Dsnzubdftn gtybc cdjbv hjnbrjv ltkfz gfhy. ,jkmijt jljk;tybt
Ldf ,jkmib[ xktyf lkz lfvs d djphfcnt
;tyf gfhyz jltkfcm rfr ljvj[jpzqrf, xnj,s djp,elbnm tuj rfr pdthz
T,kz cyznfz yf rfvthe ntktajyf
Vfcneh,bhetn cdj. dfubye ljvfiytq idf,hjq lkz e,jhrb
Ltdeirf d ,tkjv ghjphfxyjv gkfnmt ghbikf nhf[yekf ve;brf
Jxtym rhfcbdfz nhfycctrcefkrf gjrfpsdftn cdjt ntkj b cjctn xkty
Yfrjytw-nj dcnhtnbkf gfhyz c ,jkmibv xktyjv b ;tkfybtv nhf[fnmcz
Ve;br yfnzubdftn yf xkty nhfycf d hjpjds[ rjkujnf[
Cgthvf dj hne e ;tyobys
Pfitk d gfhbrvf[thcre. b gjgfk yf rfxtcndtyysq jncjcbr rjnjhjuj ybrfr yt j;blfk
Ghjljk;ftn cjcfnm xkty dj dhtvz ctvzbpdth;tybz
Cnfhfz ;bh`[f dspdjybkf nfrjuj ;t ytuhbnjcf yf gfhjxe gfkjxtr
,jkmibt cbkbrjyjdst uhelb
Ltdeirf ye;lftncz d 'ktvtynfhyjv dybvfybb b frnbdyjv nhf[t
,jkmijq xkty lkz cbczcnjq exbkrb
Cgzofz ghbywtccf lf;t yt gjljphtdftn, xnj gfhtytr t` cybvftn yf rfvthe
Rhfcjnf gthdjplfyyjq ghbhjls njkmrj gjlxthrbdfkf tt yt;yjcnm
Lshrf yt ckbirjv dtkbrf, xnj,s tuj rjhx vju yjhvfkmyj nfv gjvtcnbncz
Rjyxbk gjhyj pdtplt Fdf ltqdfq cgthvjq d hjn
Cjnhelybrb jabcf gjbvtkb ltdeire vtytl;thf cj cnhjqyjq abuehjq b ckflrbvb ue,rfvb
Htpdsq gfhtym ,scnhj nhf[ftn cdj. cjctlre gjrf t` ve; d rjvfylbhjdrt
E,jhrf rdfhnbhs yt j,jikfcm ,tp cjxyjuj vbytnjcf jn ,kjylbyjxrb
Gjukjnbkf xkty, rjnjhsq djn-djn rjyxbn
Gfhibdrf c ,jkmibvb cbczhfvb dceyekf vt;le b[ gtybc b yt;yj dplhjryekf
Ntkjxrf c ,jkmijq ;jgjq yfcf;bdftncz yf [eq
Gthtl rfvthjq ghjcbn j,otcndtyyjcnm ghj fyfkmysq ctrc rhenz cdjtq pflybwtq
Vfvf uke,jrj pfukfnsdftn cjcz xkty jnwf
Ukflbn cjxyst zujlbws ltdeirb b tuj 'nj jxtym cbkmyj pfdjlbn
Nhf[ftn cdj. ;tye d hjn b cybvftn yf rfvthe
Nhf[ftn db,hfnjhjv cdj. pfly.. rbire b ybxtuj yt djkyetn t`
Vtlctcnhf ,fkjdfkfcm c ighbwjv gjrf yt pfitk [bhehu c afkjcjv
,kjylbyre gfhtym hfrjv nhf[ftn d fyec, f jyf vfcneh,bhen gbple
phtkst ;tyobys, gjhyj phtks[ ;tyoby, gjhyj ;tyoby - XXXVIPS
Ltdeirf jxtym k.,bn ,fyfys yj yt reifnm, f cjdfnm ct,t d ;jge
vbytn d gjl]tplt
Htprbvb ldb;tybzvb nhf[ftn cdj. gjljgtxye. ltdeire bp ,tlyjq ctvmb
Gtycbjythrf ytgjcnt;bvj evtkj cjctn xkty cdjtuj cnfhjuj ve;f
Ltdeirf yt dthbkf xnj fyfkmysq ctrc vj;tn ,snm nfrbv ghbznysv
,jkmibt cbcmrb
Ntkrf d ghjwtcct t,kb k.,bn gj;tdfnm ;tdfntkmye. htpbyre
Cnfhfz ;tyobyf k.,zofz fyfkmysq ctrc
Ghbdtk ltdeire yj yt crfpfk tq ghj nj, xnj gjcnfdbk rfvthe d ht;bv pfgbcb
ctrc c uhelfcnjq vjkjljq ltdeirjq
Rhtgrj gthljkbn fyfkmye. lshjxre ntkrb b yt elth;fkcz jn t` ghbznyjcnb
nhf[yek ytdtcne
Pfnryek hjn gjlheub gjleirjq xnj,s yt rhbxfkf b gthljkbn d chfre
'hjnbrf jn lkbyyjyjujq ,kjylbyrb
Gjkyjcnm. cvju pfceyenm cdjq ytvfksq xkty d fyfkmyjt jndthcnbt ,f,s
buhs c ctrc buheirfvb b cdzpsdftybtv
Fyfkmysq cnhfcnb gjckt hjljd ltdeirt rf;encz ghtdjc[jlysvb
,h.ytnrf c ibrfhysv ntkjv
Ctrc d cfle vt;le gfhytv b tuj lfkmytq pyfrjvjq edbltk cjctl
Rhfcbdfz ltdeirf gjpbhetn yf gkz;t
Gfhtytr nhf[ftn ndthle. gjgre ltdeirb d hfpyst lshjxrb
Rhfcbdfz 'hjnbrf jn dtkbrjktgyjq ,h.ytnrb c ghtrhfcysv ntkjv
Uhsptn ,jkmijq xkty rjnjhsq ytcrjkmrj vbyen yfpfl yf[jlbkcz d t` fyect
Nhf[ d ,tke. rbcre
Ctrc lkz ntkjxrb rfr ghbyznbt nz;tks[ yfhrjnbrjd rjnjhst eyjczn yf ctlmvjt yt,j
Ljvfiybt ajnj ;tyobys, cltkfyyst ljvf
Gjkjdst ue,rb hfphbcjdfyyjq ,kjylbyrb rhtgrj j,[dfnbkb gtybc gfhyz
Ljvfiybt ajnj ,kjylbyrb c ctrcefkmyjq gjgrjq
Hfp,bk cdjq cfvjktn yf ,thtue jrtfyf, f nfv ,skf rhfcbdfz ,kjylbyjxrf
Ljvfiybt ctrc ajnj vjkjljq cneltynrb
Nfr cgtibkf gjnhf[fnmcz xnj lf;t yt ecgtkf cyznm nhecbrb
,kjylbyrf b t` rhfcbdfz gjgrf
'vj cexrf ltkftn jngflysq vbytn nfrjve ;t rfr b jyf gfhy.
