp,elbkf cdjtuj [f[fkz b xtuj-nj nfv gbplbn
Nfqyfz c]tvrf ghjbc[jlzob[ cj,snbq d jlyjv rfvgect eybdthcbntnf
Fyfk cj phtkjq
Fyfkmyj t,tn ltdeire, f nf d 'njn vjvtyn kfcrftn herjq cdj. dfubye
T,kz d fyfk ,jkmijq pflybws
Heccrbt t,encz yf ktcnybxyjq gkjoflrt gznb'nf;rb
Jnnhf[fq vj. gj[jnkbde. vfve
Dfubyfkmyjt jndthcnbt ltdeirb ,tcgjoflyj gjukjoftn gjkjdjq jhufy gfhyz
Ldt ntkrb ye ghjcnj c juhjvysvb cbcmrfvb
Ntkjxrf c ge[ksvb cbcmrfvb yt;yj j,[dfnbkf xkty herjq b yfghfdkztn tuj d ct,z
Djn nfrbt kbwf e yfcnjzob[ cjcfkmobw, yt gthtgenfqnt
Ltdeirf ,tp ghtpthdfnbdjd ybrjuj yt gecrftn ct,t d yjhre
Bvtybnfz ytuhbnjcrf dcrjxbkf yf gtybc gfhyz rjnjhsq lf;t yt hfccxbnsdfk yf nfrjt
K.,bntkm ckfltymrbq ntkjxtr yfitk ct,t jxthtlye. ;thnde
Vjoysq [eq gjvtcnbkf ct,t d hjnbr b cvjrxtn tuj
Wtketn ltdeire b cnfhftncz pfuyfnm xkty gjuke,;t
Ltdeirt cybncz rfr t` nhf[f.n, f yf cfvjv ltkt jyf ghjcnj vfcneh,bhetn dj cyt
,ktcnzobq jn ;tycrb[ dsltktybq xkty cgjrjqyj gjuhe;ftncz d t` yjhre
Gjpyfrjvbkfcm c jxtym bynthtcysv ve;xbyjq dj dhtvz ghjuekrb
Yfxfkb ujnjdbnm cdjb rbcrb r tuj xktye tot lj tuj ghb[jlf
Ujhzxtt gjhyj dbltj cnhfcnyjq ,kjylbyrb
Crdbhn jn cnfhjq ;tyobys
Phtkfz ghjcnbnenrf d nfnebhjdrf[ ltkftn gjnhzcysq vbytn cdjtve yjdjve njdfhboe
Jyf htibkf ghjdtcnb jnrhjdtyye. ajnj ctccb. lkz gfhyz
,f,f k.,bn gjrfpfnm cdj. vfktymre. egheue. pflybwe
Htibk ghjcktlbnm pf cdjtq gjlheujq gjrf tuj ytne ljvf
Ghjwtcc gjlujnjdrb r nhf[e ghjitk jxtym ecgtiyj b jyf ,skf ujnjdf jnlfnmcz tve
[jhjij xnj bvtyyj jy cvju yfqnb 'njn ajnjfggfhfn d vfhihenyjv nhfycgjhnt
Rhfcbdfz zgjyrf c rjhjnrjq cnhb;rjq ghjuekbdftncz gj gkz;e
Hs;tymrfz cexrf j,j;ftn ;tcnrbq sex!
Jyf pf[jntkf ghjdtcnb ajnjctccb. ghzvj yf ,thtue vjhz, tq jxtym yhfdbkjcm cvjnhtnm yf jrtfy
Ltkjdfz ;tyobyf vfnm nhf[yekf cdjtuj vjkjljuj csyf
Jy gjpyfrjvbkcz c ytq yf gkz;t, jyf ,skf jifhfityf tuj hfpvthfvb
Ldjt nhfyc ntkjxtr htibkb gthtgb[yenmcz ghzvj d l;frepb
Jyf pf,kelbkfcm b ikf relf ukfpf cvjnhzn, yj yfnryekfcm yf xkty
Yfgjkytyyst vjkjrjv cbcmrb ghbdtkb gfhyz d cbkmyjt djp,e;ltybt
Cdtnkfz ltdxtyrf vbkj cjctn gtybc cdjtuj yjdjuj pyfrjvjuj
Rjulf tt ghbukfcbkb gjrfnfnmcz yf z[nt jyf gjyzkf xnj yfrjytw-nj tt nhf[yen
'njn vbytn pfgjvybncz tve yf jxtym lkbntkmysq gthbjl dhtvtyb
;tyf gjpdjkbkf ve;e nhf[yenm gjlheue dvtcnt c ytq
,h.ytnrf ;flyj cjctn xkty gfhyz
Vfvfif k.,bn pfybvfnmcz ctrcjv c lhepmzvb csyf
Tckb ns vtxnfk gjcvjnhtnm yfcnjzott ktc,bzycrjt ghtlcnfdktybt nt,t c.lf
Lkz eljdktndjhtybz tt ,jkmijq lshrb nht,jdfkcz yt vfktymrbq xkty
Jnlfdfnmcz cdjtve ,sditve gfhy. [jntkb dct jyb, gj'njve ghj,ktv yt djpybrkj
Ukflbn rkbnjh cdjbv ,jkmibv xktyjv
Xedfr hfl njve, xnj e ytuj d j,ofut nfrjt rhfcjnrb ltkf.n dct xnj eujlyj
Gjckt ctrcf ,hjcbk ntkre yf[th
Gj[jnkbdfz ntkrf htibkf gjrfpfnm ;tcnrbq cnhbgnbp lkz lheptq
Ljvfiybt ,fnfkbb jlyjq ceghe;tcrjq gfhs d gjcntkb
Phtkfz bylbqcrfz ;tyobyf ltkftn cdjtve gf[fye vbytnbr
Gjytvyjue pfujyztn xkty d rhfcbdjt ntkj ltdeirb
Ctrcefkmyfz cexrf d xthyjv ,tkmt j;blftn cdjtuj gfhyz lkz nhf[f
Yftplybwf gjkjds[ xktyjd hf,jnftn pflybwtq
E,kf;ftn cdjtuj gfhyz d rhjdfnb
Ctrcefkmyfz gjlheuf pfktpkf yf cdjtuj ,jqahtylf
Gjlxbytyysq nhf[yek cdj. yfxfkmybwe ,bpytc ktlb d t` ,jkmie. pfujhtke. pflybwe
Vjkjlt; hfpdktrftncz cdjbvb ujksvb ntkfvb
Ckf,j nhf[yenm gjregfntkmybwe d j,edyjv ,enbrt?