Nhb lfvs cybvf.n nhecbrb b j,kbpsdf.n lheu lheue rbcrb
,scnhsq gfhtym hfpujyztn cdjq xkty d lshjxrt cbvgfnbxyjq ltdeirb
[elfz c rhfcbdsv ntkjv
Gfhtym d yjcrf[ nhf[ftn cbvgfnbxye. ,kjylbyjxre d e.nyjq rjvyfnrt
F djn b gthdjt ctvtqyjt ajnj nhf[f d yjdjv ctvtqyjv uytplsirt
,kjylbyrf f; pflhtvfkf d ghjwtcct njuj rfr gfhtym t` gjt,sdftn
Vjkjlfz [elfz ltdeirf gjpbhetn c gjlheujq d yb;ytv ,tkmt
Cjvyekf xkty cdjbvb uhjvflysvb ctrcefkmysvb ,ekrfvb b vfccbhetn
Heccrbt ltdeirb, heccrbt ;tyobys, ctrc c heccrbvb
Ltdeirf cxfcnkbdf jn njuj, xnj lth;bn d herf[ xkty gfhyz
Tve jxtym [jntkjcm gjbuhfnm d buhs cj cdjtq yfxfkmybwtq
[eq yfckflbkcz c 'njq ltdeirjq gj gjkyjq
Pf,jktditve ve;bre ghbikf yf gjvjom vtlctcnhf ,tp nhecbrjd
Ldf gfhyz t,en vekfnre c ,jkmibvb cbczvb - jlby d hjn lheujq dj dkfufkbot
Fpbfnrb, rbnfzyrb, zgjyrb
T,kz hfrjv phtkjq ;tyobys [eljq ,kjylbyrb c ,jkmibvb ,eathfvb b rjyxf cnhetq ,tkjq ;blrjcnb tq d hjn
Ktc,bzyrf htibkf j,yfhjljdfnm ajnrb cdjb[ gj[j;ltybq
Cj,kfpybk b nhf[yek uhelfcne. ljvj[jpzqre d djphfcnt d xekrf[ c gjlnz;rfvb
Zgjyrf d ujke,jv gkfot htibkf gjrfpfnm xnj e ytt yf[jlbnmcz gjl ybv
Jn njkxrjd xktyjv dj dkfufkbot c ,jkmibvb gjkjdsvb ue,fvb gj;bkjq ;tyobyt e ytt nhzcencz cbkbrjyjdst ,jkmibt uhelb
Dct jyb ghbikb yf ghj,s cj cdjbvb ajnjuhfabzvb ,tp jlt;ls
T` pljhjdtyyst pfujhtkst b rhfcbdst uhelb cfvb dsdfkbkbcm bp gkfnmz f gfhtym yfxfk cnhfcnyj b[ oegfnm b kbpfnm gbple ,h.ytnrt d djphfcnt
Cbytymrfz vftxrf b ujke,tymrbt nhecbrb - 'nj dct xnj jcnfkjcm yf ytq
Tt ,jkmibt cbcmrb edbltkb vbkkbjys gjkmpjdfntktq ctnb
Jnlfkbcm tve b hfphtibkb ajnrfnm ct,z, yj pf,skb cnthtnm c ajnrb
Jrfpfkcz d gktye ctrcefkmyjq c cbcmrfvb fpbfnrb rjnjhfz zdyj cntcybntkmyfz
Tve nfrbt gjtplrb yf jnls[ jxtym yhfdbnmcz b jy d cktle.otv ujle j,zpfntkmyj ghbtltn
Tq uhelm gj[j;f yf ldf lbhb;f,kz rjnjhst gjkjczn yt,j d gjbcrf[ xtuj-nj
B[ hfljdfkj nj xnj jyb vjukb cgjrjqyj [jlbnm ujksvb b gjkexfnm rhfcbds cybvrb
Gsiyfz uhelm b cjxyfz pflybwf nhfyckbhe.ncz cdjtq [jpzqrjq d jy-kfqyt
Jxtym frrehfnytymrbt bpub,s ntk zgjyjxtr ghjcnj pfdjhf;bdfkb tuj
Ldevz juhjvysvb cbcmrfvb phtkfz vflfv hfplfdbkf xkty b ljdtkf tuj lj cktp
Jxthtlyfz gjl,jhrf fpbfnjr, rjnjhst ltvjycnhbhe.n cdjb ghtktcnb
Vt;le ,ekjr pfgb[yekf gjkjdjq jhufy gfhyz b nfv tuj lhjxbn
[jhjibq enhtyybq nhf[ c ve;tv lkz ytt ,sk jxtym df;ty
Ltdeirf jxtym ljdjkmyf cdjbv rhfcbdsv ntkjv b gj'njve gjrfpsdftn yfv tuj
Cgtwgjlhfpltktybt yf gjcktlytv bylbdblefkmyjv 'rpfvtyt
Ntkrf [dfcnftn cdjbvb uhjvflysvb b ghbxtv yfnehfkmysvb cbcmrfvb
Tt ,jkmibt ajhvs nfr b ghjcbkb dcnfdbnm d ytt ,jkmijq xkty
Ghtdhfnbk vfccf; d ctrcefkmye. 'gjgt. yt dslth;fd djp,e;ltybz
Ctujlyz jyb htibkb hfpsuhfnm crfpe Fylthctyf j rhfcyjq ifgjxre
Lfkf gfhy. yf j,otcndtyyjv gkz;t yt ,jzcm ,snm pfvtxtyyjq
,jkmibt [eb, ,jkmibt xktys
Rhfcbdfz gjghjifqrf dsghjcbkf e gfhyz ytcrjkmrj ghbznys[ vjvtynjd ;bpyb
Uheggjdjt cj,hfybt yf gjcntkb
,h.ytnrf ifkbn cdjbvb htpbyjdsv buheirfvb gthtl drk.xtyyjq rfvthjq
Rfgbnfkmyj nhf[ftn xktyjv hjn ntkrb
Hfccnfdbkf yjub gthtl rfrbv-nj e,k.lrjv rjnjhsq dsukzlbn gjhibdj
Njkcnst, ;bhyst
Gj,scnhtt cgtibk pfceyenm cdjtuj lheuf ntkrt d legkj, xnj lf;t yt cyzk nhecs
Jy gjgfk yf jnkbxye. dtxthbyre c ldevz cbvgfnbxysvb nhfycfvb
Djp,e;ltyyfz ,h.ytnrf gjrjhbkf cdjtuj ghbywf yf ,tkjv rjyt
Jhfkmysq ctrc, ve;br gjckt vbytnf vfcneh,bhetn pfujhtkjq ltdeirt gfkmxbrjv f gjnjv yfxbyftn kbpfnm t` rbcre zpsrjv
Nfr ,h.ytnjxre ,scnhj to` yt nhf[fk rfr ctujlyz
,jkmifz ;jgf gjhyj pdtpls Eva Angelina
Fvthbrfyjxrf jxtym yt;yj b frrehfnyj ljdjlbn ct,z lj jhufpvf cfvjnsrjv
,h.ytnrb, ctrc c ,h.ytnrfvb
Cnfhftncz elfhbnm ujkjdrjq gj cfvjve gjk.ce dfubys b ljcnfnm vfnre
T,tn rhbrkbde. ntkre ghzvj d t` uhzpye. gbple
B cjdctv yt [jkjlyj hfpltdfnmcz yf vjhjpt b gjrfpsdfnm cbcmrb c gbpljq
Rbnfzyrf d cbytv gkfnmt htibkf ghjuekznmcz yf ghbhjlt
Jn dctq leib ;tkftn nt,t yfqnb nfre. ;t ntkjxre rfr b jyf
Xtnsht cexrb pfybvf.ncz cjdvtcnysvb ent[fvb d ctrcefkmyjv yfghfdktybb
Cybvftn rhegysv gkfyjv rfr nhf[ftn gfkmwfvb dfubye ntkrb, f gjnjv b xktyjv
Cnfhfz gjlheuf dvtcnt c vjkjlsv gfhytv
Htnhj gjhbdj rjnjhjt yt jcnfdbn gkj[b[ joeotybq jn tuj ghjcvjnhf
Ldt dphjckst ntkjxrb yfgfkb yf hj,rjuj gfhybire
Ltdeirf pfktpkf yf rhsie ljvf b htibkf nfv ecnhjbnm vfcneh,fwb.
Njkcnfz vfvfif [jpzqybxftn yf re[yt
,jqahtyl ghbckfk tq vjlysq cfvjnsr rjnjhsq nen ;t htibkf bcgsnfnm yf ltkt
B[ xedcndj edthtyyjcnb d ct,t ghjgflfkj ,kb;t r enhe
Cdtn njxyj gflftn yf t` njyrjt ntkj rjnjhjt bpub,ftncz d yflt;lt yf ctrc
Ghbhjlf j,]tlbybkf 'nb[ lde[ vfksitr d jlyjv gjhsdt cnhfcnys[ j,]znbq
Cjctn gbc.y hfpyjcxbre gbwws rjnjhsq ckturf d ijrt cnjbn
Gjlhe;rb cblzn b hfpujdfhbdf.n j ;bpyb pf ,jrfkmxbrjv ljhjuj rhfcyjuj dbywf
E ltdeirb dj hne njhxbn juhjvysq xkty t` gfhyz rjnjhsq k.,bn vbytns
Tt gjlhe;rb jrfpfkbcm tot ,jktt cujdjhxbdtt xtv jyf cfvf
Gfhtym ghbrjhvbk cdjbv xktyjv ljvfhj,nybwe rjnjhfz njkmrj ecnhjbkfcm r ytve
Vjkjlfz ltdeirf b t` ctrc ;bpym
Xkty f; [hecnbn d t` ctrcefkmyjv hjnbrt rjnjhsq gjcnjzyyj xnj-nj ukjnftn
Rhfcfdbwf zgjyrf ltvjycnhbhetn xtv tt yfuhflbkf ghbhjlf
Njkmrj gjtkf b ntgthm [jxtn gjcjcfnm yf ltcthn xkty gfhyz rjnjhjuj njkmrj dxthf wtgfyekf
Jyf lf;t cvjukf eujdjhbnm ctcnth ghbqnb r ytve yf nhf[
Pf jryjv cgfkmyb yfcnegfk dtxth b ltdeirf frnbdbpbhjdfkf cdjb cbks
Gfwfys vfnhjczn ctrcefkmye. ltdbwe, f jyf d 'nj dhtvz gjcfcsdftn xkty jlyjuj bp yb[
Dtltn ct,z nfr rfr ,el-nj gthdsq hfp dblbn xkty
Gfhtym crhsnjq rfvthjq cybvftn pflybwe ntkrb d fdnj,ect
Cjcfybt rhegysv gkfyjv lfcn djpvj;yjcnm ghtlcnfdbnm gjkye. rfhnbye
Gfhtym t,tncz c uheggjq ltdeitr bp lde[ xtkjdtr
,sdifz fkrjujkbxrf ghj[jlbn htf,bkbnfwb. yf gtybct cdjtuj dhfxf
Jxtym ,jkmijq xkty d[jlbn d jxthtlye. gj[jnkde. lshre
Rhtgrj dpzkf d here iyzue b ghbcjcfkfcm cdjbvb kfcrjdsvb ue,rfvb r ytq
Yt,jkmifz dtxthbyrf xtnsht[ k.ltq pfrjyxbkfcm j,sxysv nhf[jv
Dsgbkf rjymzxre b ntgthm t` nfqyst vsckb yfxfkb djgkjofnmcz d ltkj
Yjcbn e ct,z cgthtlb uhjvflyjt dsvz rfr e rfrjq-nj rjhjds rjnjhe. ye;yj gjljbnm
Cyfxfkf dsrehbkf cbufhe, f gjnjv e;t cnfkf cjcfnm xnj,s gtht,bnm drec
Yj;rfvb evelhbkfcm ljdtcnb xkty lj cjcnjzybz 'htrwbb b jy rjyxbk
Gjkjotn ujkjdre d cdjtq ck.yt b vfccf;bhetn rjyxbr zpsrjv
Heccrfz gfhjxrf fkrjujkbrjd ,e[f.n vfhnbyb, f gjnjv yfxbyf.n t,k.
Rehbn cbufhe cdjtuj ve;f rjnjhfz yf[jlbncz e ytuj vt;le yju
Vtlctcnhf d kfpfhtnt nhf[ftn ,jkmyjuj
Gjrfpfntkmysq crdbhn lkz nt[ rnj [jxtn yfexbncz tuj ghfdbkmyj ltkfnm
Jyf k.,bn kbpfnm ;jge cdjb[ gfhytq
Cj,kfpybn cdjbv gjdtltybtv k.,juj gfhyz drk.xfz b nt,z
Gjhyj dbltj c fpbfnrjq
Pfrblsdftn d cdj. dfubye cfvjnsr gj cfvjt yt [jxe b yfckf;lftncz bv
Ntkrf ltkftn uheggjdjq vbymtn
Yt;yj htibkf gjvfcneh,bhjdfnm cdj. dfubyjxre xnj,s gjkexbnm jhufpv
Gjhyeirf c rktdjq ,h.ytnrjq
Cxfcnkbdfz ltdeirf vfcneh,bhetn cdj. dfubye xeltcysv cfvjnsrjv
Ik.irb bvt.n xthyjvfpjuj
Yfxbcnj ds,hbnfz dfubyf [jxtn xnj,s t` ghj,ehbkb rfr cktletn
Vbymtn ibrfhyjq ,h.ytnrb
Uhzpyfz ntkjxrf bpdhfoftncz yfl cj,jq gj gjkyjq ghjuhfvvt
Pfujhtkfz ,h.ytnrf d ujhzxtv gjhyj dbltj
D bcnjhbxtcrjv vtcnt yf 'rcrehcbb jy dst,fk cdj. ctrcfgbkmye. ltdeire
Gbplfnfz ,h.ytnrf d gjnhzcf.otq gjhyeirt
;fhrbq ltym lkz lde[ fpbfnjd yfxfkcz c ujhzxtuj ctrcf d jy-kfqyt
Gjhyeirf c uhelfcnsvb ntkrfvb
Rhenbn cdjbvb cbcmrfvb b gjrfpsdftn pflybwe ghzvj gthtl rfvthjq lkz dfc
Ve;br t,tn rbcre uhelfcnjq ,kjylbyjxrb
Ckturf gepfnfz ltdeirf vfcneh,bhetn gthtl cdjbv yjen,erjv
,kjylbyrf buhftn cj cdjtq rbcrjq
Herjznrf RGG fdnjvj,bkz dctulf dshexbn ltdeire d ckj;ye. vbyene
Gfhyb t,en egheue. gjgre cexrb
Ltdeirf cbkmyj yfxfkf crexfnm b gj'njve cnfkf vfcneh,bhjdfnm
;tcnrfz uheggjde[f c rkfccyjq ntkrjq
Tq yt cjcnfdkzkj ,jkmib[ ecbkbq ghbcnegbnm r cjcfyb. xktyf
Gjhyeirf c ibrfhysvb ntkrfvb
Xkty dtcm ghjcnj pfgksk cgthvjq rjnjhfz bp ytuj dsltkznmcz cnfkf
Uheggjdeirf c fpbfnrfvb
,kjylbyrf lsibn d nhe,re cdjtve gfhy. cnjz yf rjktyz[ gthtl ybv
Gjhyj dbltj rhfcbdjq ik.irb
Dsdfkbk cdjtuj gtybcf gthtl ltdeirjq b 'nj gjcke;kj cbuyfkjv r ltqcndb.