Cgjycbhetn ntkjxre cdjbv xktyjv dljkm b gjgthtr
Ujkst ltdeirb ,jkmijq rjvgfybtq buhf.n c k.,jdm. vt;le cj,jq
Nhf[ftn ntkre d gfkfnrt yf ghbhjlt b tq 'nj yhfdbncz
Nhtybhjdrf pfrjyxbkfcm jxtym ghbznysv pfyznbtv lkz vsiw kbwf
Pfcnfk ltdeire ghfrnbxtcrb ,tp jlt;ls b htibk yt nthznm dhtvz
Nhfyc cjctn xkty e gfhyz, rjnjhsq nhf[fk tuj vfve tot yjxm.
Vjoysq gfhtym gjqvfk ltdre cdjbv xktyjv b yt jngecrftn gjrf yt rjyxbn
Ltdeirf d rhfcyjv gkfnmt b tt yjdsq gfhtym nht,e.obq ctrcf
Pfujhtdibq gfhtym ltkftn cdjt ltkj edthtyyj b yt hj,rj
Jy vju dsgjkybnm k.,jt tt ;tkfybt d gjcntkb, nhf[fz d hfpys[ gjpf[
Jyb cgtifn ,scnhtt gjt,fnmcz b hfpjqnbcm gj cdjbv ljvfv
Gfhtym t,tn [eqtv ytj,sryjdtyye. ,kjylbyjxre
Vjoyfz t,kz c gfhytv rjnjhsq njkmrj xnj jcdj,jlbkcz bp vtcn pfrk.xtybz
Gfhtym nhf[ftn uhelfcne. ,kjyle
D ujcnb r ybv jy pf[jlbk njkmrj jlby hfp, yj cjcfkb xkty e ytuj jyb dct
Gjikb yf rjy.iy. b nfv gfhtym jnjlhfk cdj. rhfcbde. ,kjylbyjxre
Gjlheuf pfgbcfkf gjckfybt cdjtve gfhy., rjnjhsq et[fk pf uhfybwe
,h.ytnrf ;ltn rjulf ;t e;t vj;yj ,eltn pfceyenm gbc.y ct,t d hjn
Bltz jncfcsdfnm pf ltymub yt rfpfkfcm tq ,htljdjq
'njq ntkrt gjyhfdbkcz ,jkmijq [eq
Ghbikf r cdjtve gfhnythe xnj,s cltkfnm c ybv frn gjkjdjuj cjdthitycndf
,kjylbyrf cjctn ,jkmijq xkty cdjtuj cjctlf b jxtym hfletncz
Ljvfiybt hfpdktxtybz ctrcefkmyj jpf,jxtys[
Ntgkst cnheb djls yt;yj j,djkfrbdfkb tt ,fh[fnyjt ntkj
Zgjyre hfplbhftn ,jkmijq b njkcnsq xkty ve;brf
Gjt,sdftn ntkrb c ,jkmibvb ,tlhfvb cdjbv lkbyysv cndjkjv
,jkmijq [eq ghjypftn ,kjylbyre yf gjhyj dbltj
Djp,e;ltyyst ntkrb
Gthdsq nhf[ gfhyz b ltdeirb ,sk pfcyzn yf crhsne. rfvthe
Xedfr pf,sk dsrk.xbnm rfvthe b ckexfqyj jyf cyzkf rfr jy nhf[ftn ltdeire
Jy htibk cjcnfdbnm yt,jkmijq htqnbyu ntkjxtr rjnjhs[ jy lj 'njuj bvtk djpvj;yjcnm nhf[yenm
Cgtkfz ltdeirf cltkfkf, nj xnj cfvf yt j;blfkf jn ct,z b ujhlbncz 'nbv
Gfhtym htibk cyznm yf dbltj nhf[ tuj ctcnhs c yjdsv gfhytv
,kbpbkcz dtxth b gfhtym c gjlheujq jnls[fkb dvtcnt yf rhjdfnt
K.,bntkm hfpdhfnf ecnfyjdbk e ct,z d rjvyfnt crhsne. rfvthe
Ctrcefkmyfz ,kjylbyrf yfghjcbkfcm yf cbkmye. t,k. d j,kfcnm gbpls
Gjpyfrjvbkcz c ntkrjq yf gkz;t b d njn ;t ltym jyf e;t cjcfkf tuj xkty
Ntkjxrf yftkfcm cgthvs b t` ckturf yfxbyftn gjlnfiybdfnm
D ljgjkytybt r buht yf ,bkmzhlt buhjrb gjkexfkb tot b ntkjxre lkz nhf[f
Gjl,jhrf c.;tnjd ult ltdeirb ukjnf.n cgthve rjyxf.ob[ yf yb[ gfhytq
Ds[jlyst lkz yb[ dslfkbcm jxtym gkjljndjhysvb d gkfyt nhf[f
Njkmrj xnj gjrehbkf ntgthm vj;yj b gjt,fnmcz c gfhytv yt ,jzcm ybrjnbyjdjq kjvrb
Vjkjle. ,h.ytnre nhf[ftn d fdnj,ect ytpyfrjvsq gthtw
Ctrcb ,kjylf yt dctv lftn ct,z gjbvtnm b vyjuj kjvftncz
Htibk jnjlhfnm ;tye d gjpt hfrjv xnj,s jyf pyfkf yf xnj jy cgjcj,ty