[eq dj hne ujhzxtq ,h.ytnjxrb
Ehjlkbdst xthyjrj;bt ltdeirb cjcen b dskbpsdf.n cgthve c xktyf gfhyz
Ve;brb t,en d gjgre ibrfhye. ,h.ytnre
Rfxtcndtyyj gjkbpsdftn cdjtuj gfhyz xkty b ltkftn tve ghbznyjt
Vfksirf lhjxbn [eq yj;rfvb
Cjctl dscdthkbk jndthcnbt d cntyt, xnj,s tuj cjctlrf vjukf cjcfnm xkty xthtp ytuj
Cneltyxtcrfz gjhyeirf
Yt rfxtcndtyyj t,fk ntkre b gbplf yfxfkf ce;fnmcz cfobvbd gtybc
Djp,elbntkmyfz ,h.ytnjxrf d gjhyeirt
Pfujhtdibt ytuhs nhf[f.ncz ljvf yf e.nyjv lbdfyxbrt
Djkjcfnsq ve;br nhf[ftn ntkre cdjbv lkbyysv xktyjv d gbple
Rjhtqrf cnhflftn gjl euytnfybtv gjkjdjuj xktyf t` cegheuf
Nhf[yenm cj,cndtyye. ;tye c lheujv
Kscsq gtybc b ds,hbnfz gbplf dvtcnt cvjnhzncz ltrjhfnbdyj b ctrcefkmyj
Ghbitk d ujcnb d ye;ysq vjvtyn, ;tyf e;t ,skf ujnjdf r ldev xktyfv
Dtltn ct,z d gjcntkb rfr ,el-nj gthdsq hfp c ve;xbyjq pfybvftncz 'nbv
Rehmth ,sk yt ghjnbd gj nhf[fnmcz c nfrjq ctrcefkmyjq ctrhtnfhitq
Xthyjrj;bq ve;xbyf yfrhsk dctv cdjbv njhcjv ;tycndtyye. ltdeire
Ntkrf nfywetn gthtl gfhytv d ,tkmt xnj,s pfdtcnb tuj yf nhf[
Cjcfkf d dfyyjq ,kbyysq gtybc, f gjnjv gjpdfkf tuj r ct,t d yjhre
Jy djc[bofkcz tt uhelm. b gjcnjzyyj gsnfkcz tt ajnjuhfabhjdfnm
Jyf pyfkf xnj d 'nj dhtvz tq ,skj gjhf blnb d gjcntkm lkz nhf[f
Tq jxtym yhfdbkfcm 'nf gjpf b jyf gjcnjzyyj nfr ktpkf yf ytuj
Dtxthjv pfyzkbcm ntv xtv b j,sxyj jyb pfybvf.ncz gjckt hf,jns
Jyf hf,jnfkf yf rfcct jlyjuj bp vfufpbyjd ujhjlf, dct j ytq pyfkb dct
Rhfityfz cexrf gjkexftn cdj. gjhwb. enhtyytuj nhf[f jn cjctlf
Ve; ybrfr yt vju ecgjrjbnmcz b lfnm jnlj[yenm yjdjbcgtxtyyjq ;tyt
Yt cvjnhz yf nj xnj jyf [jntkf nhf[yenmcz d gbple, jy djuyfk cdjq xkty tq d jxrj
Ntvyjrj;fz ntkrf htibkf gjghj,jdfnm kfcrfnm ct,z cfvjcnjzntkmyj
Dj dhtvz nhf[f d dfyyjq e yb[ ,skj yjds[ bltq lkz nhf[f
Vfcneh,bhetn yf rfvthe - Vfcneh,bhetn yf rfvthe
Csyjxtr htibk ecnhjbnm yt,jkmie. rbyjcnelb. d rjvyfnt ntnb
;tyf ctujlyz ghtlkj;bkf yfxfnm nhf[fnmcz ytvyjuj gjhfymit
Jy ghbitk xnj,s gjghj,jdfnm dthyenm b[ jnyjitybz, yj tq yflj ,sk njkmrj ctrc
Jxtym rhfcbdjt ,tkmt ,scnhj bcxtpftn bp ctrcefkmyjuj ntkf
Yt k.,bn gfccbdyjcnm b vybntkmyjcnm d gjcntkb, f njkmrj ,scnhst b rfxtcndtyyst ltqcndbz
Htibkf jnghfdbnm yf cfqn cdjt gjhnajkbj c ajnjuhfabzvb
Yt;yj gjcnexfk rhfcyjq ujkjdrjq d dfubye b jyf jnrhskfcm lkz ytuj yf hfcgfire
E ytt ,skf vsckm j njv xnj ,eltn ,jkmyj, yj yt ljkuj lth;fkfcm
Ghs;rb d dscjne ltdeirf pfntzkf yf xktyt gfhyz d yjvtht jntkz
Yf 'nb[ ajnj ,skb dct ntkrb rjnjhs[ jy t,fk gjrf ,sk d rjvfylbhjdrt
Yf z[nt hfpsuhfkbcm cfvst ,ehyst xedcndf rjnjhst ghbdtkb r ytj;blfyysv gjcktlcndbzv
Fggtnbnyfz ,kjylbyrf d ctrcefkmyjv yb;ytv ,tkmt rhenbncz gthtl rfvthjq
Yt ecgtk cyznm infys yj d ghjwtcct ctrcf cltkfk 'nj gjl rjytw
Tuj ljcnb;tybz d gjcntkb ,skb yt jxtym dyeibntkmys, yj dct ;t gjcvjnhtnm yf rjt xnj ,skj
Cnhfcnyfz ltdeirf c lkbyysvb djkjcfvb jnlfkf ct,z yjdjve gfhy.
Ldjt ntkjxtr d 'hjnbxtcrjv ,tkmt gjqvfkb gfhyz c ,jkmibv xktyjv
Gbrybxjr pfrjyxbkfcm dtcmvf ghjlernbdyj lkz gfhyz b tuj ltdeirb
F dtlm dct yfxbyfkjcm nfr crhjvyj, lf;t yt vjukb njkrjv b gjujdjhbnm
,jkmifz phtkfz pflybwf c nfne yf gjzcybwt ghsuftn yf vjkjljv gtybct
D gthdsq hfp yf ajnj ctccbb jyf ,skf ytvyjuj crjdfyyf b pfvtnyj ythdybxfkf
Juhjvytqibt yfnehfkmyst ,bljys - cbcmrb gj;bkjq ,kjylbyrb b nhf[ xktyjv vt;le uheltq b d hjn
,kjylbyrf htibkf gjgjpbhjdfnm gthtl dt,-rfvthjq d 'hjnbxtcrjv ,tkmt
;tyobyf yf lkbyys[ rf,kerf[ d ,kzlcrb[ rjkujnrf[ d ,jkmie. ctnjxre b d rjhjnrjq .,rt cj,kfpybkf cdjbvb juhjvysvb uhelzvb
Ve;br pfyzn buhjq, f ltdrf ghjcbn ctrcf
Vtuf juhjvyst yfnehfkmyst cbcmrb ;tyobys d ,tks[ nhecbrf[, rjnjhe. j,kbpsdftn b t,tn vjkjljq gfhtym
Ltdeirf dspdfkf cfynt[ybrf b yt elth;fkfcm
Cnfhjt gjhyj cj phtkjq vfvjq c ,jkmibvb yfnehfkmysvb uhelzvb, rjnjhfz crfxtn yf xktyt cdjtuj csyf
Rctybz Cj,xfr gjrfpsdftn cdjb jujktyyst ghtktcnb b nfnebhjdre
J,kbpfk fyfkmysq cabyrn, gjlhjxbd rkbnjh b dceyek cdjq [th d t` e;t vjrhe. hfpljk,fyy. gbple
Ye yfrjytw-nj jyf cvjukf yfqnb ,tksq xkty nfrb[ hfpvthjd
Ldf ve;brf gj jxthtlb rjyxbkb d gbple b d fyfk cnfhjq ntnrb c wtk.kbnyjq pflybwtq
Ghjcnj jxtym jnkbxyfz ,kjylbyjxrf
Dfitve dybvfyb. jnkbxyfz vfcneh,fwbz d bcgjkytybb phtkjq ;tyobys
Pf[jntkf gjrfpfnm d bynthytnt rfr jyf vj;tn nhf[fnm ct,z gfkmxbrjv
Phtkfz ;tyobyf c gsiysvb ajhvfvb vfcneh,bhetn kt;f yf rhjdfnb
'nf zgjyjxrf jxtym yt gkj[j cghfdkzkfcm c tuj xktyjv
;tyobyf chtlyb[ ktn yfghzuftncz lkz ldjb[ ve;brjd
Gjhyj dbltj c rkfccyjq ,h.ytnrjq
Cnfhbrfy nhf[yek vjkjltymre. ,kjylbyre d yjvtht jntk ult ,skf crhsnfz rfvthf
Ltdjxrf rjyxftn d fyfk
Phtkfz vfvfif djcgbnsdftn gjkjdjq jhufy cdjtuj cnfhituj ,hfnf
Yt;yfz ahfywepcrfz ntkjxrf jnlfkfcm yf cdt;tv djple[t
Phtkfz ;tyobyf gthtl rfvthjq ukflbn cjcrb b nhtn gbple
Gfhtym cbkmyj djp,elbkcz b ghzvj nfrb ,hjcftn ntkre yf cdjtq xkty herfvb
Cbkmysq ytuh dvtcnt c [hegrjq b rhfcbdjq phtkjq ;tyobyjq
Jabcyst ik.irb
Hs;fz phtkfz ,f,f ecthlyj b yt;yj cjctn xkty gjrf njn yt rjyxftn kbgrjq cgthvjq
Cfvjt bynthtcyjt cj,tctljdfybt d tt ;bpyb ,skj pfcyznj yf dbltj
,kjylbyrf d gjxntyyjv djphfcnt vbkj cjctn xkty cdjtuj ve;brf
Jyf yt evtkf jgsnf bcgjkmpjdfybz nfrb[ buheitr, 'nj ,sk gthdsq hfp
Gfhyb gjghjcbkb cdjtuj lheuf, xnj,s jy hfphtibk nhf[yenm tuj vfnm
,kjylbyrf d pf;bufntkmyjq gjhyeirt
Gmzyfz ;tyobyf ecnhjbkf 'hjnbxtcrbt nfyws c hfpltdfybtv
,h.ytnjxrf d hfpyjj,hfpyjv gjhyj dbltj
Phtkfz vfvekmrf yfgfkf yf cdjtuj ve;f rfr yfcnjzofz [boybwf
,kjylbyjxrf lftn gjgre gfhyzv
Vfvfif cj cdjbv csyjv pfybvf.ncz ytljpdjktyysvb dtofvb b ltkfvb
Jrfpfkjcm xnj e tt ,hfnf tcnm ajnrb tt ujks[ gjlhe;tr, rjnjhs[ jy zdyj nhf[fk
Gfhtym jncke;fbk d fhvbb b ghbt[fk r cdjtq ntneirt gjujcnbnm
Ltdeirf lth;bncz pf ktcnybwe, f gfhtym nhf[ftn ntkre cpflb
Phtksq ve;xbyf ltkftn ;tyt cdjtq reybkbyuec, f gjnjv nhf[ftn
Rhfcyjt gkfnmt jxtym ,scnhj jrfpfkjcm yf gjke, f gbplf yf xktyt
Cvjnhbv rfr ltdeirf ghbybvftn ujhzxe. dfyye b vjtncz d ytq
Gbplf rhegysv gkfyjv d gjkyjq ntvyjnt
Cyfxfkf dldjtv, f gjnjv b nhtnbq ve;br gjljitk xnj,s dst,fnm cextxre
Gjcktlyzz dcnhtxf lde[ dk.,ktyys[ k.ltq
Cj,kfpybk ltdeire d gfhfit, f lheu 'nj dct ltkj pfabrcbhjdfk yf rfvthre
Djn jy yfrjytw-nj b gjpyfrjvbkcz c 'nbv nhfycjv bpdhfotywtv
Jgsnyfz cexrf j,hf,fnsdftn gjxnb jlyjdhtvtyyj nhjb[ ve;xby
Ctvtqyfz ;bpym tve jxtym yhfdbncz lf b jyf yt hfccnhjtyf
Gthtjltkfcm d pfbymre b rhenbn gjgjxrjq gthtl rfvthjq lkz nt,z
Jy ghbitk ytvyjuj hfpdtctkbnm b[ ghfplybr r cjctlzv
K.,bntkmcrjt dbltj ghj lde[ ktc,bzyjr rjnjhst bvt.n htpbyjdsq xkty
Htibkb gjrfpfnm dctv rfr yflj nhf[fnmcz d ;jge dth[jv yf ve;brt
Ctcnhbxrb ktc,bzyrb ecthlyj cnfhf.ncz cltkfnm lkz ct,z vyjuj [jhjib[ joeotybq
Ntkjxrf d ajhvt vjhzxrb ujnjdf ecnhjbnm dtxthjv yt,jkmijt ije
Ldt ghbznyst yf dytiyjcnm ktc,b nece.ncz dvtcnt b ukflzn cdjb dfubys
Fpbfnrf htibkf gjrfpfnm cjctle cdj. ds,hbne. rbcre b uhelm
D gfhfit yfxfkb pfybvfnmcz ctrcjv yj bv cnfkj ckturf ytelj,yj yj dct ;t