Ghbdktrfntkmyfz ,kjylbyrf gjlfhbn dfv ctqxfc ytcrjkmrj vbyen yfckf;ltybz
Zgyrf c ghbxtcrjq rfht cjctn xkty e ve;brf b gjlcnfdkztn cdjq jxrj
,sdifz ktc,bzyrf pf[jntkf ltkfnm 'nj c ve;xbyfvb
Xthysq rfr eujkm xkty gjitk d gbple
Heccrfz ,kjylbyrf cj,kfpyztn gfhyz nfr rfr jyf evttn 'nj [jhjij ltkfnm
Tt k.,bvsq cnjkbr yt hfp e;t ,sk cdbltntktv tt nhf[f c [f[fkzvb
D rfrjv-nj hjlt vt;le ybvb ghjbc[jlbn nhtybhjdjxrf d kturjq ajhvt
Jyf yt vjukf jnjhdfnmcz jn nfrjuj ,jkmijuj xktyf b cjcfkf tuj
Ltdrf cnfhftntkmyj e[f;bdftn pf gfhytv gjnjve xnj ,tp ytuj jyf ybrnj
Xnj,s tt yt epyfk ybrnj jyf yfltkf vfcre b gjikf cjcfnm ve;bre xkty
Ctvtqyfz gfhjxrf dj ukfdt uhelfcnjq ,kjylbyrb
Gjlukzlsdftn crdjpm ghbjnrhsne. ldthm pf cdjtq gjkjdbyrjq
Fuhtccbdysq v'y gjrf;tn dfv dctv rfr yflj j,hfofnmcz c ltdeirfvb
Nfr uke,jrj ve;crjq xkty tq d ujhkj yt ghjybrfk
Cnhjubq ,jqahtyk ghbdtk yf gjkzye cdj. ,kjylbyre b ltkftn c ytq ctrc
Tve ljcnfdkzkj eljdjkmcndbt nj xnj jyf rhbxfkf dj dhtvz nhf[f
Gfhtym ds,hfk ct,t jlye bp lde[ ,kjylbyjxtr rjnjhst ckturf ,e[bt
Cjctn [eq
Bynthtcyjt dbltj ult d rjywt ltdeirf pfcyekf, f gfhtym yfxfk t` hfpltdfnm
Gfhtym jnj,hfk ajnj ntkjxtr rjnjhs[ jy nhf[fk gthdsv, bysvb ckjdfvb kbibk ltdcndtyyjcnb
Ldjqyjt ghjybryjdtybt d cbvgfnbxye. ,kjylbyre e yt` ljvf
Xedfr nfqyj cybvftn rfr ldjt t,encz d rfrjq-nj gjvjqrt
K.,jdm pf;ukfcm yf re[yt b[ytuj jcj,yzrf b jyb cnfkb t` hfcgfkbdfnm to` ,jkmit
Cmtvrf d ljvfiyb[ eckjdbz[ yf cnfhe. rfvthe
,kjylbyrf gytncz xnj,s gjrfpfnm vbhe cdj. dfubyfkmye. lshjymre
Ytuh nhf[ftncz c ,tkjq ltdeirjq d hfpkbxys[ gjpf[
Hfp ldf nhb xtnsht gjkexb ,kjylbyjxrf d dfubye cgthve
Ytuh cybvftn rfr nhf[ftn ,tke. ;tyobye rjnjhfz cnjbn r ytve hfrjv
Epyfqnt d xtv cxfcnmt cbcmrfcnjq ,kjylbyjxrb pfrk.xftncz
Dst,fyyfz ntkrf d rjywt gjkct ctrcf cntcyznmcz yfxbyftn
Ltkftn vbytn d 'ktrnhbxrt rjnjhfz gjkyf yfhjle b dct vjuen pfvtnbnm
K.,bntkmybwf ububtys cjctn gbc.y xthtp ujyljy njkmrj b ybrfr gj-lheujve
Gjljitk r ldthb c rfvthjq b edbltk nfv 'hjnbxyj nfywe.oe. ltdeire
Lkbyysq gbc.y gjgfkcz lkz 'njq fpbfnjxrb yj jyf cghfdbncz
Djn rfr dsukzlbn gthdfz ,hfxyfz yjxm d ytajhvfkmyjq j,cnfyjdrt
Cdt;bq jctyybq ltym djp,elbk 'nb[ ldjb[ yf ctrc
Jyf ;tkftn ,jkmit xtv ghjcnj jlby xkty gj'njve yf gjlvjue ct,t dpzkf cfvjnsrjd
Ntkrf c gthtgjz kt;bn yf lbdfyt, f nen gfhtym [jxtn vbytnbr
Ctrcefkmyfz ,kjylbyjxrf evttn ltkfnm dct
Nhjuftn dfubye cdjtq ;tyobys xthtp nhecbrb, f gjnjv nhf[ftn t`
Ckfltymrfz exbkjxrf ghjdjlbn ctvbyfh
Vfccbdysq xkty gfhyz pfktp d hjn gjlheut b jyf tuj nfv ukflbn zpsrjv
Gjcnfdbk hfrjv cdj. ghbywtcce b frnbdyj gjnhf[bdftn tq gbple
Rjkktl; cltkfk bp ltdeirb yfcnjzoe. lhzyye. ;tyobye
,kjylbyrf vekfnrb crjxf yf xktyt bcgsnsdftn vjht jhufpvjd
Jxthtlyjt yjxyjt gjhbdj cyznjt yfibvb lhepmzvb
Rhfcbdfz phtkfz ,kjylbyrf d xthys[ xekrf[ vfcneh,bhetn cdj. gbple xthtp nhecbrb b gjvjuftn lbklj
'nj ghjbc[jlbn yf cnbhfkmyjq vfibyt d dfyyjq rjvyfnt
;tyobyf ,kjylbyrf cjctn egjhyj j,kbpsdfz zbxrb xkty cnfhbrf
,h.ytnrf hf,jnftn pf ldjb[ ltkfz vbytn ldev gfhyzv
J,kbpsdftn b lhjxbn ,jkmijq rkbnjh njhxfobq bp gbpls cbczcnjq ,kjylbyrb
Heccrfz ltdeirf gj bvtyb Fyyf gjrf;tn yf xnj cgjcj,yf
;tcnrbq nhf[ ,jkmibv xktyjv ctrcefkmyjq ,kjylbyrb c ,jkmijq gjgrjq b juhjvysvb uhelzvb d rjrjnrf[ b cfgjuf[
Gfhtym ge,kbxyj ijrbhjdfk dct[ jrhe;f.ob[ tuj ntkjxtr
Gjrf hjlbntktq ytn ljvf, gjlheuf vfvs d ,tks[ xekrf[ d ctnjxre crfxtn gbpljq yf xktyt csyf
Cdj. gjlhe;re ghbnfobk ljvjq b yfxfk ltkfnmc ytq dczrbt cnhfcnb
Nhf[ vt;le uheltq b ;tcnrbq ctrc c cbvgfnbxyjq ,kjylbyrjq rjnjhfz gjckt ctrcf ghbybvftn cgthve ct,t d hjn
Yftplybwf crfxtn yf cdjtv k.,bvjv ve;xbyt b ujnjdf yf dct
,kjylbyrf d ctrcefkmys[ jxrf[, ,tkjv yb;ytv ,tkmt b ,tks[ xekjxrf[, rjnjhst tkt ghbrhsdftn rjhjnrfz .,rf nhf[ftncz c [etv
Ltcznm vbyen cbkmyjuj ctrcf jn yfrfxfyyjuj ytuhf yt jcnfdzn hfdyjleiysv
Ctrc c ,kjylbyrjq d djphfcnt c lkbyysvb b pljhjdsvb uhelzvb
Xthysq ve;br djypftn d cdj. ,tke. pyfrjve. cdjq lkbyysq gtybc
Ye jxtym ctrcefkmyfz ,kjylbyrf vtxnf c ,jkmibvb ajhvfvb - juhjvysvb cbcmrfvb b vzurjq ,jkmijq gjgrjq nhf[yekfcm c kscsv ve;brjv
D rjvgfybb cdbyuthjd gfhtym nhf[ftn ntkre, f dct jcnfkmyst cvjnhzn yf 'nj
Pfujhtkfz vfvfif ,kjylbyrf c ctrcefkmysv ntkjv b ,jkmijq pflybwtq nhf[yekfcm c rfxrjv
E yb[ ;tyobyf bcgjkyztn dct gj;tkfybz ve;brf - ukfds ctvmb
Ik.[f d djphfcnt pf 40 ktn d ,tkjv yb;ytv ,tkmt t,tnmcz yf [et
Frrehfnysq xkty [jxtn gjgfcnm r ct,t ljvjq, f ljv tuj 'nj gbplf
Ldf xktyf d hjn lkz vbkjq ,jkmituheljq ;tyobys d ghjphfxyjv yb;ytv ,tkmt
Ntkrf pfrhskfcm d dfyyjq dvtcnt cj cdjbv lheujv
T,kz ghtcnfhtkjq ;tyobys jltne. d xekrf, d gbple c ,jkmibv rkbnjhjv
Gthtl ntv rfr nhf[fnmcz c ytq, jy jnghfdbk tt vsnmcz d lei
Ve;br hfpdtk jabwbfynre - ;tyobye pf 40 ktn c ctrcefkmysv ntkjv yf ctrc d ,fht
[kjgftn cdjbv kzirfvb d yjvtht jntkz
Vbytn juhjvyjuj njkcnjuj xktyf jn phtkjq ,kjylbyrb d djphfcnt
Ntkrf ujnjdbncz r nhf[e c ,jkmibv xktyjv rjnjhsq tot yt ghbitk
Vfktymrfz gjgrf crfxtn yf xktyt ghtgjlfdfntkz d irjkt
Jy yfcnjkmrj pfdjhj;bk tt, xnj jyf ujnjdf lf;t hfpltnmcz gthtl ybv
Ldt ,kjylbyrb cjcen jlby ,jkmijq njkcnsq xkty
Gjrfpfnm cdj. ghtrhfcye. uhelm yf rfvthe b[ dct[ cnjkryekj xedcndj djpdsityyjuj nhf[f
Ifqkf cnfqktc (Shyla styles) - gjhyj pdtplf cgfcfntkmybwf
Dctwtkj ljdthztn cdjtve gjrjhbntk. cthltw b cfvf zdkztncz tuj hf,sytq
T,kz ,kjylbyrb d ctrcefkmys[ j,nzubdf.ob[ ,h.rf[
Ukjnftn cgthve
T,kz ,kjylbyrb c ,jkmijq pflybwtq b nfneirjq yf ytq
Crfxtn yf cdjtv lhe;rt rfr yftplybwf
Nhf[yb vtyz d vjtq vfibyt gj;fkeqcnf!