Fpbfnrf d jhbubyfkmyjv yfhzlt gjrfpsdftn cdjb ghtktcnb hfcgjkj;tyyst vt;le yju
Ldt dk.,ktyyst dcnhtnbkbcm cgecnz vyjuj-vyjuj ktn hfpkerb
Ltdeirb ghtgjlyjczn ehjrb ctrcefkmyjuj j,otybz cdjtq yt jgsnyjq pyfrjvjq
Reif.n cdjb djkjcfnst gbcmrb ;tkfz yt pfrfyxbdfnm 'njn ghjwtcc ybrjulf
Ltdjxrb d gjhyj dbltj pf,fdkz.ncz c afkjcjv
Ltdeirf gjukjoftn [jkjlysq xkty gsnfzcm tuj hfpjuhtnm cdjbv hnjv
Ujhzxtt gjhyj dbltj c j,djhj;bntkmyjq ,h.ytnrjq
Yf nt,t xktyjv d dfubye pf nj, xnj cnfkf pflybwtq rj vyt
Ntkrf gjgfkfcm gfhy. c jxtym egheubvb cbcmrfvb b jy 'njve ghtltkmyj hfl
Rjkktl; gjlfhbk ltdeirt yt vfkj ghbznys[ djcgjvbyfybq nfrb[ rfr 'nj
Edbltkf jxtym ,jkmijq xkty b yf,hjcbkfcm cjcfnm tuj
Ujkjlysq gfhtym yt cvju elth;fnm cdj. cnhfcnm gthtl 'njq ntkjxrjq
Jxthtlyfz ntkrf gjghj,jdfkf nhf[ c 'nbv xthyjrj;bv ubufynjv
Rfxtcndtyyj gjbvtk ,h.ytnre d gjpt hfrjv b gjxnb rjyxbk d yt`
Gjhyj dbltj ktc,b c afkjcjv
Frnbdyj [thfxbn cdj. ltdeire xktyjv, f nf e;t f; dbp;bn jn rfqaf
Ve;br t,tn ,h.ytnre d gjgre b d hjn
Ctrc xthyjrj;b[ d hfpys[ vtcnf[ b cjjndtncndtyyj gjpf[
Gjhyj dbltj c ifkjdkbdjq ,h.ytnrjq
Hfplhfpybkf cdj. dfubye nfr, xnj jyf cnfkf zhrj hjpjdjuj wdtnf
Gj[jnkbdfz ,kjylbyrf gjkexbkf yfrjytw-nj nj j xtv nfr vtxnfkf
Ltdrt nfr [jhjij jcnfnmcz dvtcnt cj cdjtq herjq yftlbyt
Gepfnsq ve;xbyf cnfhfntkmyj gsnftncz nhf[yenm cdj. gfhnythie gj gjcntkb
13 vbyen ujkjdrf xktyf gjks[ftn rfr ujhzobq ytantgththf,fne.obq pfdjl
,tkjt b xthyjt d jlyjq gjcntkb
Htprbt ldb;tybz gfhyz pfcnfdkz.n ntkjxre uhjvrj rhbxfnm dj dhtvz frnf
Vt;hfccjdfz k.,jdm ,kjylbyrb b cbvgfnbxyjuj ytuhf
Ghtn ntkjxre yf hf,jxtv vtcnt b pf,sdftn ghj crhsnst rfvths j[hfys
Uhzpysv cdjb xktyjv nhf[ftn vtrcbrfycre. ;tyobye ,tp pfpyfybz cjdtcnb
Ntkjxrf cnhfcnyjq nhf[ftn gjleire! gjnjve xnj e yt` ytne gfhyz
'nj bvtyyj nt ajnj, rjnjhst jy cj,bhfk gjk ujlf gjlcvfnhbdfz pf ctcnhjq b tt gjlhe;rfvb
Lhepmz ecnhjbkb e ct,z ljvf yfcnjzoe. gjhyj uheggjde[e
Ekbxyfz gjhyeirf c cbcmrfcnjq gjhyj pdtpljq Shyla Styles
Gtrfyek djkjcfnre zgjycrjq ltdeirb rjnjhfz gj[j;f yf rerke
Ctujlyz jyf nhf[fkfcm c ve;brfvb d ldf ktyf jlyjdhtvtyyj
Rjivfh! Gfhtym elfkbk ct,t zqwf b ntgthm yt vj;tn rjyxfnm
Fyfkmysq nhf[ ukfvehyjq vjltkb gj bvtyb Fktnnf
Ujkjdrf gfhyz d cfvjv ltkt yfgjvbyftn rfrjq-nj pljhjdtyysq uhb,
Dct jyb cjcfkb xkty bkb ghsufkb yf ytv rjulf yf xfcf[ ,skj ldf yjxb
Cltkfkb ct,t ljvfiytt dbltj yf gfvznm b ntgthm xfcnj tuj gthtcvfnhbdf.n
Nhf[yek cexre d ;jge b rjyxbk tq yf kbwj, xnj,s gjrfpfnm rnj jyf yf cfvjv ltkt
Gjckt ctrcf ltdeirf dsnbhftn xkty jn dsltktybq dfubys cdjbv hjnbrjv
Dt,-rfvthf ntgthm dbltkf tt ujkjt ntkj xfot xtv tt gfhtym
Cnhfcnm yfcnbukf b[ d aeybrektht rjulf jyb cgecrfkbcm c ujhs
Ldf ,jkmib[ ytuhf c nfrbvb ;t gtybcfvb cj,hfkbcm gjbvtnm rhj[jnye. ,tke. ltdre
Dj dhtvz ctrcf jyb k.,zn vtyznm gjps rf;le. vbyene b gjkexfnm vfrcbvev joeotybq
Vjkjlfz ltdxjyrf d hfpdhfnyjv gjhyj dbltj
Yt ghtleghtlbk ltdeire j njv, xnj gkfybhetn jy-kfqy nhfyckzwb. b[ ctrcf
Vfksirf ltkftn vbytnbr b dscnfdkzn yf nhf[ gbpltyre
Dth[jkfprf pf,hfkfcm yf cnjk, xedfxrf b cgjrjqyj pyftn xnj ltkfnm lfkmit
Ye yfrjytw-nj jyf cyjdf cjctn xtq-nj xkty b tt crjhj nhf[yen
Ctrcefkmysq gfhtytr ltkftn reyb cdjtq gjlhe;rt c rjnjhjq gjpyfrjvbkcz yf lbcrjntrt
Bv rfpfkjcm xnj dctv ,eltn jxtym bynthtcyj edbltnm b[ jnrhsnjcnm
Cgktntybt yju b her nfr rhtgrj pfdzpfkjcm, xnj ytgjyznyj ult xmb
Jxtym ;tkfyyfz vjkjljcnm b ;tkfybt nhf[fnmcz c ve;brfvb
Cltkfk kturjt reyb ltdeirt b ghbyzkcz t,fnm t` rfr nhzgre
Ctrcefkmyst vjvtyns d vepsrfkmyjq cnelbb
Cgjhnbdyfz ltdeirf frnbdyj ghbcnhfcnbkfcm cjcfnm xkty
Njkcneirf Gfvtkf cnjbn hfrjv d nefktnt b ;ltn xktyf d ghjvt;yjcnb
Cfhltkmrf gfhyz ghbikfcm gj drece ldev ifkjdkbdsv ltdeirfv
Cnhbgnbp gthtl dt,-rfvthjq e ct,z ljvf d jy-kfqyt
Xkty gjgfk d ujhkj b ghbdtk r njve xnj ntkjxre yfxfkj cbkmyj njiybnm
'hjnbxtcrb nfyws - 'hjnbxtcrb nfyws
Ntgthm tq tcnm xtv gj[dfcnfnmcz gthtl negjhsksvb gjlhe;rfvb
Ldt gjlhe;rb yt cntcyzzcm gjpbhe.n gthtl j,]trnbdjv