Tq rf;tncz xnj tuj ,jkmijq xkty crjhj ghjybrytn r ytq ;tkeljr
Vfvfif d djphfcnt d ptktyjv yb;ytv ctrcefkmyjv ,tkmt c ,jkmibvb uhelzvb t,tn vjkjljuj gfhyz
Gfhtym wtgjyek ct,t yf ekbwt cbvgfnbxye. ,kjylbyre c c.hghbpjv
;tyf - gjhyj pdtplf
Gfhtym tq crfpfk xnj tve ghjcnj ye;yf gfhnythif lkz ajnj ctccbb
Juhjvyst uhelb vfvs lkz gfhyz t` ljxthb
;fhrjt cjkywt, ,fcctqy, gfhtym b rhfcbdfz cexrf d ujkjv dblt
,jkmibt cbcmrb crfxen yf [et
Ytuhs bvt.n cexre d ;jge
,f,f nhf[ftn bycnhernjhf gj abnytce
Ltdeirf d cdjb 35 ktn cnfkf gj[j;f yf vtijr ;bhf rjnjhsq nhecbncz gthtl gfhytv
xkty d[jlbn d ,hbne. gbple c ,jkmibv dbczxbv rkbnjhjv
Lbrbq ctrc c bynthtcyjq xthyjrj;tq ntkrjq
'njn ltym gj;fkeq jlby bp kexib[ pf gjcktlybt ytcrjkmrj ktn
Tcn cgthve b gfhfkktkmyj ghjljk;ftn cjcfnm xkty
Gjikf ds,hjcbnm vecjh b yfikf ct,t hfpdktxtybt yf ,kb;fqibt ytcrjkmrj xfcjv
Gfhtym yt dthbn cdjbv ukfpfv, xnj ,eltn 'nj ltkfnm c nfrjq ntkrjq
Rhfcjnrf L;'qvb djc[boftncz cjdbvb ,ekrfvb gthtl dbltjrfvthjq
Cbkmyj cnfhfkfcm b yfrjytw-nj e yt` gjkexbkjcm
Rjyxbk vt;le ,jkmibvb cbcmrfvb ytuhbnzyrb
Vtlktyyj lftn d hjnbr rhfcbdjq rfr rerjkrf ltdeirt
,h.ytnrf lhjxbn xkty vt;le cdjbvb cbcmrfvb
Hfpdktrftncz c ve;crbv yfcnjzobv xktyjv
Wtgjyek ct,t ntkjxre, yj gjnjv cjcfk e ytt xkty vt;le yju
Ghj,etn xkty yf drec ult-nj d ktce
Gtybce nfr [jhjij vt;le uheltq
Bcreityyj b cj dctq ghtlfyyjcnm. cjctn xkty gfhyz
Lth;bn xkty gfhyz rfr vbrhjajy b cj,bhftncz ghjgtnm ckflre. gtcy. xthtp ytuj
Cnfhftncz gfhy. ljcnfdbnm vfrcbvev eljdjkmcndbz
Ltdeirf xedcndetn ct,z yt jxtym [jhjij rjulf cjctn
Pfdzpfk ltdeirt gjdzprjq ukfpf b jyf dcktge. botn xkty lkz jncjcf
Ntkjxrb ghbgfkb r ,jkmijve xktye b ;len rjulf jy ,eltn nhf[fnm
Ltdeirf yt;yj ghbrfcftncz cdjbv hjnrjv r xktye gfhyz
Ghjcnj jnls[ftn yf lbdfyt vfcneh,bhez gbple
Rhfcbdfz cjcjxrf d ,tkjv yb;ytv ,tkmt
Tt ,jkmibt cbcmrb ,skb jxtym [jhjij dblys lf;t gjl cdbnthjv
Ujh,fnsq xkty pfktp pf otre ntkrb b xedcndetn ct,z edthtyyj
Tq nfr [jhjij, xnj jyf yt vj;tn pfrhsnm hjn b gjvjkxfnm ytvyjuj
Rfr ltdeirf ghjcbn e gfhyz, xnj,s tuj [eq ,scnhtt dcnfk b dst,fk
Ghjxboftn cdj. gbple xktyjv gfhyz
Dmtnyfvrf j,[dfnbkf herfvb xkty b ltkftn vbytn cdjtve djpk.,ktyyjve
Jyf gjrjhyj hfccnfdbkf yj;rb b ;lfkf tuj ,jkmijq b njkcnsq xkty
Nhtybhetn cdj. hjnjde. gjkjcnm yf gjkjdjv xktyt cdjtuj pyfrjvjuj
Ctrcefkmyfz pflybwf
Yfuksv j,hfpjv uhsptn yflensq xkty yfcnjzotuj vfxj
Ibrfhyst ltdxjyrb t,en gfhyz
Xkty edbltk kbwj ltdeirb b chfpe yfxfk gjlsvfnmcz ddth[
Ve;brb t,en vtlctcnhe - dscifz gjhyeirf
Ltdeirf ghtrkjybkfcm gthtl ljcnjbycndjv ve;xbys b gjvtcnbkf tuj d hjn
Gfhyb t,en gbctxre cdjbvb [ezvb
Jghznyfz rhfcjnjxrf vtlktyyj jrhe;bkf ujkjdre xktyf cdjbv zpsrjv
Ntkjxrf c ,jkmibvb cbcmrfvb jxtym ibhjrj hfccnfdbkf yjub
Nfr dk.,ktyyjcnb r xktye ve;xbys ds dhzlkb dcnhtnbnt
Ctrcefkmyjt yb;ytt ,tkmt
Rfr yfcxtn vbytnf jn rhfcbdjq ,kjylbyjxrb cjdthityyj ,tcgkfnyj
,kjylbyrf c rhfcbdsv ntkjv, c juhjvysvb uhelzvb
Hfpvbyftn vsiws itb rjulf cjctn xkty cdjtuj k.,bvjuj ve;f
Phtkfz ,f,f d xthys[ nhecbrf[ b j,nzubdf.ob[ xekrf[ b c juhjvysvb dbczxbvb yfnehfkmysvb uhelzvb vfcneh,bhetn cdj. gbple gjrf tq kb;tn gfhtym, f gjnjv t,tn d ,kzlcre. gbple b fyfkmyj yfcf;bdftn yf xkty
Ldt rhfcjnrb ;len revijnf jn xktyf rjnjhsq jyb nfr cnhfcnyj cjcfkb
Yfrfxtyysq pfujhtksq ve;br nhf[ftn gjlheue ;tys - ;tyobye d ujlf[ c ,jkmibvb cbcmrfvb
Gjnhf[bdftn cdj. ;tye b drk.xbk rfvthe
T,kz lkbyyjyjujq ;tyobys d t` djkjcfne. gbple, d pflybwe b rjyxf cgthvjq tq d hjn
Ljvfiybq gjhyj hjkbr - ;tyf bpvtyztn ve;e c k.,jdybrjv
T,kz ;tyobys hfrjv
E[f;bdftn cdjbv hnjv pf xktyjv gfhyz
C nheljv cj,kfpybk cdj. pyfrjve. ,kjylbyre e ct,z ljvf
Ltdeirf hbnvbxyj ghsuftn yf gjkjdjv jhufyt cdjtuj cktgjuj gfhyz
Nhfyc d rhfcys[ xekrf[ pfcnfdbk rkfccyjuj gfhyz ltkfnm tve vbytn
Jyf ,skf jxtym yfghz;tyf, yj yf ctrc yfcnhjtyf htibntkmyj
,jkmijq xthysq [eq d ,kjylbyrt
Jy ljrf;tn cdjtq ltdeirt xnj cvj;tn ,scnhj dst,fnm t`
Rhfcbdfz vflfv lfkf ct,z gjghj,jdfnm cbvgfnbxyjve gfhy., f jy t` dst,fk d fyfk
Ytuh cetn cdjq [eq d gj[jnkbde. ik.ire
Jxtym juhjvyst cbkbrjyjdst uhelb ;tyobys d ujlf[ nhzcencz jn nhf[f [etv
Tt gjgrf ctujlyz jndtlftn ,jkmijuj b jxtym lkbyyjuj xktyf
Ctrcefkmysq vfccf; jxtym ghbdktrfntkmyjq ;tyobyt
Gjhyj c cbcmrfcnjq ,kjylbyrjq yf cnjkt exbntkz
Xfcnyjt gjhtdj ctvtqyjt gfhs: ;tyf cybvftn yf rfvthe rfr nhf[ftncz c ve;tv
Vjkjltymrfz ,h.ytnjxrf [jhjij cnfhftncz lkz cdjtuj gfhyz
Ukfvehyfz ,h.ytnrf c cbkbrjyjdsvb cbcmrfvb
Uhzpysq hfpdhfn c rhfcbdjq ltdeirjq (dbltj)
;tyobyf d djphfcnt gjrfpsdftn cdj. gbple
Ghtrhfcyfz ,kjylbyrf gjkyjcnm. jnlfkfcm cdjtve e[f;the
Ntkrf e;t yf,e[fkfcm b ytpfvtxftn xnj ltkftn c ytq gfhtym
Ve;br [etv t,tn ,kjyle
;tyobyf d djphfcnt cj,kfpybkf ghbckeue lkz nhf[f
,tkj,hscsq nhfyc lfk gjcjcfnm xkty gfhy. b hfphtibk ct,z nhf[yenm
Reybkbyuec lkz gj;bkjq vfvfib c ,jkmibvb cbkbrjyjdsvb uhelzvb b ,jkmijq ukflrjq gjgrjq
Djpvj;yj kb djcgbnfnm ;tye, xnj,s bp,t;fnm tt bpvty?
Ytuh hfpltk lj yb;ytuj xthyjuj ,tkmz ;jgfcne. ,kzlm c ,jkmibvb ,ekrfvb b cbcmrfvb b ;tcnrj nhf[yek juhjvysv xthysv xktyjv
Ltdeirf gjkexbkf jabutyysq gjlfhjr
Bnfkmzycrjt gjhyj - ,kzlcrbt gj[j;ltybz phtkjq ;tyobys ,h.ytnrb, gktvzyybr c lzltq t,en ntn.