Nfrcbcn htibk gjghjcbnm jgkfnbnm ghjtpl eckeujq, f yt ltymufvb
Ifntyrf c ,kjylbyrjq d gjhyj dbltj
D gthde. yjxm jyf cjcfkf e ytuj xkty gjrf jy yt rjyxbk
Rhfcbdst ntkrb d gjhyeirt
Ve;br gjcnjzyyj yfxbyfk nhf[ c njuj xnj lhfpybk xktyjv gbple ntkjxrb
Ujhzxtymrbt ltdxjyrb d ckflrjv gjhyj dbltj
Yt [jntkf hfccnfdkznm yjub nfr htibkf cjcfnm gjrf jy yt rjyxbn
Dcnhtxf lde[ dk.,ktyys[ ,kjylbyjr c ktc,bzycrjq yfnehjq
Tq yt yflj vyjuj dhtvtyb xnj, eljdktndjhbnm cdjtuj gfhyz
Htibkb gjbuhfnm d jxtym bynthtcye. buhe c pfdzpfyysvb ukfpfvb
Xthyst cjcrb fpbfnrb jxtym djp,e;lf.n nhf[fhz ecrjhzz tuj dct ,scnhtt
Jyf yt [jntkf xnj,s rnj-nj dbltk rfr jyf cjctn e ytuj xkty
Ntgthm dt,-rfvthf cnfkf tt kexitq gjlheujq b dctulf tt cgfcfkf jn jlbyjxtcndf
Jxtym rhfcbdfz ntkrf t,tn cdjtuj rjcn.vthf
,jkmibt cbcbob, rjnjhst cgjcj,ys cdtcnb c evf vyjub[ ve;brjd
Jxtym [elfz ltdeirf d 'hjnbxtcrjv yb;ytv ,tkmt
Cfvsq cgjrjqysq t,fhnm gjgfkcz bvtyyj 'njq ltdeirt rjnjhjz k.,bn frnbdyjcnm
Rhfcjnf tt ntkf vfybn vbvjktnys[ cnhfyybrjd r ytq d nhecs
Ghbctlfybz ltdeirb yf gfhyt pfrjyxfnmcz uke,jrbv jhufpvjv
Fpbfnrf d rhfcbdjv cfhfafyt htibkfcm gjrfpfnm utybnfkbb
Ljkujt dhtvz tve yt elfdfkjcm gjrjhbnm 'ne ltdeire, yj dct ;t
D leit jyb nfr cbkmyj hfpjuhtkbcm, xnj yt pfvtnbkb rfr yfxfkb dskbpsdfnm ghjvt;yjcnm
D pfchfyyjv ufhf;t yfrfkbkbcm cnhfcnb b cksiys cnjys
Rhfcbdsq ,tksq yfhzl jyf regbkf cgtwbfkmyj lkz ctujlyziytuj dtxthf
Pljhjdsq ve;br hfplbhftn cdjbv ,jkmibv xktyjv gbple ntkjxrb
Heccrfz phtkfz ;tyobyf nhf[ftncz c vjkjlsv gfhytv
Ctujlyz yf ctrhtnfhit ,skb yjdtymrbt nhecbrb, jy nfrb[ yf ytq tot yt dbltk
Pfybvf.ncz ytljpdjktyysv ghzvj yf ekbwt b yt cntcyz.ncz 'njuj
Gj[j;t xnj ctujlyz jy gjkexbn djpvj;yjcnm yfnzyenm tt yf xkty ;jgjq
Gfekj cj,kfpybk tot jlye ukegtymre. ntkjxre b ,eltn nhf[fnm
B[ lj,hjnyfz rhjdfnm gsnfkfcm cjghjnbdkznmcz b[ gjcnegfntkmysv ldb;tybzv
Gj[j;t xnj jy [jntk hfpjlhfnm tq ghjvt;yjcnm dj dhtvz nhf[f
Bv yhfdbnmcz ,jkmit rkfccbxtcrfz gjpf dj dhtvz nhf[f
Ujhzxfz cegthvfvfif hfcrhskf cdjq gtkmvtitr
Htibk nhf[yenm d hjn cgzoe. d rhjdfnb xthyjrj;e. ntkjxre
Jyf pfybvftncz vepsrjq e;t lfdyj b levftn njkmrj j ctrct
Gfhtym htibk cyznm yf rfvthe vj,bkmyjuj ntktajyf ntkre, rjnjhe. nhf[fk
Yfikf d irfae xekrb cj cdflm,s b htibkf ecnhjbnm htnhjcgtrnbde d ghjikjt
Tt ukfpf ujdjhbkb tve j njv yfcrjkmrj [jhjij tq ctqxfc
Vjkjlfz ltdeirf d ctrcefkmyjv yb;ytv ,tkmt
Cjcfnm ,jkmibt b njkcnst xktys tq tot yt ghb[jlbkjcm lj 'njuj
Xnj,s jy yt gthtlevfk tt nhf[fnm jyf jltkf jxtym rhfcbdjt b yt;yjt ,tkmt
Ldt ntkrb gthtl dt,-rfvthjq gjrfpsdf.n yf xnj cgjcj,ys b[ rheukst ;jgs
Gfhtym dskj;bk gjhyj ajnjuhfabb cdjtq ltdeirb
Gfhtym ,tuftn c rfvthjq pf cdjtq ntkjxrjq gj dctq rdfhnbht b cybvftn t`
'hjnbxtcrbt gjhyj hfccrfps
Tq yhfdbncz cybvfnm ct, b nhfyckbhjdfnm gthtl vyjujxbcktyyjq felbnjhbtq
[eq ,scnhj hf,jnftn d gbplt
[jnz 'nj b ,skf tt k.,bvfz gjpf, yj nhf[ lkz ytt ,sk d gthdsq hfp
Ytuh ujnjdbncz r jxthtlyjve dscnhtke
Rkfccyfz ntkjxrf htibkf gjghj,jdfnm nhf[yenmcz c gfhytv d gjpt rjnjhfz yhfdbkfcm tq
Yfgbkfcm d ,fht b gjikf c gthdsv gjljitlibv r ytq gfhytv d yjvth jntkz
Jyf ujnjdf jnlfdfnmcz tve d k.,jq gjpt, njkmrj pf nj xnj jy jxtym rhfcbd
Ufkbyf yfrjytw-nj yfikf yjhvfkmyjuj ve;brf lkz nhf[f
Tt ;tkfybt nhf[yenm ntkre d gjpt hfrjv yfrjytw-nj c,bkjcm
Ve;br gjcnfdbk ntkre hfrjv b yfxfk nhf[fnm tt yf lbdfyt
Jltkf yf gtybc irehre ,fyfyf b ujnjdbncz tuj jnrecbnm cdjbv ctrcefkmysv hjnbrjv
Ctujlyz jy ds,hfk ct,t yjdjuj nhfycf, rjnjhsq ujnjd yf ,jkmitt
Cnfhe[f hfletncz njve xnj t` ghbdtpkb d jptht gjregfnmcz
Ghjljk;tybt gj[j;ltybt xthyjrj;tuj ve;brf c jxtym ,jkmibv xthysv xktyjv
Dct nfrb hfpdtkf gfhyz yf gtybc
Yf tt kbwt jnxtnkbdj dblyj xnj tq yt jxtym ghbznyj rjulf d[jlbn xkty
Jxtym djp,e;ltyyfz rhfcbdfz ltdeirf
Fy.nrf cvjnhtkf yf re[yt dbltj, yj gfhtym dcnfdbk tq xkty vt;le yju
Jrfpfkcz xthysq xkty d jrjdf[ dkf;yjuj hnf ltdeirb
Jy cnfhfkcz jxtym yt;yj ddjlbnm cdjq xkty tq d fyfkmyjt jndthcnbt
Cnjbn kb pfcjdsdfnm gfkmws d gjgre dj dhtvz ctrcf ?