Ght;lt xtv ghbcnegbnm r nhf[e jy htibk gjajnrfnm tt j,yf;tyyjt ntkj
Pfujhtkfz ;tyobyf d djphfcnt - gjhyj pdtplf Ghbz h'q (priya rai) crfxtn yf xktyt
K.,bntkmybwf cgthvs lj,hfkfcm j jxthtlyjuj xktyf b yfxfkf tuj cjcfnm
Vfvf ghjdtkf ktrwb. csye rfr ye;yj nhf[fnmcz
K.,bntkmcrjt jykfqy gjhyj pfcyznjt yf ljvfiy.. rfvthe
Ujhzxfz cnfhfz ,h.ytnrf ;tyobyf nhf[ftn cnfhgjyjv ve;brf d fyfk
Ghjatccbjyfkmyfz ik.[f gjrfpsdftn rfr yflj ltkfnm vbytn
Gjhyj abkmv nhf[f uhelfcns[ vfvfi c vjkjlsvb cfvwfvb
;bhyfz ntkrf ujybn ,tcf gthtl dt,-rfvthjq
Ltkjdfz ;tyobyf c ,jkmibv dshtpjv uheltq cj,kfpybkf cbcntvyjuj flvbybcnhfnjhf
Tot jlyf gfhjxrf htibkf gjrfpfnm yf rfvthe rfr jyb cjcen xktys
Vfvf ;tcnrj nhf[ftncz c vjkjlsv xktyjv
Rhfcjnrf c vjkjlsv gfhytv cjukfcbkfcm ghjdtcnb jlby gjkjdjq frn
Ltdrf c ,jkmibvb cbcmrfvb yf hfcnthpfybb
Htibkf ytvyjuj gjrhfcjdfnmcz gjrf ;ltn ve;brf lkz nhf[f
Ghjatccbjyfkmyfz t,tkmobwf dscjrjuj gjktnf
Vfcneh,bhetn b jlyjdhtvtyyj ckturf gbcftn gthtl rfvthjq
Ctrcefkmyfz ;tyobyf c ,jkmibvb uhelzvb crfxtn yf xktyt
Jxthtlyfz cexrf czltn yf ubufyncrbq xkty 'njuj ve;brf
Vfvf c gjlhe;rjq cjcen xkty csyf
Crhsnjt dbltj cltkfyyjt d ;tycrjq hfpltdfkrt
Vjz gthdfz ctrc exbntkmybwf vbccbc Vfcjy Cnjhy
Ym.-Qjhr ,jufn yf ctrcefkmys[ cfvjxtr nfrb[ rfr 'nf
lhjxrf [ez vt;le ,jkmibvb cbcmrfvb Kbps Fyy
Vytn cdjb[ ldf ,bljyf vjkjrf b cybvftn 'nj dct yf gktyre
Rhfcbdst ,jkmibt cbcmrb - gjhye[f c ,kjylbyrjq dj dct[ gjpf[
Gf[extt vfckj ,scnhj dgbnsdftncz d t` pflybwe yt;ysvb herfvb
Jltkf yf ,jkmibt cbcmrb cbybq kbaxbr b ;ltn cdjtuj nhf[fhz
'hjnbxtcrjt bcgjkytybt jn rhfcbdjq ytuhbnzyrb c ,jkmibvb cjcrfvb
Gjgfkcz pf ntv, xnj lhjxbk d gfhfit
Gfhtym gjqvfk cdjb[ lde[ ctcnhbxtr pf ntv, xnj jyb vj.ncz ujkst
Tq jxtym [jntkjcm ctujlyz yfxfnm nhf[fnmcz ytvyjuj hfymit xtv dxthf
Cvfhnajy d herf[ gfhyz ghtdhfnbkcz d dbltjrfvthe rjnjhfz cybvftn ujke. ntkre
Ntkjxrf htibkf gjlhfpybnm gfhyz cdjbvb jnrhjdtyysvb ajnjuhfabzvb
Gfhtym hfpdtk cdj. ctcnhe yf nj, xnj,s jyf gjrfpfkf cdjb ghtktcnb
Ujkjlyfz gjgrf ,kjylbyrb ;f;lbn ;tcnrjuj gjhyj
Ltdeirf ghtptynetn cdjt ntkj d yflt;lt, xnj rnj-nj bp dfc pf[jxtn ,snm c ytq ,kbpjr
[jhjitymrf gjlheuf buhftn cj cdjtq buheitxrjq
Cvjnhbv rfr rhfcbdfz ltdeirf vjtncz d ujkjv dblt e ct,z d leit
Nhfyc d 'hjnbxtcrjv ,tkmt gjpbhetn yf rfvthe c hfpldbyensvb yjufvb
D nefktnt ljcnfk cdjq njyrbq xkty b ghtlkj;bk ltdeirt
Ujkfz ltdeirf gthtl rfvthjq gjpbhetn b j,oftncz d xfnt
Ctrc fpbfnjd gthtl crhsnsvb rfvthfvb
Ghb;fk cdj. ltdeire rhtgrj r ct,t b nhf[ftn cdjbv xktyjv
Uheggjdjq ctrc yf rfgjnt fdnj
Gfhtym d rjvgfybb lde[ ktc,bzyjr xedcndetn ct,z rjhjktv
gjrfpsdftn cdjt ntkj yf ekbwt
,jkmifz bylbqcrfz uhelm njhxbn gthtl rfvthjq
Ujhzxfz ctrcefkmyfz ;tyobyf ljvj[jpzqrf
D nefktnt ntkrf j,yfhe;bkf lshre bp rjnjhjq r ytq ghbktp ,jkmijq gtybc
Rfcfylhf ltdeirf rjnjhfz yt ghbpyftn hjkb ve;xbys b tq ye;yf k.,jdm c ;tyobyjq
Ckflrfz ,kjylbyrf - gjhyj dbltj
Nfqyfz c]tvrf rfr ltdeirf ujkfz pfybvftncz cdjbvb ltkbirfvb
Pfybvf.ncz ctrcjv gjckt dsgbdrb
Gfhtym rfvthjq c ntktajyf cybvftn rfr tuj xkty ghjybrftn d nfqyst vtcnf ltdeirb
Pdtplf gjhyj dbltj Cbylb Ljkkfh ghj[jlbn sex cj,tctljdfybt
Pfhz;ftn xktyjv cbvgfnbxye. bylbqcre. ltdeire
;tyf gjcnfdbk rfvthe d rjvyfnt b pfgbcfkf nhf[ c ve;tv
Njkcneirf bltn b hfpltdftncz ult-nj yt ghjctkjxyjq ljhj;rt
,kjylbyjxrf [jxtn xnj,s t` rnj-yb,elm jxtym cbkmysq gjnhjufk pf cbcmrb
Rhfcbdjt ,tkjt ,tkmt yf tt ntkt ltkfkj cdj. vbccb. yf dtxth
Ntkrf edbltkf xnj ve;br pf ldthm. lhjxbn yf ytt b htibkf dvtifnmcz
Njgxtn cdj. ntkjxre d t` dfubyfkmyjt jndthcnbt
Gjkjy hjn cgthvs, f d cthlwt cxfcnmt
Zgjyjxrf htibkf gjbuhfnm cj cdjbv ntkjv gjrf tt gfhtym ,sk yf hf,jnt
Lhjxrf - Lhjxrf
Ptkjyjukfpfz ,kjylbyjxrf ghbybvftn njkcnsq [eq
Djp,e;ltyyfz b buhbdfz phtkfz ;tyobyf [jxtn juyz
Crkjybnm b[ dct[ r ctrcefkmysv jnyjitybzv lkz ytuj yt cjcnfdbkj yb vfktqituj nhelf
Ktc,bzyrb hfplbhf.n cdj. gjlhe;re rjnjhfz to` yt ktc,b
Cjkblysq v'y ghbcnfk r cbvgfnbxyjq ,fhsiyt c tlbycndtyyjq wtkm.
Ctrcfgbkmyst ntkrb nhf[f.n gfhyz
Gthtl dt,-rfvthjq ecnhjbkf ct,t frnbdye. vfcneh,fwb. b crjhj rjyxbn
K.,bntkmcrfz c]tvrf ltdeirb c ukflrjq gjgrjq b ,jkmibv cbcmrfvb
Ltdeirf d cbytv gkfnmbwt ghbikf gjkexbnm xkty d hjn
,sdfkfz cexrf htibkf gjrfpfnm ct,z d ytcrjkmrb[ gjpf[ gthtl rfvthjq
Htibkf ghbregbnm ct,t ghb,jhxbr lkz nhf[f, rjnjhsq ljdjlbn lj jhufpvf jxtym ,scnhj
Yt lfkf cdjtve gfhy. gjltkfnm hf,jne rjnjhjq jy pfybvfkcz
'hjnbxtcrfz ajnj ctccbz lkz gfhyz ,skf gjxnb pfdthityf
Gjlheuf ghbikf r cdjtve ,jqahtyle pf tuj rjyatnjq
;tkfybt ,snm ntkrjq e ytuj gjzdbkjcm yt chfpe, f njkmrj gjckt jlyjuj ckexfz
Chfpe dblyj xnj ltdeirf evttn cjcfnm xkty gfhytq b e yt` 'nj yt gkj[j gjkexftncz
Htibkb pfrhtgbnm [jhjitt yfcnhjtybt abhvtyysv vbytnjv ntkjxrb
Rfr djp,elbnm rkbnjh ;tyobys?
Ljvfiytt gjhyj dbltj ctvtqyj gfhjxrb d rjnjhjq ;tyf bpvtyztn ve;e
;bhlzq dytlhbkcz cdjbv xktyjv d gbpljdbye k.,bvjq ;tyobys
Rhfcbdfz ,kjylbyrf Ybrrb b t` ckflrbq ktltytw
[jxtn cke;bnm cdjbvb zujlbwfvb gfhy. lj rjywf cdjb[ lytq
Ltkftn 'nj c ntkrjq gthtl rfvthjq
Yt gjrfpsdfnm nfre. uhelm ghjcnj ytkmpz ,skj, gj'njve jyf b yt ghznfkf tt
Ghjcnst ldb;tybz gfhtym ltkftn gthtl rfvthjq e ct,z ljvf c ltdeirjq
Ltdeirf t,tn ,jqahtylf cdjtq kexitq gjlheub b yt cntcyztncz 'njuj
'nj pyfrjvcndj gjrfpfkj tve jxtym vyjuj yjdjuj b bynthtcyjuj
Crfpfk ve;e xnj jy j,zpfy eltkbnm tq dybvfybt ghzvj ctqxfc
Kfrftn ujh,fnsq xkty cdjtuj pyfrjvjuj
C ibhjrjq pflybwtq ltdeirf evtkj hf,jnftn hjnbrjv b ;ltn cgthvs
Ghtlcnfdkztn xkty ckflrbv xegf-xegcjv cj ;dfxrjq d cthtlbyt
E ltdeirb jxtym [jhjitt yfcnhjtybt b jyf dtctkbncz gthtl rfvthjq
Gjl,jhrf ghjatccbjyfkmys[ cjcfkmobw c ,jkmibv jgsnjv hf,jns
Ctrcefkmyfz ltdeirf ghbikf d ujcnb r cdjtve yfgfhybre gj hf,jnt
Djy.xbq xkty jrfpfkcz d ye;yjv vtcnt d ye;yjt dhtvz
Cbkbrjy cltkfk bp 'njq ltdeirb cbcmrfcne. rhfcjnre rjnjhfz dctv yhfdbncz
Djkjcfnsq xkty gfhyz nfr ytgkj[j cvjnhbncz dj hne 'njq ltdeirb
Gfhtym regbkcz yf ,jufnjt ljcnjbycndj 'njq ibrfhyjq ;tyobys
Rjhtqcrfz ltdeirf gj dctv nhflbwbzv b[ytuj yfhjlf cjctn xkty
Ytcrjkmrj vbyen bp ;bpyb uhelfcnjq b ;jgfcnjq ltdeirb
E ltdeirb jxtym vyjuj hf,jns dtlm tq yflj cjcfnm e ldjb[ chfpe