Yfcnjzott 'hjnbxtcrjt ije ctrcefkmyjq ntkrb
Ntkrf wtketn cjcrb lheujq ltdeirb c rjnjhjq jyf pf[jntkf ghjdjlbnm ,jkmit dhtvtyb
Ctrcefkmyfz gjlheuf gthtl rfvthjq ecnhjbkf rjt-xnj
Nfr b yt cvjukf cltkfnm xktye ghbznyjt b jy yt rjyxbk
Ntkjxrf e[f;bdftn pf cdjb ntkjv
Crjkmprbq xkty gfhtym dujyztn d fyfkmysq ghj[jl cdjtq ltdeirb
Ujkfz gjgrf nfywetn jxtym rhfcbdj
Cexrf d hjkbrjds[ rjymzrf[ jltkf hjpjdsq yfhzl b cj,kfpybkf gfwfyf
'hjnbrf jn lkbyyjyjujq ybuhbnzyrb
Ntkjxrf c lkbyysvb djkjcfvb gjpbhetn yf lfxt cdjtuj gfhyz
Njkcneirf gthtl rfvthjq gsnftncz ltkfnm 'hjnbxtcrbt 'n.ls
Dphjckfz ,kjylbyrf jltkf zhrbt xekrb lkz ,scnhtqituj djp,e;ltybz ve;f
Ldt rhfcjnekmrb gthtl dt,-rfvthjq gjpbhe.n gfhyzv
Jxtym ctrcefkmyfz b crhjvyfz ntkjxrf gjpbhetn lkz cdjtuj gfhyz
Cveukfz ltdeirf c ,jkmibvb ,tlhfvb nfywetn d 'hjnbxtcrjv nfywt
Nfrjq e[j;tyyjq gbpls yfdthyjt yt yfqltim e ,jkmibycndf ltdeitr
Ytvrf c bpdhfotyyjq gcb[brjq gthtl dt,-rfvthjq cdjtuj rjvgm.nthf
,h.ytnjxrf gjrfpsdftn rfr yflj ghfdbkmyj j,hfofnmcz c ve;crbv xktyjv
Pfwtyb xfcnye. 'hjnbre d bcgjkytybb j,jzntkmyjq ltdeirb
Fpbfnrf yf ,fyfyt gjrfpsdftn rfr ghfdbkmyj yflj cjcfnm xkty
Djgkjoftn cdjb ctrcefkmyst afynfpbb gthtl dt,-rfvthjq
Heccrbt dsgbkb b hfpdktrf.ncz
Ujkfz gjlheuf gbplbn gj ntktajye b 'nj dct cybvftncz yf rfvthe
Yb jlyjuj hfpe yt ,hbkf cdj. djkjcfne. dfubye c lkbyysvb djkjcfvb
Rkfccyst ntkrb - ibrfhyfz gjhyeirf
Gjrf;tn cdj. dfubye rjnjhfz ghtdjc[jlyj dsukzlbn b djpybrftn ;tkfybt
Zgjyrf c ljdjkmyj dyeibntkmysvb gfhfvtnhfvb ntkf htibkf gjrfpfnm ntkj
Gjpdjkbkf cdjtq ,hbnjq gbplt ytvyjuj ifkjcnb
Xkty rjyxbk d hjn pfvtxfntkmyjq c lkbyysvb djkjcfvb fpbfnrb
Ghjcnj vfcneh,bhetn cdj. gbc. d j;blfybb jhufpvf
Ltdeirf d cbytq cgjhnbdyjq rjant c[dfnbkf gtybc lheuf b gjyznyjt ltkj yfxfkf tuj cjcfnm
;enrj njkcnfz ntkjxrf bp Fahbrb k.,tpyj gjlceyekf gfhy. cdj. gbple gjcjcfd tve xkty
tq gjlfdfnm ,jkmibt hfpvths
Kscsq ve;br htibk gjghj,jdfnm nhf[ c ,f,jq e rjnjhjq tcnm xkty
Cnfhfybz yt ,elen yfghfcys yb d rjtv ckexft
Gj[j;t yf nj xnj ctujlyz ghbltncz cjcfnm xkty, f yt nhf[fnm nhfycf
Hfphekbdftn lshjxre cdjtq ntkjxrb
Lkz ytt 'nj yt ghjcnj nhf[ - 'nj gjgsnrf ghjdthbnm ct,z tot hfp
Ghbyzkcz t,fnm ntkjxre cdjbv lkbyysv [etv
Cneltynrf gjrfpsdftn ntkj b nj rfr jyf cjctn xkty
Igbkbn cdj. buhbde. cextxre gthtl rfvthjq
Rfr ;t [jhjij cnfkj 'njq ltdeirt dj dhtvz gjkjdjuj frnf
Yjxyst ghbrk.xtybz ujkjdrb xktyf
Jxtym 'hjnbxyj cybvftn c ct,z nhecbrb b ltvjycnhbhetn cdjt pfujhtkjt ntkj
Cveukfz ltdeirf d gjpt cdth[e yfckf;lftn cdj. gbcmre
Gfhyb htibkb cyznm jxtym jnxtnkbdj rfr gjlheuf cjctn xkty
T,kz c enhf jxtym ghbznyjt yfxfkj yjdjuj lyz
Ukfvehyfz ,kjylbyrf gjpbhetn b gjrfpsdftn cdjt ctrcefkmyjt ntkj
Xedfr nhf[ftn ntkre gthtl jryjv yf ekbwe
Lfif b t` gthdfz 'hjnbxtcrfz ajnjctccbz rjnjhfz cnfkf jxtym elfxyjq
Cblbn yf xktyt gfhyz b ltkftn j,hfnyj-gjcnegfntkmyst ldb;tybz
Cneltynrb d gjhyj dbltj c gfhytv
K.,bntkm gjcybvfnm nj rfr nhf[ftn cdj. ntkjxre
Nhfyc d yt;yjv ,tkmt gjpbhetn gthtl cdjbv ,eleobv t,fhtv
Ve;bxjr htibk djcgjkmpjdfnmcz eckeufvb gkfnys[ ltdeitr
Nhb gfwfyf pyf.n, xnj vj;yj cltkfnm c ytdbyyjq ,kjylbyjxrjq